Tanzimat'ın banisi Mustafa Reşit Paşa'nın imzalı mektubu...

Sadrazam Mustafa Reşit Paşa´nın mührünü ve imzasını taşıyan 17 Ağustos 1850 tarihli mektup, zarf 10x24 cm, mektup 23x40 cm...

Zarf üzerinde yer alan yazı: "Hüdavendigar Eyaleti (Bursa) saye-i endaz iclal olan fütüvvetli efendim hazretlerinin pişgah-ı seniyyesine..." Mektup: "Afiyetli Efendim Hazretleri, Fransa Beyzadelerinden Mösyö Varquenusse?, bu defa tacil-ül ... azimet etmiş olup, Devlet-i Aliyye ile Fransa beyninde berkâr olan ... iktizasınca bu makuk Beyzadeler hakkında merasim hürmet ve riayetin icraası lazımadan olmakla Beyzade-i mumailehin ol tarafa vasülünde merasim merbabei ... ve himayetin ifası hususuna himmet buyurulmaları siyakında ... bir kısmı iptidar kılındı. (Mühür) Mustafa Reşid"