Kitap


Currency Converter:

Toplam Ürün : 8574
Açılış Fiyatı : 50.00₺

Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İkinci Baskı [I-II. Kitap], Neşre Hazırlayan: Uğur Derman, Ankara, 1981, 246 sayfa, 19x27 cm

Mahmud Bedreddin Yazır, Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Nuruosmaniye Medresesi’ne girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında üç buçuk yıl yedek subaylık yapmıştır. Mahmut Yazır, ağabeyi Elmalılı Hamdi gibi gençliğinde hüsn-i hatta merak sarıp önce Elmalılı Hamdi Efendi’den, daha sonra Nuruosmaniye Medresesi’nde talebe iken buranın hat muallimi Bakkal Arif Efendi'nin oğlu Râkım Bey’den sülüs-nesih dersleri aldı. Hırka-i Şerif Camii hatibi Ömer Vasfi, Aziz Rifâî ve ta‘lik üstadı Mehmet Hulûsi Efendilerden meşke devam etti. Bir ara Beyazıt’taki Kâğıtçılar Çarşısı’nda hattatlık yapmıştır. XX. yüzyılda böyle bir eser yazabilecek kabiliyet ve yetkinliği bulunan Mahmut Bedrettin Yazır, dokuz senelık bir çalışmayla "Kalem Güzeli"ni yazmıştır. Kitabın tam ismi Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli olmakla beraber okuyucu kitlesi Kalem Güzeli adını benimsemiştir. Yazır’ın ölümünden bir müddet sonra Kalem Güzeli’nin temize çekilmesi işi bitmiş, yazı ve harf tarifleri, şekilleri de tamamlanmış ve resimlenmiş olan üç buçuk kitaplık bölümü müsvedde halindeki bir defterle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nca vârislerinden satın alınmıştır. Basılması için gerekli raporu hazırlaması istenen Ismail Hakkı Baltacıoğlu kendi yayınlarındaki bazı kanaatleri bu kitapta tenkit edildiği, ayrıca karşı fikirler de ileri sürüldüğü için neşrini uygun bulmamış, bu sebeple eserin basılmasından vazgeçilmiştir. Daha sonra Mahmut Yazır’ın dostlarından Halim Baki Kunter vasıtasıyla Kalem Güzeli bu defa 1969’da M. Uğur Derman’a gösterilmiş, eserin mutlaka basılmasına lüzum duyulması üzerine neşre hazırlanması da 1971’de kendisinden istenmiştir.

Açılış Fiyatı : 20.00₺

Kopya Baskı Osmanlıca Dârü'l-Aceze, Darülaceze Vakfı Başkanı İzzet Cahit Özden'den İmzalı ve İthaflı, Mihran Matbaası, İstanbul 1324, 101 syf., 21x29 cm

Eser, 90'lı yıllarda çoğaltılmış olup, kopya baskıdır. İthaf ise, "Sayın Dr. Kemal Osmanbey'e Saygılarımla - İzzet Cahit Özden Darülaceze Vakfı Başkanı 29.7.1994" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Türk Temaşası Meddah Karagöz Ortaoyunu, Selim Nüzhet Gerçek, İlk Baskı, Kanaat Kitabevi, 1942, 159 sayfa, 14x20 cm

Türk Temaşası: Meddah-Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Karagöz ve orta oyununun asıl değerini ilk defa ortaya koyan bu kitap, özellikle yazarın kendi yaşadığı zamana ait oyuncular ve oyunlar hakkında orijinal bilgiler vermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Eser başvuru kitabı özelliğini hâlâ korumaktadır. Selim Nüzhet, Türk matbaacılığı, gazeteciliği ve tiyatrosu hakkındaki araştırmalarıyla tanınan yazardır. Onun hayatı boyunca biriktirdiği kitap, dergi ve gazetelerle diğer matbu evrak sadece kütüphane raflarında kalmamış, aynı zamanda bu konuyla ilgili ilk araştırmaların da malzemesini meydana getirmiştir. Selim Nüzhet bir taraftan Türkiye'de gazetecilik, matbaacılık ve kitap basımının tarihine dair ilk ciddi araştırmaları yaparken diğer taraftan da daha İsviçre’de iken büyük ilgi duyduğu tiyatro konusundaki neşriyatına ölünceye kadar durup dinlenmeden devam etmiştir. Kitapları ölümünden sonra ağabeyi tarafından Millî Kütüphane’ye satılmıştır.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Eternal Letters, Huruf-ı Halide, Abdürrahman el-Üveys'in Koleksiyonundan 20 Meşhur Hattatın Bez Ciltli Kutusunda Özel Kağıtlara Tıpkı Basım, 300 adet basılmış, 33x50 cm

Eser içerisinde Mahmud Celaleddin Efendi, Hamid Aytaç, Mehmed Şevki Efendi, Hacı Nazif Efendi, Hafız Osman, Ahmed Karahisari, İsmail Zühdi, Mir İmad el-Haseni, Fehmi Efendi, Abdülfettah Efendi, Mehmed Nuri Sivasi, Sultan Abdülmecid, Mustafa Rakım Efendi gibi hat üstadlarına ait tıpkı basım levhaları havidir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Kaleminden "Boğaziçi Mehtapları", İlk Baskı, Hilmi Kitabevi, 1942, 334 sayfa

Abdülhak Şinasi Hisar 1883'de İstanbul'da doğdu. Edebî tenkidler ve şiirler yazmaya başladı. Daha sonraları mensur şiirler ve hatıralar kaleme aldı. Asıl ününü, emekliye ayrıldıktan sonra meydana getirdiği eserleriyle kazandı. 3 Mayıs 1963'te İstanbul'da vefat etmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar, Fuat Bayramoğlu'ndan Büyükelçi Osman Derinsu'ya İthaflı ve İmzalı, 36 sayfa, 24x33 cm

Fuat Bayramoğlu [1912-1996] Büyükelçi, Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, şair. 1945'te "Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü"nde göreve başlayan Bayramoğlu, Kıbrıs ve Kudüs Başkonsolosluklarında çalıştı. 1957 yılında ilk Büyükelçilik görevini Oslo'da yaptı. Daha sonra sırasıyla Bağdat, Tahran ve Roma'da Büyükelçilik görevini sürdürdü. 1963'te mevcut sıfatını kullanarak Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan Bayramoğlu, 1964 senesinde Brüksel Büyükelçisi olarak göreve başladı. Sonra, 1966'da ikinci kez Roma Büyükelçiliği'ne, 1969 yılında da Moskova Büyükelçiliği'ne gönderilen Bayramoğlu, 1971 yılı sonunda Türkiye'ye temelli dönüş yaptı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yüksek müşavir oldu. 1972'de de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde görev yaptıktan sonra 1977 yılında ilerleyen yaşından ötürü emekli oldu. Şiirle çok küçük yaşta tanışan Bayramoğlu, “Derviş” mahlasıyla yazdığı şiirleri sekizinci sınıfta iken bir araya getirip Dîvân-ı Fuad Bayramîzâde adıyla bir divan tertip etti. Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Âli Çavlı, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin gibi fikir ve edebiyat adamlarının öğretmen olarak görev yaptıkları Ankara Erkek Lisesi’nde Ahmet Muhip Dıranas’la, Mülkiye Mektebi’nde de Cahit Sıtkı Tarancı ile dostluk kurdu. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken Cevat Dursunoğlu, Bedrettin Tuncel, Suut Kemal Yetkin, İsmail Habip Sevük, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer gibi edebiyat ve kültür adamlarının “çarşamba sofraları” adını verdikleri sohbet toplantılarına katılmaya başladı. Avrupa yıllarında uzak kaldığı şiire çoğu şair olan bu aydınlar arasında yeniden döndü ve hayranı olduğu Yahya Kemal’le 1945’te tanıştıktan sonra rubâîye yöneldi. Klasik rubâî formunu ve vezinlerini büyük bir ustalıkla kullandı. Sade bir Türkçe ile başta Ömer Hayyâm olmak üzere bütün rubâî şairleri gibi hayat ve dünyanın geçiciliği, ölüm, hiçlik duygusu, kadere boyun eğme, tevekkül, çabuk geçen ömürden kâm alma temalarını işlemekle beraber bazı rubâîlerinde şahsî hayat tecrübelerinden kaynaklanan duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Ortalık, Cahit Saffet Irgat, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları, 1952, 59 sayfa

Şair, tiyatro ve sinama sanatçısı Cahit Irgat 1916 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. 1932 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1936'da ayrıldı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Küçük Sahne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Adana Şehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Cahitler Tiyatrosu’nda çalıştı. 5 Haziran 1971 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Cahit Saffet Irgat'ın İkinci Cihan Harbi Şiirleri: Rüzgarlarım Konuşuyor, Kapak: Agop Arad, İstanbul, 47 sayfa

Şair, tiyatro ve sinama sanatçısı Cahit Irgat 1916 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. 1932 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1936'da ayrıldı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Küçük Sahne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Adana Şehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Cahitler Tiyatrosu’nda çalıştı. 5 Haziran 1971 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Ferit Edgü'nün İlk Romanı "Kimse", Numaralı İlk Baskı, Ada Yayınları, 1976, 186 sayfa

Ferit Edgü, 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında ürünler verdi. Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı. Hakkâri'de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kıral'ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali'nde, aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

O -Roman-, Ferit Edgü, Numaralı İlk Baskı, Ada Yayınları, 1977, 234 sayfa

Ferit Edgü, 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında ürünler verdi. Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı. Hakkâri'de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kıral'ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali'nde, aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Yazar Ferit Edgü'den İthaflı ve İmzalı "Bir Gemide" -Öykü-, Ada Yayınları, 1984, 106 sayfa

İthaf "Bir Gemide'n Sn. Yahya Özgenç'e selam, dostluk 7.II.87" şeklindedir. Ferit Edgü, 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında ürünler verdi. Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı. Hakkâri'de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kıral'ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali'nde, aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Tarihçi ve Mütefekkir Hüseyin Namık Orkun'un "Attila ve Oğulları", İlk Baskı, Remzi Kitaphanesi, 1933, 224 sayfa, kapak haliyle

Tarihçi Hüseyin NamıkOrkun, 1902'de İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Sultanisini, İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim gördü. Budapeşte Üniversitesi, Polis Koleji, Tıp Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuarında tarih ve devrim tarihi dersleri verdi. 1944’te Irkçılık ve Turancılık Davası'nda yargılanarak tutuklandı. Hakimiyeti Milliye, Türk Yurdu, Ülkü, Varlık dergilerinde yazıları yayımlandı. 1956'da Ankara'da vefat etmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Ben Sana Mecburum -Şiirler-, Attila İlhan, İkinci Baskı, Ataç Kitabevi, 1963, 111 sayfa

Atilla İlhan 1925 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu. Babası Bedri Bey aruzla şiir yazan bir divan şairiydi. Ortaokuldan sonra İzmir Atatürk Lisesinde okurken Türk Ceza Kanuna aykırı davrandığı gerekçesi ile tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Danıştay kararı ile eğitimini sürdürme kararı ile İstanbul Işık Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini hukuktan yana kullandı fakat okulunu bitirmeden yarıda bıraktı. 6 yıl Paris’te yaşadı ve ülkeye döndü. Birçok gazete ve dergide çalıştı. Babasının ölümü ile İzmir’e döndü burada Demokrat İzmir gazetesinin genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığını üstlendi. Bilgi Yayınevi danışmanlığını da yapmıştır. Atilla İlhan aynı zamanda sinemaya da merak sarmıştı. Bu alanda 15 adet senaryo yazdı ve senaryolarında Ali Kaptanoğlu takma adını kulandı. İlk şiiri Balıkçı Türküsü Yeni Edebiyat dergisinde yayınlandı. Nevin Yıldız ve Beteroğlu takma ismi ile Yücel dergilerinde şiirleri yayınlandı. CHP şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehemmed şiiriyle ikinci oldu. Bu başarısından sonra çok sevildi. Dönemin ünlü edebiyat dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Atilla İlhan Garip Akımı ve İkinci Yeni Şiire karşı gelen şairlerden oldu. Maviciler adı ile bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı.

Açılış Fiyatı : 20.00₺

Osmanlıca Safahât [5 kitabı tek ciltte], Mehmed Akif, 264+61+64+102+91 syf.,12x19 cm

İkinci Kitâb'ın ikinci; Dördüncü Kitâb'ın üçüncü (1332) ve Beşinci Kitâb'ın ikinci (1336) baskısıdır.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Yasak Sevişmek -Şiirler-, Attila İlhan, İkinci Baskı, Bilgi Basımevi, 1971, 107 sayfa

Arka kapak haliyle. Atilla İlhan 1925 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu. Babası Bedri Bey aruzla şiir yazan bir divan şairiydi. Ortaokuldan sonra İzmir Atatürk Lisesinde okurken Türk Ceza Kanuna aykırı davrandığı gerekçesi ile tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Danıştay kararı ile eğitimini sürdürme kararı ile İstanbul Işık Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini hukuktan yana kullandı fakat okulunu bitirmeden yarıda bıraktı. 6 yıl Paris’te yaşadı ve ülkeye döndü. Birçok gazete ve dergide çalıştı. Babasının ölümü ile İzmir’e döndü burada Demokrat İzmir gazetesinin genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığını üstlendi. Bilgi Yayınevi danışmanlığını da yapmıştır. Atilla İlhan aynı zamanda sinemaya da merak sarmıştı. Bu alanda 15 adet senaryo yazdı ve senaryolarında Ali Kaptanoğlu takma adını kulandı. İlk şiiri Balıkçı Türküsü Yeni Edebiyat dergisinde yayınlandı. Nevin Yıldız ve Beteroğlu takma ismi ile Yücel dergilerinde şiirleri yayınlandı. CHP şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehemmed şiiriyle ikinci oldu. Bu başarısından sonra çok sevildi. Dönemin ünlü edebiyat dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Atilla İlhan Garip Akımı ve İkinci Yeni Şiire karşı gelen şairlerden oldu. Maviciler adı ile bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Sürgün -Roman-, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, İlk Baskı, Remzi Kitabevi, 1961, 192 sayfa

Cevat Şakir'in asıl ismi Musa Cevat Şakir'dir. Afyonlu Kabaağaçlızade’lerdendir. Soyadı yasasısı çıkınca Kabaağaçlı soyadını aldı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı imza olarak seçti ve bu adla tanındı. Kabaağaçlıgil soyadını ve Hüseyin Kenan, Musa Cevat, M.C., H.B., Sina imzalarını da kullandı. Babası Sadrazam Müşir Ahmet Cevat Paşa'nın kardeşi Mehmet Şakir Paşa'dır. Çocukluğu 1895’e kadar babasının elçi olarak bulunduğu Atina'da ve Büyükada'da geçti. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle İngilizce öğrendi. İstanbul Robert Kolej ile İngiltere Oxford Üniversitesi Yeni Çağlar Tarihi Bölümü'nü bitirdi. İngiltere’den Türkiye'ye dönüşünde gazete ve dergilerde yazarlık ve çevirmenlik yaptı. 1913'te evlendiği eşinin İtalyan olması nedeniyle bir yıl kadar İtalya'da kaldı. Bu arada İtalyanca ve Latince öğrendi. 1914'te babası Şakir Paşa, Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla Afyon'da öldü. Cevat Şakir 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının yedi yılını çektikten sonra, verem olması nedeniyle, salıverildi. Bir süre kendisini tekke hayatına verdi. Yazı ve basın hayatına atılarak, Diken, İnci, Resimli Hafta, Güleryüz, Resimli Ay, Resimli Gazete gibi yayınlarda yazılar yazdı, çeviriler yaptı, karikatürler ve resimler çizdi. Zekeriya Sertel’in çıkardığı Resimli Hafta dergisinde Hüseyin Kenan takma adıyla yazdığı "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" adlı yazısı yüzünden Sertel’le birlikte Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı. Sertel Sinop’ta, Cevat Şakir Bodrum'da olmak üzere üçer yıl sürgün cezasına çarptırıldılar. Cevat Şakir, cezasını çektikten sonra, çok sevdiği Bodrum'a yerleşti ve 1947'ye kadar orada yaşadı. Bodrum Belediyesinin resmi bahçıvanı olarak çalıştı. Özel olarak elde ettiği çiçek ve ağaç tohumlarının Bodrum'da yetişip büyümesini sağladı. 1947'de İzmir'e yerleşti, gazetecilik ve turist rehberliği yaptı. Rehberlik kurslarında öğretmen olarak görev aldı. Cevat Şakir ikinci evliliğini dayısının kızı Hamdiye, üçüncü evliliğini Hatice Hanımla yaptı, bu evliliklerden dört çocuğu oldu. Kemik kanserinden öldü. Vasiyeti üzerine Bodrum Gümbet'te Türbe Tepesi'nde toprağa verildi.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Anadolu Efsaneleri, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Yeditepe Yayınları, 1974, 142 sayfa

