Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 05.01.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 150 Ürün
Lot: 1 > Kitap
İki cildin sırtı ayrıktır; birkaç sayfası tamirli ve yırtıktır.
Lot: 2 > Kitap
Sırtı hafif yıpranmış haldedir.
Lot: 5 > Kitap
Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lügat; kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır. Birkaç sayfası yıpranmıştır.
Lot: 12 > Kitap
Thomas-Xavier Bianchi, lügat kitapları ile tanınan Fransız şarkiyatçısı olup Avrupalılara Türkçeyi öğreterek zamanının Türkiye´sini tanıtmayı tercih etmiştir. Özellikle yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlılarca girişilen reformlar devresinde hız kazanan siyasi ve ticari ilişkilerin Batı´da Türkçenin öğrenilmesi konusunda doğurduğu ihtiyaca cevap vermeye çalışan lügat yazarları arasında Bianchi, en verimli ve muteber isim olarak görülmektedir. Sırtı yıpranmış haldedir. Bazı sayfa kenarlarına notlar alınmıştır.
Lot: 14 > Kitap
Lekelenmiş ve yıpranmış sayfaları mevcuttur.
Lot: 15 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.
Lot: 19 > Kitap
Baştaki giriş bölümü 5. sayfadan başlamaktadır.
Lot: 20 > Kitap
"Lisan-ı Osmanide müsta´mel Türki Farisi ve Arabi kaideleri pek sade suretde tarif eder" Kapağı yıpranmış, bazı sayfaları lekelenmiştir.
Lot: 21 > Kitap
Osmanlıca öğrenenler için Arapça dil kılavuzudur. Bir sayfası yırtıktır.
Lot: 23 > Kitap
"Bulgar lisanını az bir zamanda öğrenmek için en sade ve en kolay mükâleme usulü" Sayfa kenarları yırtıktır.
Lot: 24 > Kitap
Arap dili ve öğretimine yaptığı hizmetlerden dolayı İsveç-Norveç hükümeti tarafından bir altın madalya ile ödüllendirilen son devir Osmanlı âlimi ve müderris Mehmed Zihni Bey, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ulûm-i Arabiyye ve dîniyye muallimliği, Mekteb-i Mülkiyye usûl-i fıkıh muallimliği yapmıştır.
Lot: 25 > Kitap
EN KOLAY TÂRÎH-İ OSMÂNÎ, Şems Matbaası, İzmir 1329, 111 s.; USÛL-İ AKÂİD-İ İSLÂMİYYEDEN EN KOLAY İLM-İ HÂL (Üçüncü Kısım), Şems Matbaası, İzmir 1329, 48 s.; EN KOLAY EMSİLE, Şems Matbaası, İzmir 1328, 40 s.; ARABÎ VE FÂRİSÎ LÜGÂT DERSİ RİSÂLESİ, Ahenk Matbaası, 1324, 46 s., 14x20 cm
Lot: 26 > Kitap
Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmi ve gayriresmi yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Lot: 33 > Kitap
"Ahmed Midhat Efendi´nin Stockholm şehrindeki müsteşrikin kongresine memuriyetleri hasebiyle Avrupa´da icra eylemiş oldukları seyahat üzerine kaleme aldıkları seyahatnamedir." Sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 34 > Kitap
"Umumi Türk edebiyatında mâni tarzının menşe ve tekâmülü hakkında Müderris Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey tarafından yazıln büyük mukaddime bu cildin ilk cüzünü teşkil etmek üzere ayrıca neşrolunacakdır." Sayfaları açılmamıştır. Bazı sayfaları rutubet lekelidir.
Lot: 37 > Kitap
Eserin bir kısmı, şairin el yazısının tıpkıbasımı şeklindedir. Tıpkıbasım metin 9. sayfadan 19. sayfaya kadardır. Tıpkıbasım metni içeren bu nüsha, Celal Nuri´nin 1327 tarihinde kaleme aldığı "Abdülhak Hâmid" başlıklı bir sunuşla başlamaktadır.
Lot: 38 > Kitap
KINA GECESİ, F. Celaleddin, Sühulet Kitabhanesi, İstanbul, 160 s.; TALÂK-I SELÂSE, F. Celaleddin, Kitabhane-i Sudi, İstanbul 1923, 110 s.; MUSTAFA KEMAL PAŞA VE KÖSE HOCA, Ali Fuad, Kitabhane-i Sudi, İstanbul 1339, 96 s.; GÜN BATARKEN, Recaizâde Ercümend Ekrem, Ahmed Kâmil Matbaası, 1926, 144 s., 13x19 cm
Lot: 39 > Kitap
Sırtı kısmen ayrıktır. Sayfa numaralandırmasında hata mevcuttur.
