NADİR

NADİR, 04.12.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 308

Osmanlıca mezar taşı fotoğrafı, Süleymaniye Vekilharcı Hacı İsmail Ağa'ya ait,

1. Hüve'l-Bâkî

2. Merhûm ve mağfûr

3. El-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi'l Ğafür

4. Muhsinzâde çerâğı

5. Sâbikâ Süleymaniye vekîlharcı

6. El-Hâc İsmail Ağa

7. Rûhiçûn el-Fâtiha

8. Sene 1209 fî 3 N (Ramazân)

İslâm [1. Cilt], Ahmed Hamdi Akseki, Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatından, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1944, 656 s., 14x20 cm, cildi yıpranmış haliyle

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı olan ve Millî Mücadele için yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekâtını destekleyen Ahmed Hamdi Akseki, müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felsefî düşünceye ilgi duymuş, bir kısım filozofları bu açıdan incelemiş ve İslâmî bakımdan eleştirmiştir. Ayrıca ekonomik, siyasî, kültürel ve ilmî açıdan geri kalmış İslâm toplumlarının her alanda gelişmeleri için de ömür boyu gayret gösteren din aliminin bu kitabı,Türkiye'de en çok okunan dinî kitaplar arasında yerini almıştır. 

Osmanlıca Safvetü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân [1. cilt], Şeyhülislam Musa Kâzım, Amire Matbaası, İstanbul 1335, 408 s., 19x26 cm, yıpranmış haliyle

Osmanlı Devleti'nin son dönem şeyhülislamlarından biri olan Musa Kâzım Efendi'nin kaleme aldığı bu eser, akla ve yoruma dayalı olarak yapılan dirayet tefsirleri arasında gösterilebilir. 

Osmanlıca Mebâniü'l-İnşâ, Mekteb-i Fünûn Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 1291, 272 s., 15x24 cm, yorgun haliyle

Edebiyat teorileri alanında Batı'ya açılan ilk müellifimiz olan Süleyman Hüsnü Paşa'nın, Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye'deki kitabet [yazı-kompozisyon] hocalığı sırasında ihtiyaç duyarak kaleme aldığı bu eser, gramer alanında ilk sayılabilecek eserlerdendir.