Cevat Şakir'in asıl ismi Musa Cevat Şakir'dir. Afyonlu Kabaağaçlızade’lerdendir. Soyadı yasasısı çıkınca Kabaağaçlı soyadını aldı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı imza olarak seçti ve bu adla tanındı. Kabaağaçlıgil soyadını ve Hüseyin Kenan, Musa Cevat, M.C., H.B., Sina imzalarını da kullandı. Babası Sadrazam Müşir Ahmet Cevat Paşa'nın kardeşi Mehmet Şakir Paşa'dır. Çocukluğu 1895’e kadar babasının elçi olarak bulunduğu Atina'da ve Büyükada'da geçti. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle İngilizce öğrendi. İstanbul Robert Kolej ile İngiltere Oxford Üniversitesi Yeni Çağlar Tarihi Bölümü'nü bitirdi. İngiltere’den Türkiye'ye dönüşünde gazete ve dergilerde yazarlık ve çevirmenlik yaptı. 1913'te evlendiği eşinin İtalyan olması nedeniyle bir yıl kadar İtalya'da kaldı. Bu arada İtalyanca ve Latince öğrendi. 1914'te babası Şakir Paşa, Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla Afyon'da öldü. Cevat Şakir 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının yedi yılını çektikten sonra, verem olması nedeniyle, salıverildi. Bir süre kendisini tekke hayatına verdi. Yazı ve basın hayatına atılarak, Diken, İnci, Resimli Hafta, Güleryüz, Resimli Ay, Resimli Gazete gibi yayınlarda yazılar yazdı, çeviriler yaptı, karikatürler ve resimler çizdi. Zekeriya Sertel’in çıkardığı Resimli Hafta dergisinde Hüseyin Kenan takma adıyla yazdığı "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" adlı yazısı yüzünden Sertel’le birlikte Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı. Sertel Sinop’ta, Cevat Şakir Bodrum'da olmak üzere üçer yıl sürgün cezasına çarptırıldılar.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Gülen Ada -Hikayeler-, Halikarnas Balıkçısı, İkinci Baskı, Yeditepe Yayınları, 1971, 77 sayfa

Cevat Şakir'in asıl ismi Musa Cevat Şakir'dir. Afyonlu Kabaağaçlızade’lerdendir. Soyadı yasasısı çıkınca Kabaağaçlı soyadını aldı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı imza olarak seçti ve bu adla tanındı. Kabaağaçlıgil soyadını ve Hüseyin Kenan, Musa Cevat, M.C., H.B., Sina imzalarını da kullandı. Babası Sadrazam Müşir Ahmet Cevat Paşa'nın kardeşi Mehmet Şakir Paşa'dır. Çocukluğu 1895’e kadar babasının elçi olarak bulunduğu Atina'da ve Büyükada'da geçti. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle İngilizce öğrendi. İstanbul Robert Kolej ile İngiltere Oxford Üniversitesi Yeni Çağlar Tarihi Bölümü'nü bitirdi. İngiltere’den Türkiye'ye dönüşünde gazete ve dergilerde yazarlık ve çevirmenlik yaptı. 1913'te evlendiği eşinin İtalyan olması nedeniyle bir yıl kadar İtalya'da kaldı. Bu arada İtalyanca ve Latince öğrendi. 1914'te babası Şakir Paşa, Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla Afyon'da öldü. Cevat Şakir 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının yedi yılını çektikten sonra, verem olması nedeniyle, salıverildi. Bir süre kendisini tekke hayatına verdi. Yazı ve basın hayatına atılarak, Diken, İnci, Resimli Hafta, Güleryüz, Resimli Ay, Resimli Gazete gibi yayınlarda yazılar yazdı, çeviriler yaptı, karikatürler ve resimler çizdi. Zekeriya Sertel’in çıkardığı Resimli Hafta dergisinde Hüseyin Kenan takma adıyla yazdığı "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" adlı yazısı yüzünden Sertel’le birlikte Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı. Sertel Sinop’ta, Cevat Şakir Bodrum'da olmak üzere üçer yıl sürgün cezasına çarptırıldılar. Cevat Şakir, cezasını çektikten sonra, çok sevdiği Bodrum'a yerleşti ve 1947'ye kadar orada yaşadı. Bodrum Belediyesinin resmi bahçıvanı olarak çalıştı. Özel olarak elde ettiği çiçek ve ağaç tohumlarının Bodrum'da yetişip büyümesini sağladı. 1947'de İzmir'e yerleşti, gazetecilik ve turist rehberliği yaptı. Rehberlik kurslarında öğretmen olarak görev aldı. Cevat Şakir ikinci evliliğini dayısının kızı Hamdiye, üçüncü evliliğini Hatice Hanımla yaptı, bu evliliklerden dört çocuğu oldu. Kemik kanserinden öldü. Vasiyeti üzerine Bodrum Gümbet'te Türbe Tepesi'nde toprağa verildi.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Ölümden Sonra Kaçış, Sezai Karokoç, İlk Baskı, Diriliş Yayınları, 1970, 91 sayfa

1933’de Diyarbakır'da doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Lise sonda Necip Fazıl Kısakürek’le tanıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim gördü. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete’de fıkra yazılarını yayımlamıştır.

Açılış Fiyatı : 20.00₺

Osmanlıca İslâm Târîhi [10 Cilt Takım], Leone Caetani, Çev. Hüseyin Cahid, 1924-27 yılları arasında Tanin Matbaası, Vatan Matbaası ve Yeni Matbaa baskıları ile, 14x19 cm, 7. cildin kapağı haliyle

Leone Caetani, ilk devir İslam tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İtalyan şarkiyatçıdır. Orijinal adı Annali dell'Islam olan bu hacimli eseri ise genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslam kaynaklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazılmış ve çeşitli şarkiyatçıların görüşleri alındıktan sonra son şekli verilmiştir. Eserin dikkat çeken en önemli özelliği çok zengin bir malzemeye sahip oluşudur.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Hasretinden Prangalar Eskittim -Şiirler-, Ahmed Arif, Cem Yayınevi, 1971, 94 sayfa

Kapak ve ilk sayfalarda yırtık mevcut. 1927'de Diyarbakır'da doğan Ahmed Arif, Diyarbakır Lisesi'nden mezun olunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. İlk şiirini 1942 yılında Taşpınar dergisinde yayınladı. Gazete ve dergilerde yayınlanan düz yazıları ile 1950 kuşağı yazar ve şairlerde derin izler bıraktı. 1991 yılında vefat.