Lot: 43 > Kitap
Divan şiirinde kendi adıyla anılan, "Nedîmane" adlı bir tarz ortaya koyabilmiş olan şair, konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki becerisi ile çağdaşlarından ayrılmaktadır. Nitekim yerlilik yanlısı bir tutum sergileyerek şiirlerinde gerçek hayattan alınan unsurlara yer vermiş, ifade ve üslupta halk edebiyatına yakınlaşmıştır. Nedim ayrıca, Lale Devri´nde Osmanlı kültür ve sanat hayatında gerçekleştirilmek istenen harekete şiirleriyle değer katmış ve Lale Devri´nin ruhunu yansıtmada şairler dünyasında rakipsiz görülmüştür. Osmanlı kültür Bir nüshası müzayedeye sunulan Divan´ını yayına hazırlamış Halil Nihad, eserin matbu 2 nüshasının yanı sıra 27 yazma nüshasından faydalanmıştır.
Lot: 44 > Kitap
Manzum lügati ve tarih düşürmesiyle ün salan divan şairi Ayntablı Aynî, manzum tarih düşürme Sürûrî´den sonra en başarılı şair kabul edilmiş, divanının yarısına yakın kısmı da tarih manzumelerine ayrılmıştır. Oldukça hacimli olan divanında yer alan, III. Selim´in katli dolayısıyla yazdığı mersiye, dönemine göre türün en başarılı örneklerinden sayılmaktadır. Bazı sayfalarında numaralandırma hatası vardır. Sayfa kenarlarına notlar alınmıştır.
Lot: 45 > Kitap
Cahiliye döneminin tanınmış şairlerinden Ka´b b. Züheyr´in, Hz. Peygamber´e sunduğu ve karşılığında kendisine Peygamberin hırkası [Ar. bürde] verildiği için Kaside-i Bürde ya da başlangıç ifadesine göre Bânet Süâd adını alan bu şiiri, yazıldığı zamandan günümüze kadar İslam edebiyatında önemli bir yer işgal etmiştir. Eserin üzerine yazılan şerh ve nazîrelerden en meşhuru Muhammed Said el-Bûsirî´ye ait olandır. İslam dünyasında Bûsirî´nin Hz. Peygamber için yazdığı bu ünlü kaside kadar şöhret kazanan, üzerine şerh ve haşiye yazılan bir başka kaside olmamıştır. İslam ülkelerinin konuştuğu hemen bütün dillere nazım ve nesir olarak tercüme edilen kaside Grekçe, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Almancanın yanı sıra Afrika ve Güney Asya´daki yerel dillere de çevrilmiştir.
Lot: 46 > Kitap
PERÂKENDE ESERLERİM, M. Nuri, Aydın Vilayeti Matbaası, 32 s.; ÂSÂR-I BEHCET, Abdurrahman Behcet, İstepan Matbaası, İstanbul 1308, 44 s., 11x16 cm
Lot: 47 > Kitap
İranlı şair Sadi Şirazi, bu ünlü mesnevisinde çeşitli kaynaklardan derlediği hikâyeler, bizzat tanıklık ettiği olaylar ve başkalarından duyduğu rivayetlerle edindiği bilgi ve deneyimlerini, hikâye ve fıkralar halinde anlatırken sade ve anlaşılır bir üslup kullanmıştır. Dünyanın birçok yerinde şöhret kazanan eser, İslam ülkelerinde özellikle Farsça öğretiminde başvurulan temel eserlerden biri haline gelmiştir.
Lot: 48 > Kitap
İranlı alim ve filozof Ömer Hayyam; astronomi, fizik ve tıpla ilgilenmiş, müzikle uğraşmış; özellikle cebir ve analitik geometrinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Tüm bu özelliklerinin üzerinde Hayyam´a asıl şöhretini sağlayan ve pek çok dile çevrilerek dünyaca tanınırlık kazandıran eseri, rubaileri olmuştur.
Lot: 49 > Kitap
Sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 50 > Kitap
"Bi kitabda REŞAD NURİ, MAHMUD YESARİ, AKA GÜNDÜZ, VÂLÂ NUREDDİN, SELAMİ İZZET, PEYAMİ SAFA, OSMAN CEMAL Beylerle SUAD DERVİŞ, ŞÜKÛFE NİHAL Hanımların en güzel hikâyeleri vardır. Kitapta 113 ila 121. sayfalar eksik olup eksiklik Vâlâ Nureddin´e ait CER HOCASI hikâyesinin son birkaç sayfasına tekabül etmektedir. Ayrıca birkaç sayfa ayrık, cilt bezi kısmen yırtıktır.
Filtreler
Toplam : 150 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede