Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 01.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 59 Ürün
Lot: 4 > Kitap
Kitap içerisinde, Reşat Nuri Güntekin, Mahmut Yesari, Vala Nureddin, Selami İzzet, Peyami Safa, Osman Cemal, Suat Derviş ve Şüküfe Nihal gibi Türk Edebiyatı´nın parlak isimlerinin 1927 senesinde yayımlanan hikayelerinden seçkiler içeren kitaptır. *Kapağın bir kısmı soyulmuştur.
Lot: 5 > Kitap
Sadeddin Nüzhed Bey, Konya´da Erkek Muallim Mektebi´nde edebiyat öğretmenliği yaptığı sırada yayınladığı eserinde, İstanbul´dan uzakta, divan edebiyatı etkisinin görülmediği Anadolu´nun çeşitli kasabalarında yaşayan erkek ve kadın on dokuz halk ozanının hayatını anlatmış ve Türk sözlü edebiyatını ölümsüz kılmak maksadıyla, ozanların eserlerinden örnekleri kaleme almıştır. Bazı ozanların fotoğraflarına da kitaplarında yer vermiştir. *Kapağın kenarlarında yırtılmalar mevcuttur.
Lot: 6 > Kitap
16. yüzyıl şairlerinden Fuzulî hiç şüphesiz Türk Edebiyat tarihinde en iyi şairlerimiz arasında yer almaktadır. Türkçe, Farsça ve Arapça olarak üç dilde eser vermiştir. Şiirin pek çok türünde eser veren Fuzuli´nin Divanı´nda, kasideler, gazeller, murabbalar ve rubailer yer almaktadır. Dîvân’daki kasideler arasında yer alan “sabâ”, “su” ve “hançer” redifli na‘tlar ile hem bir na‘t hem de methiye özelliği gösteren “gül” kasidesi türlerinde birer şaheser sayılabilecek nitelikte şiirlerdir. *İlk sayfası sırttan ayrılmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Dünya üzerinde çeşitli müzelerde el yazmaları bulunan eserin, "Dresden" nüshası olarak bilinen nüshasının Kilisli Rıfat tarafından kopyalanmış halidir. Oğuz kökenli halkların kültürel mirasını taşıyan on iki adet hikayeden oluşmaktadır. Oğuzların yaşam biçimlerinden ekonomisine, inançlarından giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır.
Lot: 8 > Kitap
"Kardeşim Ferhad Bey´e" ithafıyla, 23 Kanunisani 1929 tarihinde Hamanizade Mehmed İhsan tarafından imzalanmıştır.
Lot: 11 > Kitap
Zengin bir İstanbul ailesinin kızı olan Elvan, aşık olduğu kuzeninin ona ihanet ettiğini düşünerek, kendisinden çok yaşlı bir adamla evlenmiş ve İzmir’e yerleşmiştir. Birkaç yıl sonra İstanbul’daki ailesini ziyaret ettiğinde, eski aşkı yeniden alevlenir. Romanda Elvan´ın kaldığı bu ikilem işlenmiştir.
Lot: 12 > Kitap
19. yüzyılın başlarında Avrupa´da İslamiyet´e karşı gerçek dışı yayınların artması İslamiyet´i savunma edebiyatının meydana gelmesini sağlamıştır. Bu dönemde Abdülhak Hamid, beş adet seri tiyatro eseri kaleme almıştır, bu eserlerden birisi İspanya´da tarihi bir fetih gerçekleştiren Tarık bin Ziyad´ın hayatını konu alan, "Tarık yahud Endülüs´ün fethi" adlı eseridir.
Lot: 13 > Kitap
Kitabın künye sayfasında, Halide Edip´in mührü yer almaktadır.
Lot: 19 > Kitap
Kadınlar Saltanatı, Ahmet Refik´in "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlığı altında hazırladığı bir dizi çalışma arasında yer alır. Dizideki on altı eser, 1915 - 1927 yılları arasında İbrahim Hilmi (Kitaphane-i Hilmi) tarafından yayımlanmıştır. Dört cilt halinde düzenlenmiş olan eserin ilk cildinin 1332 senesinde yayımlanan ilk iki cildi satışa sunulmuştur. Eserde, Osmanlı Devleti´nin kuruluşundan Dördüncü Mehmed´in ölümüne kadar süren dönemde etkin olan kadınlarının çevresinde gelişen olaylar anlatılır. İlk cillte ele alınan şahışlar ve olaylar: Osmanlı Saray Hayatında Bizans Prensesleri, Türk Kızları, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Safiye Sultan, Handan Sultan, Sultan I. Ahmed´in Hasekileri´dir. İkinci ciltte ele alınan şahıslar ve olaylar: Mahfiruz Valide, Sultan Akile Hanım Orta Camii´nde Sultan Mustafa´nın Validesi, Genç Osman Faciası, Kösem Valide Sultan ve IV. Murad Sipahi İsyanı.
Lot: 20 > Kitap
Fransız İhtilali dünya üzerinde büyük etki yaratmış tarihi bir olaydır. Osmanlı aydınlarınında ilgisini çekmiştir. Ali Kemal Efendi´de aldığı tarih eğitimi ve tarihe olan merakı nedeniyle bu konu hakkında teferruatlı eserler kaleme alan aydınlar arasında yer alır. "Rical-i İhtilal" adlı eserinde, Fransız İhtilali’nin önde gelen simalarından Marquis de Condorcet, Saint-Just, Georges Jacques Danton ve Maximilien Robespierre’in hayat hikâyelerinden bahsetmiştir. Yazar, eserini kaleme alırken şahıslardan ve İhtilalden iyimser bir tavırla bahsettiği görülür.
Lot: 21 > Kitap
Namık Kemal´in oğlu olan Ali Ekrem Bolayır, nazım-nesir karışık olan bu eserini babasının hâtırasını yeniden canlandırmak amacıyla kaleme almıştır.
Lot: 25 > Kitap
İmzanın Mehmet Rauf´un latin harfli imzası olduğunu düşünüyoruz.
Lot: 26 > Kitap
Servet-i Fünûn edebiyatının şöhretli yazar, şair ve gazetecilerinden Süleyman Nazif, bu edebî ekolün içinde yer alsa da söz konusu edebiyat çevresinin ferdîliğinden uzak, toplumcu bir duruş sergiler. Mütareke yıllarında vatanın dertlerine çare bulma, yok oluşa sürüklenen ülkesini ayakta tutmak için eserleriyle millî bir uyanış sağlama gayretindedir. 9 Şubat 1919 tarihli Hâdisât gazetesinde yayımladığı “Kara Bir Gün” başlıklı yazısı ve 1920´de düzenlenen bir anma toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul´u işgal eden İngilizler tarafından tutuklanarak Malta’ya gönderilir. Süleyman Nazif, 20 ay sürgün hayatını yaşadığı bu adada millî ve vatanî konulara, sürgün ve gurbet psikolojisine geniş yer veren yazılar kaleme alır. Bunlardan bazıları, Malta Geceleri adlı şiir kitabında toplanır.
Lot: 30 > Kitap
Fazıl Ahmet, önsözde kitabını şu sözlerle açıklıyor: "Şimdiye kadar yazdığım yazıların en cılızı şu son iki ay içinde elimden çıkanlardır zannederim. bu küçük kitapta -tabii (editör) duymasın- sade onları ihtiva ediyor! Bianenalyh ismi için düşündüm; yalnız bir şey hatırıma geldi. Harman Sonu: fakat bu harmanın sonu dervişlerin değil" *Kitabın alt kısmı okumaya engel teşkil etmeyecek şekilde yırtılmıştır.
Lot: 31 > Kitap
Fazıl Ahmed Bey, Fecr-i Ati edebi topluluğunun şairleri arasındadır, bir süre Fecr-i Ati topluluğunun başkanlığında da bulunmuştur. Nefi, Ziya Paşa ve Eşref Edib´i örnek alarak kaleme aldığı hiciv manzumeleri ile ünlenmiştir. Kaleme aldığı bazı hicivleri "Divançe-i Fazıl Der Medh-i Efazıl" adlı eserinde toplamıştır.
Lot: 34 > Kitap
*İlk sayfaları sırttan ayrılmak üzeredir.
Lot: 35 > Kitap
Rüşdiye mekteplerinde sarf dersleri veren Mehmed Lütfi Efendi´nin kaleme aldığı eserde, Arap dil bilgisinin en temel parçacığı olan sarf ilmi yani kelime bilgisi, medreselerde ve mekteplerde Arapça öğretiminde kullanılan "Emsile" gibi kitaplardan örnekler vererek anlatılmıştır.
Lot: 37 > Kitap
Türk yayımcılık hayatının köşe taşlarından Kanaat Kütüphanesi 1905 yılında Babıali Caddesi´nde İlyas Bayar tarafından kurulmuştur. Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi´nde İlyas Bayar´dan: "İkinci Meşrutiyet devri ile Cumhuriyet devrinin ilk yirmi yılı içinde Türkiye´nin tefekkür ve bilgi kanalı olan Ankara (Babıali) Caddesi´nin en büyük kitapçı-tabii (editör)" olarak bahsetmektedir. Reşad Ekrem Koçu´nun sözlerinden de anlaşılacağı üzere, sadece bir kitap satıcısı olarak değil yayınevi olarak da Türk yayın tarihine adını yazdırmıştır. Satışa sunulan eser, Kanaat Kütüphanesi´nin sahibi İlyas Bey tarafından "Orhan Seyfi (Orhon?) Beyefendi´ye takdim, hürmet" ithafıyla imzalanmıştır.
Lot: 42 > Kitap
Son Kırım Hanlarından Şahbaz Giray´ın oğlu Sultan Giray tarafından kaleme alınan eserde Kırım Hanlığı´nın kurucusu Hacı Giray´dan başlayarak her Kırım hanının hayatı, hüküm süresi ve seferleri hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Eserin ikinci baskısı olan bu nüsha Arifzade ve Osman Cudî Efendiler tarafından tekrar hazırlanmış ve bazı haşiyeler eklenerek daha zengin hale getirilmiştir.
