Anasayfa /
YAŞASIN CUMHURİYET
YAŞASIN CUMHURİYET
YAŞASIN CUMHURİYET , 28.10.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 89 Ürün
Lot: 1 > Gazete
15 Mayıs'ta İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine, Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ve hem İstanbul Hükûmeti'ni hem de İngilizleri tedirgin edecek ölçüde geniş katılımlı protesto mitingini konu alan Tasvir-i Efkâr gazetesi... Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bu mitingin Milli Mücadele'nin fitilini ateşlediği kabul edilir. Hamdullah Suphi ve İsmail Hakkı Bey gibi konuşmacıların nutuklarına yer veren gazete, İşgal Hükûmeti tarafından büyük ölçüde sansür edilmiş; halkı mücadeleye ve direnişe çağıran konuşmaların önemli bir kısmı çıkarılarak gazete, yer yer boş sütunlarla yayımlanmıştır.
Lot: 2 > Gazete
Başmuharrirliğini Ali Kemal'in yaptığı, Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine karşı düşmanca tutumuyla tanınan Peyam-ı Sabah gazetesinin, Şeyhülislamı Dürrizade Abdullah Efendi'nin Kuva-yı Milliye ve Anadolu Hükûmeti hakkındaki ölüm fermanını içeren 11 Nisan 1920 tarihli nüshası... 
Lot: 3 > Gazete
Akşam gazetesinin; Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci, İkinci İnönü ve Sakarya muharebeleri hakkındaki Meclis nutkunu haberleştiren, 3 Teşrin-i evvel (Ekim) tarihli nüshası... Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa resimleriyle...
Lot: 4 > Gazete

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Büyük Taarruz'u başlatan "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" emrini haberleştiren İleri gazetesi... İşgal İstanbulu'nda adeta zaferi müjdeleyen böyle bir gazetenin yayımlanması, artık zaferin iyiden iyiye belirginleştiğini, hem Anadolu'nun hem de İstanbul'daki Millicilerin zafere inancının kesinleştiğini gösterir. 

Lot: 5 > Gazete

Akşam gazetesinin; İzmir'in kurtuluşundan 12 gün sonra, Falih Rıfkı (Atay) ve Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu) tarafından Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) ile yaptıkları, işgal hükûmeti tarafından sansürlenerek yayımlanan mülakatını içeren 21 Eylül 1922 tarihli nüshası... Mülakatın yanı sıra, iç sayfalarda yer alan "Edirne'yi Kurtarmak Lazımdır" ve "Son Zaferin Mahiyeti" adlı yazıların da birer paragrafı, işgal sansürü tarafından çıkarılmıştır. Üstte Başkumandan üniformasıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa, altta Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi (Çakmak) Paşa ve Yaver Salih Bey otomobilde...

Lot: 6 > Gazete
1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın resmen kaldırılmasının ardından, son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed Vahideddin'in, 17 Kasım 1922 sabahı Dolmabahçe'den bir kayığa binerek, Boğaz'da demirlemiş İngiliz zırhlısı Malaya ile kaçışını haberleştiren 18 Kasım tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesi… Fotoğrafın alt yazısı: "Bu def´a Yıldız Sarayı´nı terk ile bir İngiliz sefine-i harbiyesine iltica eden sabık padişah arka kapıdan çıkarken..." Haberde, Vahdettin´in, canının tehlikede olduğunu belirterek Müslümanların halifesi sıfatıyla İstanbul´dan derhal çıkarılmasını İngiliz Başkumandanlığı´ndan talep ettiği ve bu talebinin kabul edilerek Charles Harrington refaketinde saraydan çıkmasının sağlandığı anlatılıyor.
Lot: 7 > Gazete

"Şarkî Trakya'mızın ana vatana kavuşmasını temin eden Mudanya Mukavele-i Askeriyesi dün sabah saat yediye çeyrek kala imza edilmiş." Mudanya Mütarekesi, eksiklerinin yanı sıra, Kurtuluş Savaşı'nı zaferle nihayetlendiren, Yunan kuvvetlerini Trakya'dan çıkaran ve İtilaf Devletleri'nin yeni Türk devletini tanımasını sağlayarak Lozan'ın önünü açan çok önemli bir mütarekedir.

Lot: 8 > Gazete

5 yıllık bir işgal döneminden sonra, 6 Ekim 1923'te "ebediyen Türk memleketi olan İstanbul'a Türk askeri kemal-i şan ve şerefle tekrar" giriyor ve böylece Mustafa Kemal Paşa'nın 5 yıl önce söylediği "Geldikleri gibi giderler!" sözü gerçekleşmiş oluyordu.

