MEDENİYYET-İ İSLÂMİYYE TÂRÎHİ (3 cilt), Corci Zeydan, çev. Zeki Megamiz, İkdam Matbaası, İstanbul 1328-1329, 239+211+424 s., 17x25 cm

"Devlet-i İslamiyye´nin menşei, devair-i idariyye ve siyasiyye ve maliyye ve harbiyyesi, Memalik-i İslamiyye´nin mikdarı ve mesahası, aded-i nüfusu, servet ve medeniyyeti, şan ve şevketi, Hulefanın ahvali, meclisleri, ulum ve maarif, edebiyyat, âdâb-ı ictimaiyye, âdât, ahlak, medeniyyet-i İslamiyye ile asr-ı hazır medeniyyeti arasında mukayese gibi mebahis-i mühimmeyi muhtevidir." 1. cildin sayfa numaralandırmasında hata vardır.