Meşhur Hattatlardan Anbarizâde Derviş Ali'nin* Talebesi Mustafa b. Muhammed'e Ait Nesih Ketebe Sayfası,1154 Tarihli, çerçeveli, sadece yazı: 6x9 cm

Çerçeve 28x32 cm'dir. Ketebe sayfasının tarihi göz önüne alındığında ketebede geçen Derviş Ali'nin Anbarizade Derviş olduğu tahmin edilmektedir. Kendisinden önce yaşamış olan Büyük Derviş Alî Efendi’den tefrîk için hattâtîn meyanında “sânî” ve ismi ma’lûm olmayan babasına nisbetle “Anbârîzâde” lâkablarıyla anılmış olan Derviş Alî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında, hıfzını ikmâl eylemiş olduğu ve medrese eğitimi aldığı dışında bir bilgi bulunmamaktadır.