Lot: 44 > Kitap
Osmanlı Devleti´nin kuruluşunu ve Osman Gazi´nin hayatını ihtiva eden kısımdır. "Medhal ile Bidayet-i Zuhur-i Osmaniyyanı ve Ahd-i Osman Han Gaziyi Muhtevidir."
Lot: 45 > Kitap
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış Derviş Mehmed´in, Adem ile Havva´dan başlayarak IV. Mehmed´e kadar minyatürle süslediği, cihan tarihine dair şeçere tarzında kaleme aldığı "Subhatü´l-Ahbar" adlı eserini mikyas alarak, Ahmed Kemal Efendi´nin Sultan Abdülmecid devrine kadar yaptığı eklemelerle oluşturduğu eseridir.
Lot: 46 > Kitap
İlm-i Nücum, "Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı, astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik." anlamını ifade etmektedir. Günümüzde müspet bir ilim olarak değerlendirilmese de eserde muharririn kaleme aldığı önsöze göre, "fenni" bir tabirdir. Eserde, insanların doğduğu ayda yıldızların şeklinin, insanın tabiatını, ahlakını ve kaderini etkilemesinden ve burçlardan bahsedilmiştir.
Lot: 47 > Kitap
Birinci sınıf dava vekillerinden meşhur Cebrail Gregor Efendi’nin eseridir. Yazar, birkaç sene boyuncu sonuca bağlanamayan bir davanın nasıl cereyan ettiğini, resmî evraklar ve bazı açıklamalarla destekleyerek anlatmıştır. Osmanlı hukuk tarihi açısından ilk örnek eserlerdendir.
Lot: 48 > Kitap

Tıp tarihi açısından önem taşıyan eserde, erken Cumhuriyet yıllarından "Trahom taraması" hakkında bilgiler mevcuttur.


Lot: 49 > Kitap
Rauf Yekta Bey, Türk müziğinin ünlü isimlerini konu alan bir dizi risale yazmış, bunlardan Zekâî Dede, Abdülkadir Merâgî ve Dede Efendi´ye ait olanları yayımlayabilmiştir. Bu nüshalardan ilki Hoca Zekai Dede´nin hayatını ve eserini konu almaktadır. Risalede,Türk müziğinin ünlü ismi Hoca Zekâî Dede Efendi´nin, öğrencileri tarafından kaleme alınmış biyografisi ve eserlerinden örnekler yer almaktadır. *Kapakları sırttan ayrılmış haliyle.
Lot: 50 > Kitap
Osmanlı son dönemi Divan-ı Muhasebat kontrol memurluğu görevi yapan Ahmed Nazmi’nin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte ara dönemin tanığı bir aydın olarak anılması doğru sayılacaktır. Ahmed Nazmi’nin sağlık, tarım, sanayi ve diğer iktisadi-sosyal meselelere dair hayli geniş bir ilgi alanı olduğu görülmekte, toplumun pratik sorunlarının çözümüne yönelik önerileri yanında uzun dönemli politika önerileri de dikkat çekmektedir. Tarımsal faaliyet ve ağaç yetiştiriciliği hususunda toplumun bilinçlenmesi için; yazarımız, Tetkik-i Müellifat-ı Şer’iyye Meclisi tarafından basılan “Emraz-ı İctimaiyyemize Deva Külliyatından” adlı seri içerisinde, “Ağaç dikmek ve zer´iyatta bulunmanın dinî ve ictimâî fevâidi ve bu babda mâlûmat-ı nâfia” adlı eserini yayımlamıştır.
Lot: 51 > Kitap
Yazıcazade Mehmed Efendi´nin kaleme aldığı ve kardeşi Ahmed Bican tarafından Türkçeye tercüme edilen, 5 kısımdan oluşan eserdir. Her bir kısım belli bir başlık etrafında toplanmıştır. Birinci başlıkta, yerde ve göklerde bulunan varlığın yaratılışındaki ilahi hikmet ve sırlardan; ikinci başlıkta, Hz. Âdem’den başlayarak hemen bütün peygamberlerden, mûcizelerinden, vahiy ve vahyin sırlarından, peygamberlerin karşılaştıkları zorluklardan; üçüncü başlıkta, dört büyük melek ve görünmeyen varlıklardan; dördüncü başlıkta, kıyamet günü ve dini bilgilerden; beşinci başlıkta, cennet ve ahiretten bahsedilmiştir.
Lot: 52 > Kitap

Müellifi, Hüccet´ül-İslam lâkabıyla şereflenmiş Muhammed Bin Muhammed Gazali´nin ağabeyi Ahmed bin Muhammed el- Gazali´dir. Eserde, Kelime-i Tevhid´i (Lailaheillallah) çeşitli yönlerden açıklayarak, tevhid mevzusunu açıklamıştır. Eser, Kureyşizade el-Hac Mehmed Fevzi tarafından Türkçe´ye tercüme edilmiştir. Sahaf matbaası olması açısından önemlidir.


Filtreler
Toplam : 59 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede