OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 05.01.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 150

LÜGAT-İ NÂCÎ, 960 s., 15x20 cm

Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lügat; kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır. Birkaç sayfası yıpranmıştır.

ELSİNE-İ TÜRKİYYE VE FRANSEVİYYENİN LÜGATİ (1. Cilt), T. X. Bianchi & J. D. Kieffer, Paris 1850, 1097 s., 15x22 cm

Thomas-Xavier Bianchi, lügat kitapları ile tanınan Fransız şarkiyatçısı olup Avrupalılara Türkçeyi öğreterek zamanının Türkiye´sini tanıtmayı tercih etmiştir. Özellikle yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlılarca girişilen reformlar devresinde hız kazanan siyasi ve ticari ilişkilerin Batı´da Türkçenin öğrenilmesi konusunda doğurduğu ihtiyaca cevap vermeye çalışan lügat yazarları arasında Bianchi, en verimli ve muteber isim olarak görülmektedir. Sırtı yıpranmış haldedir. Bazı sayfa kenarlarına notlar alınmıştır.

KÜÇÜK KÂMÛS-I FRANSEVÎ (Fransızcan Türkçeye Lügât), Ş [emseddin] Sami, Mihran Matbaası, İstanbul 1304, 651 s., 11x14 cm

Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.

MUHTASAR SARF-I OSMÂNÎ, Mihri, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1320, 208 s., 14x19 cm

"Lisan-ı Osmanide müsta´mel Türki Farisi ve Arabi kaideleri pek sade suretde tarif eder" Kapağı yıpranmış, bazı sayfaları lekelenmiştir.

TÜRKLERE MAHSÛS BULGARCA, K. G. Samarciyef ve Kumpanyası Matbaa ve Kütübhanesi, Selanik 1913, 32 s., 15x22 cm

"Bulgar lisanını az bir zamanda öğrenmek için en sade ve en kolay mükâleme usulü" Sayfa kenarları yırtıktır.

EL-MÜŞEZZEB FÎ SARF VE NAHV-İ LİSÂNİ´L-ARAB (Nahiv Kısmı), Mehmed Zihni, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1311, 140 s., 12x18 cm

Arap dili ve öğretimine yaptığı hizmetlerden dolayı İsveç-Norveç hükümeti tarafından bir altın madalya ile ödüllendirilen son devir Osmanlı âlimi ve müderris Mehmed Zihni Bey, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ulûm-i Arabiyye ve dîniyye muallimliği, Mekteb-i Mülkiyye usûl-i fıkıh muallimliği yapmıştır.

Yusuf Rıza´nın kaleminden çıkan 6 eser tek ciltte: EN KOLAY KIRÂAT (Üçüncü Kısım), Keşişyan Matbaası, İzmir 1327, 112 s., EN KOLAY KAVÂİD-İ LİSÂN-I TÜRKÎ (İkinci Kısım), Keşişyan Matbaası, İzmir 1328, 47 s.;

EN KOLAY TÂRÎH-İ OSMÂNÎ, Şems Matbaası, İzmir 1329, 111 s.; USÛL-İ AKÂİD-İ İSLÂMİYYEDEN EN KOLAY İLM-İ HÂL (Üçüncü Kısım), Şems Matbaası, İzmir 1329, 48 s.; EN KOLAY EMSİLE, Şems Matbaası, İzmir 1328, 40 s.; ARABÎ VE FÂRİSÎ LÜGÂT DERSİ RİSÂLESİ, Ahenk Matbaası, 1324, 46 s., 14x20 cm

AVRUPA´DA BİR CEVELÂN, Ahmed Midhat, İstanbul 1307, 1044 s., 17x24 cm

"Ahmed Midhat Efendi´nin Stockholm şehrindeki müsteşrikin kongresine memuriyetleri hasebiyle Avrupa´da icra eylemiş oldukları seyahat üzerine kaleme aldıkları seyahatnamedir." Sırtı kısmen ayrıktır.

ANADOLU TÜRKLERİNİN HALK EDEBİYYÂTI I: MÂNİLER, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, 270 s., 17x25 cm

"Umumi Türk edebiyatında mâni tarzının menşe ve tekâmülü hakkında Müderris Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey tarafından yazıln büyük mukaddime bu cildin ilk cüzünü teşkil etmek üzere ayrıca neşrolunacakdır." Sayfaları açılmamıştır. Bazı sayfaları rutubet lekelidir.

BÂLÂDAN BİR SES, Abdülhak Hâmid [Tarhan], Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, İstanbul, 15 s., 12x24 cm

Eserin bir kısmı, şairin el yazısının tıpkıbasımı şeklindedir. Tıpkıbasım metin 9. sayfadan 19. sayfaya kadardır. Tıpkıbasım metni içeren bu nüsha, Celal Nuri´nin 1327 tarihinde kaleme aldığı "Abdülhak Hâmid" başlıklı bir sunuşla başlamaktadır.

6 eser tek ciltte: KIRPINTI, Fazıl Ahmed, Yeni Matbaa, İstanbul 1924, 85 s.; İKİNCİ GENÇLİK, Ali Süha, Kitabhane-i Sudi, İstanbul 1923, 88 s.;

KINA GECESİ, F. Celaleddin, Sühulet Kitabhanesi, İstanbul, 160 s.; TALÂK-I SELÂSE, F. Celaleddin, Kitabhane-i Sudi, İstanbul 1923, 110 s.; MUSTAFA KEMAL PAŞA VE KÖSE HOCA, Ali Fuad, Kitabhane-i Sudi, İstanbul 1339, 96 s.; GÜN BATARKEN, Recaizâde Ercümend Ekrem, Ahmed Kâmil Matbaası, 1926, 144 s., 13x19 cm

NEDÎM DÎVÂNI (Külliyyât), derl. Halil Nihad, İkdam Matbaası, İstanbul 1340, 374 s., 17x24 cm

Divan şiirinde kendi adıyla anılan, "Nedîmane" adlı bir tarz ortaya koyabilmiş olan şair, konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki becerisi ile çağdaşlarından ayrılmaktadır. Nitekim yerlilik yanlısı bir tutum sergileyerek şiirlerinde gerçek hayattan alınan unsurlara yer vermiş, ifade ve üslupta halk edebiyatına yakınlaşmıştır. Nedim ayrıca, Lale Devri´nde Osmanlı kültür ve sanat hayatında gerçekleştirilmek istenen harekete şiirleriyle değer katmış ve Lale Devri´nin ruhunu yansıtmada şairler dünyasında rakipsiz görülmüştür. Osmanlı kültür Bir nüshası müzayedeye sunulan Divan´ını yayına hazırlamış Halil Nihad, eserin matbu 2 nüshasının yanı sıra 27 yazma nüshasından faydalanmıştır.

DÎVÂN-I BELÂGAT-UNVÂN-I AYNÎ, Matbaa-i Hazret-i Seraskerî, 1258, 436+7 s., 19x27 cm

Manzum lügati ve tarih düşürmesiyle ün salan divan şairi Ayntablı Aynî, manzum tarih düşürme Sürûrî´den sonra en başarılı şair kabul edilmiş, divanının yarısına yakın kısmı da tarih manzumelerine ayrılmıştır. Oldukça hacimli olan divanında yer alan, III. Selim´in katli dolayısıyla yazdığı mersiye, dönemine göre türün en başarılı örneklerinden sayılmaktadır. Bazı sayfalarında numaralandırma hatası vardır. Sayfa kenarlarına notlar alınmıştır.

Arapça KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ, Harpûtî, Matbaa-i Amire, 1292, 232 s., 16x23 cm

Cahiliye döneminin tanınmış şairlerinden Ka´b b. Züheyr´in, Hz. Peygamber´e sunduğu ve karşılığında kendisine Peygamberin hırkası [Ar. bürde] verildiği için Kaside-i Bürde ya da başlangıç ifadesine göre Bânet Süâd adını alan bu şiiri, yazıldığı zamandan günümüze kadar İslam edebiyatında önemli bir yer işgal etmiştir. Eserin üzerine yazılan şerh ve nazîrelerden en meşhuru Muhammed Said el-Bûsirî´ye ait olandır. İslam dünyasında Bûsirî´nin Hz. Peygamber için yazdığı bu ünlü kaside kadar şöhret kazanan, üzerine şerh ve haşiye yazılan bir başka kaside olmamıştır. İslam ülkelerinin konuştuğu hemen bütün dillere nazım ve nesir olarak tercüme edilen kaside Grekçe, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Almancanın yanı sıra Afrika ve Güney Asya´daki yerel dillere de çevrilmiştir.

Ebru kaplı karton kapağında Farsça BOSTAN, Şeyh Sa´dî Şîrâzî, Matbaa-i Ahter, 1305, 158 s., 14x23 cm

İranlı şair Sadi Şirazi, bu ünlü mesnevisinde çeşitli kaynaklardan derlediği hikâyeler, bizzat tanıklık ettiği olaylar ve başkalarından duyduğu rivayetlerle edindiği bilgi ve deneyimlerini, hikâye ve fıkralar halinde anlatırken sade ve anlaşılır bir üslup kullanmıştır. Dünyanın birçok yerinde şöhret kazanan eser, İslam ülkelerinde özellikle Farsça öğretiminde başvurulan temel eserlerden biri haline gelmiştir.

RUBÂİYYÂT-I HAYYÂM VE TÜRKÇEYE TERCÜMELERİ, Dr. Abdullah Cevdet, Matbaa-i Şirket-i Mürettibiye, İstanbul 1926, 453 s., 13x18 cm

İranlı alim ve filozof Ömer Hayyam; astronomi, fizik ve tıpla ilgilenmiş, müzikle uğraşmış; özellikle cebir ve analitik geometrinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Tüm bu özelliklerinin üzerinde Hayyam´a asıl şöhretini sağlayan ve pek çok dile çevrilerek dünyaca tanınırlık kazandıran eseri, rubaileri olmuştur.

1927 Senesinde Çıkmış EN GÜZEL HİKÂYELER, Resimli Ay Matbaası Türk Limited Şirketi, İstanbul 1928, 221 s., 12x18 cm

"Bi kitabda REŞAD NURİ, MAHMUD YESARİ, AKA GÜNDÜZ, VÂLÂ NUREDDİN, SELAMİ İZZET, PEYAMİ SAFA, OSMAN CEMAL Beylerle SUAD DERVİŞ, ŞÜKÛFE NİHAL Hanımların en güzel hikâyeleri vardır. Kitapta 113 ila 121. sayfalar eksik olup eksiklik Vâlâ Nureddin´e ait CER HOCASI hikâyesinin son birkaç sayfasına tekabül etmektedir. Ayrıca birkaç sayfa ayrık, cilt bezi kısmen yırtıktır.

İsmail Safa´ya ait 2 eser bir arada: MENSİYYÂT, Matbaa-i Ahmed İhsan, İstanbul 1328, 142 s.; HİSSİYYÂT, Hilal Matbaası, İstanbul 1328, 24+128 s., 13x17 cm

İkinci eser, önce Ali Kâmî tarafından kaleme alınan 24 sayfalık İsmail Safa biyografisi içermekte, ardından gelen HİSSİYYÂT metni ise başlangıcında eksik bulunmamak üzere 5. sayfadan başlamaktadır.

TÂRÎH-İ NAÎMÂ (2. Cilt), 450 s., 15x23 cm

İlk resmi Osmanlı vakanüvisi ve tarihçisi olan Naîmâ tarafından kaleme alınan ve olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden eser, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok faydalanılan bir eser olmuştur.

MEDENİYYET-İ İSLÂMİYYE TÂRÎHİ (3 cilt), Corci Zeydan, çev. Zeki Megamiz, İkdam Matbaası, İstanbul 1328-1329, 239+211+424 s., 17x25 cm

"Devlet-i İslamiyye´nin menşei, devair-i idariyye ve siyasiyye ve maliyye ve harbiyyesi, Memalik-i İslamiyye´nin mikdarı ve mesahası, aded-i nüfusu, servet ve medeniyyeti, şan ve şevketi, Hulefanın ahvali, meclisleri, ulum ve maarif, edebiyyat, âdâb-ı ictimaiyye, âdât, ahlak, medeniyyet-i İslamiyye ile asr-ı hazır medeniyyeti arasında mukayese gibi mebahis-i mühimmeyi muhtevidir." 1. cildin sayfa numaralandırmasında hata vardır.

Tuğralı ve ay yıldızlı kadife cildinde TÂRÎH-İ HARB, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye Matbaası, 1292, 219 s., 16x25 cm

İşbu Târîh-i Harb başluca iki maksad üzerine tertib ve tesis olundu. Şöyle ki evvela tarih-i mezburda fenn-i harb usullerini taharri ve tefahhus etmeğe sa´y eylemek saniyen usul-i mezbureyi takrir ve ifade zımnında münasib bir tarik istihrac etmekden ibaretdir." Sayfa sıralandırmasında hata vardır.

Tuğralı ve hilalli cildinde TÂRÎH-İ ATÂ (2. Cilt), Tayyarzâde Ahmed Atâ, 227 s., 16x24 cm

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Tayyarzâde Atâ Bey, yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade Târîh´i ile ün kazanmıştır. O zamana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da faydalanarak kaleme aldığı bu eser, saray ve özellikle de Enderun teşkilatı için oldukça önemli olmuştur. "İşbu ikinci cild daire-i hümayunda tefeyyüz ve güzerân eden sadrazamlarla şeyhülislam ve kapudan paşalar ile sair güzerân eden vüzeranın tercüme-i hallerini beyan eder."

MUSAVVER 1904-1905 RUS-JAPON SEFERİ (5 Cilt Takım), A. Fuad & A. Senai, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1321, 1604 s., 18x25 cm

İki cildinin iç sırtı, bir cildinin ön kapağı ve bir cildinin dış sırtı ayrık olup, altı çizili satırlar mevcuttur.

KISAS-I ENBİYÂ ve TEVÂRÎH-İ HULEFÂ (12 cilt takım), Ahmed Cevdet, Kanaat Kütübhanesi, İstanbul 1331, 696+1193 s., 15x23 cm

Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Paşa´nın hayatının sonlarına doğru yazdığı bu eser; Hz. Âdem´den Hz. Muhammed´e kadar olan peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışından, Dört Halife dönemi ile Emevi ve Abbasi hilafetlerinden, Türk-İslam devletlerinden ve 1439 yılına kadarki Osmanlı devirlerinden bahseder.

NAZARÎ VE AMELÎ MUHTASAR KİMYÂ-YI UZVÎ, Mehmed Halid, Mahmud Bey Matbaası, 1321, 408 s., 15x20 cm

"Kimya-yı uzvînin en yeni nazariyatıyla birçok mevadd-ı uzviyenin usul-i muayene ve tahlilini ve sanat ve ziraat ve ticaret ve fevaid-i beytiyyeye müteallik mebahis-i nafiayı muhtevidir."

GÜLMEK NEDİR? VE KİME GÜLÜYORUZ?, Mustafa Şekib, Sühulet Kütübhanesi, İstanbul, 80 s., 14x19 cm

Metnin üzerinde kurşun ve pilot kalemle epey çalışılmış, bazı kelimelerin üzerine günümüz Türkçesindeki karşılıkları yazılmıştır.

Osmanlı armalı cildinde MEVZÛÂTÜ´L-ULÛM (2 cilt bir arada), Taşköprüzâde Ahmed Efendi, çev. Kemaleddin Mehmed Efendi, İkdam Matbaası, İstanbul 1313, 844+240 (sondan eksik) s., 17x24 cm

Taşköprüzâde Ahmed Efendi´nin ilimler tarihi ve tasnifine dair Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri Miftâhu’s-Saâde´nin, oğlu Taşköprüzâde Kemaleddin Mehmed Efendi tarafından ilavelerle Türkçeye tercüme edilmiş halidir.

MUHÎTU´L-MAÂRİF (1. Cilt), başmuharrir: Emrullah, İkdam Matbaası, İstanbul 1318, 639 s., 18x24 cm

Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi´nin başyazarlığını yaptığı Muhîtu´l-Maârif, başlangıç halinde kalmış bazı ansiklopedi çalışmalarından sonra Türkçede modern anlayışla hazırlanan genel konulu ilk ansiklopedidir. Ön ve arka cilt kapakları ayrıktır.