NADİR

NADİR, 04.12.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 308

Osmanlıca mezar taşı fotoğrafı, Süleymaniye Vekilharcı Hacı İsmail Ağa'ya ait,

1. Hüve'l-Bâkî

2. Merhûm ve mağfûr

3. El-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi'l Ğafür

4. Muhsinzâde çerâğı

5. Sâbikâ Süleymaniye vekîlharcı

6. El-Hâc İsmail Ağa

7. Rûhiçûn el-Fâtiha

8. Sene 1209 fî 3 N (Ramazân)

İslâm [1. Cilt], Ahmed Hamdi Akseki, Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatından, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1944, 656 s., 14x20 cm, cildi yıpranmış haliyle

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı olan ve Millî Mücadele için yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekâtını destekleyen Ahmed Hamdi Akseki, müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felsefî düşünceye ilgi duymuş, bir kısım filozofları bu açıdan incelemiş ve İslâmî bakımdan eleştirmiştir. Ayrıca ekonomik, siyasî, kültürel ve ilmî açıdan geri kalmış İslâm toplumlarının her alanda gelişmeleri için de ömür boyu gayret gösteren din aliminin bu kitabı,Türkiye'de en çok okunan dinî kitaplar arasında yerini almıştır. 

Osmanlıca Safvetü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân [1. cilt], Şeyhülislam Musa Kâzım, Amire Matbaası, İstanbul 1335, 408 s., 19x26 cm, yıpranmış haliyle

Osmanlı Devleti'nin son dönem şeyhülislamlarından biri olan Musa Kâzım Efendi'nin kaleme aldığı bu eser, akla ve yoruma dayalı olarak yapılan dirayet tefsirleri arasında gösterilebilir. 

Osmanlıca Mebâniü'l-İnşâ, Mekteb-i Fünûn Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 1291, 272 s., 15x24 cm, yorgun haliyle

Edebiyat teorileri alanında Batı'ya açılan ilk müellifimiz olan Süleyman Hüsnü Paşa'nın, Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye'deki kitabet [yazı-kompozisyon] hocalığı sırasında ihtiyaç duyarak kaleme aldığı bu eser, gramer alanında ilk sayılabilecek eserlerdendir. 

Ortaokul hatıra fotoğrafı, 1929, köşeleri kırık haliyle

Arkasında Tokat'ta Yeni Harf Bayramı gününde çektirildiği belirtilmiştir.

Osmanlıca Anadolu Mecmuası 3. sayı, 1 Haziran 1340, 16x24 cm, yıpranmış haliyle

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yayımlanan fikrî, ilmî ve edebî içerikli aylık bir dergi olan Anadolu Mecmuası; Mükrimin Halil Yinanç, Hilmi Ziya Ülken, Mehmed Halid ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun öncülüğünde kurulan Anadoluculuk akımının yayın organı olup, Anadolu'yu daha ziyade edebiyat, folklor, kültür, iktisat ve coğrafya açısından inceleyen makalelere yer vermiştir. 

Selanik Eski Saray Camii, köşeleri yıpranmış haliyle

Osmanlı döneminde kiliseden çevrilme bir camidir.

Sünnet çocukları

Arkasında Osmanlıca 1936 senesinde Eyüp Sultan'da çektirildiği belirtilmiştir.

Resneli Niyazi görselli fes etiketi, Osmanlıca Avusturya Fes Fabrikalarının Anonim Şirketi antetli, 11x25 cm, üst köşesi kırık haliyle

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri arasında yer almış olan Resneli Niyazi, 1897 Türk-Yunan Savaşı'ndaki başarıları ile tanınmış bir isimdir. 


Osmanlıca Resimli Harf Kataloğu: "Hürriyet Markaları", Resmeden: Fatma Nevber Hanım, Ali Naki Matbaası, dönem şahıs cildinde, 14x19 cm

Genellikle kadınların yaptığı işlemelerde örnek olarak kullanabildikleri Osmanlıca art nouveau tasarıma sahip harflerin yer aldığı katalogtur. 

İslâmlık, Laura Veccia Vaglieri, çev. Ahmed Reşid (H. Nâzım), İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1946, 111 s., 14x20 cm, kapağı yorgun ve yıpranmış haliyle

İtalyan şarkiyatçısı olan Laura Veccia Vaglieri, ülkesinde başlatılan İslâm medeniyeti çalışmalarına genç yaşta katılmış ve tarih boyunca Müslüman devletlerin İtalya ve Avrupa devletleriyle ilişkilerine önem vermiştir. Irak, Filistin, Suriye, Yemen gibi hareketli topraklardaki gelişmelerle ve petrolden kaynaklanan siyasi akımla da özellikle ilgilenmiştir.