Lot: 9 > Dergi

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra hâlâ işgal altında bulunan İstanbul'da "Zafer Abidesi" alt yazısıyla ve altında Yunan askerinin ezildiği dünya küresi üzerinde şaha kalkmış atıyla resmedilen Mustafa Kemal (Atatürk) kapaklı Akbaba dergisi... Ramiz'in çizgisiyle...

Lot: 10 > Dergi

Mustafa Kemal Paşa'nın (Atatürk) Anadolu seyahatlerinden birinde halkın sofrasını paylaşırken alınmış bir fotoğrafına kapağında yer veren Resimli Gazete'nin 78. sayısı...

Lot: 11 > Gazete

Türk Ordusunun 9 Eylül'de İzmir'e girerek nihai zaferini tüm dünyaya ilan etmesiyle Çanakkale'deki kuvvetlerini geri çekme kararı alan ve Mondros Mütarekesi öncesinde Boğazlar'ın statüsü hakkında İngiltere ile ihtilafa düşen Fransa'nın kaygılarını dile getiren 20 Eylül 1922 tarihli Fransızca Le Matin gazetesi... "Fransa Türkiye ile Savaşamaz" manşetini kullanan gazete, sonraki satırlarda İtalya'yı dâhil ederek şöyle devam ediyor: "Fransa ve İtalya, Kemalistlerle çatışmaya girmeyi gereksiz ve mantıksız buluyor..."

Lot: 13 > Dergi
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilişini, 5 gün sonra 3 Kasım 1923'te yayımladığı 9. sayısıyla kapağına yansıtan Resimli Gazete… Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı (Atatürk); Fransa, Amerika, Almanya, Rusya (SSCB), Finlandiya gibi modern cumhuriyetlerin cumhurbaşkanları arasında resmeden derginin üst tarafında "Cumhuriyet'i ilan eden Millet Meclisi Erkânı" yer alıyor.
Lot: 14 > Dergi
Tavizsiz bir Batılılaşma taraftarı olan Abdullah Cevdet'in tek başına çıkardığı İçtihad dergisinin, Şapka Kanunu'ndan iki buçuk ay önce, Atatürk ve İnönü'yü şapkalı olarak kapağına taşıdığı 10 Eylül 1925 tarihli sayısı... Derginin kapağında yer alan fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk´ün Kastamonu´da Türk Ocağı açılışında halka şapkayı tanıttığı gün alınmış bir fotoğrafıdır.
Lot: 15 > Gazete

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 15 - 20 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi´nde yaklaşık 36 saat süren büyük nutkunun sona erdiğini haber veren 21 Ekim tarihli SON SAAT gazetesi... Nutkunu "Gençliğe Hitabe" ile bitiren Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmektir." ifadesi, günlük bir gazetede ilk kez yer alıyor.

Lot: 17 > Gazete

Cumhuriyet'in ilanının 4. yıldönümünü "Vatandaş! Bugün gönlünün bütün hazzıyla bayram yap ve bağır: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi!" manşetiyle kutlayan, 29 Ekim 1927 tarihli Milliyet gazetesi… Atatürk portresinin üstünde "Bugün, Aziz Mustafa Kemal'in işaretiyle Cumhuriyet sırrına erdiğimiz günün beşinci (beşinci yıla girildiği için olsa gerek) yıldönümüdür." yazısı yer alıyor. Birinci sayfada ve iç sayfalarda ayrıca 28 Ekim 1927'de yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı ile ilgili haber ve fotoğraflar var.

Lot: 18 > Dergi
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel seçimlerinin (20 Temmuz 1927) ardından yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet Kızı ve Hürriyet Perisi ile birlikte resmeden Karagöz dergisi… Alt yazıda Karagöz Atatürk'e şöyle sesleniyor: "Büyük Gazi, sen hem Cumhuriyet'in kahramanı hem sulh ve selametin, Hürriyet ve meşrutiyetin nigâhbanısın. Hürriyet'le Cumhuriyet sana teşekkürler ederken ben de millet namına seni kutlular, can-u gönülden alkışlarım. Var ol büyük Gazi." 
Lot: 19 > Dergi

Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Kazım Paşa´nın; Harf Devrimi hakkında gerçekleştirilen bir toplantıdayken alınmış fotoğraflarını kapağına taşıyan RESİMLİ PERŞEMBE dergisinin 173 numaralı nüshası...

Lot: 20 > Gazete
3 Kasım 1928 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni harfleri halka tanıtmak maksadıyla, Atatürk´ün emir ve arzusu üzerine Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Osman Zeki Üngör tarafından  bestelenen Harfler Marşı'na kapağında yer veren Hakimiyet-i Milliye gazetesi... Harf Devrimi´ne geçiş döneminde yayımlanmasından dolayı ilk sayfası yeni harflerle, ilerleyen sayfalar eski harflerle basılmıştır. 
Lot: 21 > Gazete

Harf Devri´ne geçiş sürecinde yayımlanan CUMHURİYET gazetesinin hem yeni hem de eski harflerle basılmış olan 2 Eylül 1928 tarihli nüshası... 

Lot: 22 > Gazete

Harf Devrimi'yle birlikte bütün yurt sathında başlayan okuma - yazma seferberliği sayesinde, 1927'deki nüfus sayımı verilerine göre % 8,61 olan okur - yazar oranı (Erkeklerde % 13, kadınlarda % 3,57) kısa süre içinde % 27'ye çıktı. Dil Bayramı dolayısıyla, okuma - yazma seferberliğinin ülkenin en ücra köşelerinde dahi ulaştıralacağını vurgulayan Yurd gazetesinin orta sayfları, duvar afişi şeklinde basılmıştır.

Lot: 23 > Gazete

Haber gazetesinin, 10. yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet'in 10 yıllık kazanımlarını konu alan, bol göselli eki...  

Lot: 25 > Gazete

Atatürk'ün sağlığında gerçekleşen son Cumhuriyet Bayramı... Ne yazık ki Cumhuriyet'in kurucusu, o tarihte hasta yatağında ve ölüme adım adım yaklaşmaktadır.

Lot: 27 > Gazete
Cumhuriyet´in 15. yıldönümü dolayısıyla 96 sayfalık, bol görselli ve dolu dolu bir ilave yayımlayan Ulus gazetesinin, 29 Ekim 1938 tarihli sayısı... Gazetenin yayımladığı bu fevkalade ilavenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kuşe kâğıda basılmış bir posteri de yer alıyor. Ne yazık ki Cumhuriyet'in kurucusu, ömrünü adadığı Cumhuriyet'in 15. Yıl kutlamalarının farkına varamayacak ölçüde ağır hastadır ve bu tarihten 13 gün sonra ebediyete intikal edecektir.
Lot: 28 > Gazete
Birinci sınıf hamur kâğıda basılan gazetede, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet´e giden yolda verdikleri mücadeleninin birer kanıtı niteliğinde olan fotoğraflarına ve Cumhuriyet'in 10 yıllık kazanımlarına yer verilmiştir.
Lot: 29 > Gazete
Milliyet gazetesinin, Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki kazanımlarını çok sayıda fotoğraf eşliğinde sergilediği, kapağı birinci sınıf hamur kâğıda basılmış ve renklendirilmiş, fevkalade özel sayısı...  Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'de ve Cumhuriyet´e giden yolda verdikleri mücadelelerin fotoğraflarına, Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki devrimlerin ve kazanımların birer kanıtı niteliğinde olan fotoğraflara yer verilen özel sayı, içeriğiyle olduğu kadar, tasarımı ve boyutlarıyla da yıllarca saklanacak bir 10. Yıl hatırası niteliğinde... 
Lot: 30 > Gazete
Gazetenin birinci sayfasında, padişahlığı simgeleyen kavuğu ayağının altına almış ve elindeki tırpanıyla padişahın tahtına oturmuş Türk genci çizimi, ilavede Atatürk'ün elini öpen bir ihtiyar çiziminin altında "Cumhuriyet'in kaldırdığı başlar, yalnız Gazi'nin önünde eğilmelidir. Bu kanun borcu değil fakat vicdan borcudur." yazısı ve "Nobel sulh mükâfatı bize verilmeli" manşeti yer almaktadır.
Lot: 37 > Dergi
Kapaktaki fotoğraf, 20 Eylül 1928 tarihinde Kayseri´yi ziyaret eden Atatürk´ün, belediye bahçesine kara tahta koydurarak yeni harfleri vatandaşlara tanıttığı esnada çekilen meşhur fotoğraftır. 
Lot: 39 > Dergi

Derginin reklam sayfaları (supplement) çıkarılmamıştır.

Lot: 42 > Kitap

Cumhuriyet´in ilk yıllarında Yeni Türkiye´nin fotoğraflar vasıtasıyla çok yönlü olarak tanıtılması amacıyla yayımlanan bu eserde; Ankara, İstanbul, Şehirler ve Manzaralar, Kültür ve İnsan, Ekonomi ve İnşa, Arkeoloji ve Sanat başlıkları altında toplanmış yüzlerce fotoğraf yer almaktadır. Bu fotoğraflar, Cumhuriyet´in tanıtılması konusunda yayımlanan pek çok eseri fotoğraflarıyla süsleyen Avusturyalı fotoğrafçı Othmar Pferschy´nin objektifinden bizlere aktarılmıştır.

Şömizli, orijinal kırmızı bez cildi içinde...

Lot: 43 > Dergi
Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Yeni Türkiye´yi ve Mustafa Kemal Atatürk´ün devrimlerini dünya çapında tanıtmayı amaçlayarak Fransızca yayımlanmıştır. Derginin yazar kadrosu arasında Falih Rıfkı Atay, Burhan Belge ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu´nun yer almasının yanı sıra çeşitli konularda uzmanların da yazılarına yer verilmiştir. Dergide yer alan fotoğraflar, Türkiye Cumhuriyeti´nin fotoğrafçısı Othmar Pferschy´e aittir.
Lot: 45 > Kitap

Ünlü Alman oryantalist Dagobert Von Mikusch'un Türkçe de dâhil olmak üzere, çok sayıda dile çevrilmiş olan ünlü eserinin ilk basımı... Atatürk hakkında yazılmış en önemli eserlerden biri olan bu kitabın orijinal şömizli kopyaları oldukça nadirdir.

Lot: 46 > Kitap

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanarak Cumhuriyet'le taçlandırılmasını bir "Türk Mucizesi" olarak tanımlayan Fransız gazetecinin, Cumhuriyet'in erken dönemlerine dair gözlemleri: "Mustafa Kemal Paşa, bu ülkenin ruhu haline gelmiştir. Yeni Cumhuriyet, onun fikirlerinin yansımasından ibarettir." Yazar tarafından, Türkiye Yayınevi sahibi Tahsin Demiray'a ithaflı ve imzalı olan kitabın içinde ayrıca Tahsin Demiray'a yazılmış bir mektup da yer alıyor.

Lot: 47 > Kitap
6 numaralı nüshanın ön kapağının sağ üst köşesinde kopuk mevcuttur.
Lot: 50 > Kitap

Anafartalar Kumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Türk kamuoyuna tanıtan röportajın kitap halinde ilk basımı... 1918 yılında Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey tarafından yapılan ve Yeni Mecmua'nın özel sayısında yayımlanan bu mülakat, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk kamuoyunda tanınmasına büyük bir katkı sağlamıştı.  

Lot: 52 > Kitap
O

Atatürk'ün, para ve pulların üzerine basılan en güzel fotoğraflarını çektiği için "Atatürk'ün Fotoğrafçısı" olaran hatırlanan Jean Weinberg'in, baskı tekniği ve estetik yönünden dönemini aşacak ölçüde fevkalade albümün; devlet adamları, âli zevat ve diplomatlar için tahsis edilen lüks tab'ı... Dönemin yönetici ve bürokratlarının yanı sıra; sanatçıların, edebiyatçıların, gazetecilerin portrelerine, el yazısı örneklerine, Kurtuluş Savaşı dönemi fotoğraflarına ve Türkiye manzaralarına yer veren albüm, orijinal cildi içinde ve kuşe kâğıda basılmıştır. 1920 - 1935 yılları arasında Türkiye'de bulunan Jean Weinberg, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Jean Weinberg, işgal altındaki İstanbul'un da fotoğraflarını çekmiş, aynı zamanda Latin harfleriyle ilk İstanbul rehberini de hazırlamıştır. 

Lot: 54 > Kitap
Kitap içinde, "1936 yılında partiye kayıtlı üye sayısı" ve "1936 yılı parti örgütü sayısı" başlıklı iki adet katlanır Türkiye haritası mevcuttur. 
Lot: 55 > Kitap

Burhan Cahit'in Mudanya'dan Lozan'a ve Ankara'ya uzanan süreci bir romancı üslubuyla ve fotoğraflarla anlattığı eseri...

Filtreler
Toplam : 89 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede