Osmanlıca Safvetü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân [1. cilt], Şeyhülislam Musa Kâzım, Amire Matbaası, İstanbul 1335, 408 s., 19x26 cm, yıpranmış haliyle

Osmanlı Devleti'nin son dönem şeyhülislamlarından biri olan Musa Kâzım Efendi'nin kaleme aldığı bu eser, akla ve yoruma dayalı olarak yapılan dirayet tefsirleri arasında gösterilebilir.