Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 18.08.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 48 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Çaylak Tevfik adıyla da anılan Mehmed Tevfik Efendi´nin edebiyat ve dil bilgisi üzerine kaleme aldığı eseridir. İlk önce imla, nutuk, yazı, harf ve kelime tanımları yapılıp gramer bilgilerine giriş yapılır; bu konulardan sonra belâgata dair bahisler ele alınır, sonrasında ise edebî sanatlar şairlerin şiirlerinden örneklerle işlenir. Eser okullarda ders kitabı olarak okutulduğundan gayet açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.
Lot: 2 > Kitap
Endurunlu Fazıl 18. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı şairlerindendir. Enderun mektebinde eğitim gördüğünden Enderunî mahlasını almıştır. Enderun mektebinden eşcinsel ilişkisi nedeniyle atıldığı bilinmektedir. Eşcinsel yaşantısını şiirlerine açıkca taşımıştır; bu nedenle şiirleri Osmanlı döneminde eşcinsel edebiyatı ile alakalı en dikkate değer örneklerdendir. *İlk sayfası restore edilmiştir.
Lot: 3 > Kitap
Sebk-i Hindî temsilcilerinden olan şâir eserlerinde, bu akım nedeniyle daha karışık ve bilmeceyi andıran bir hale bürünmüş, Farsça´yı bolca kullanma geleneğini sürdürmüş; Sabrî Şâkir, kıvrak dili ve şâirlikteki ustalığı nedeniyle IV.Murâd ve Nef´î´den övgüler almış, bu nedenle de devrinde kendinden bahsettirmeyi başarmıştır. Şâir, eserinde aruzun farklı vezinlerini ustalıkla kullanmıştır. Eserde şâirin belirgin bir hayal gücü olduğu görülmektedir. Çoğu Dîvân şâirinin tersine eserde somut bir aşk göze çarpmaktadır. Halkın bolca kullandığı atasözü ve özdeyiş niteliği taşıyan sözlerin de yer aldığı eser edebiyatımızda kendine has yapısıyla ayrı bir yer edinmiştir.
Lot: 4 > Kitap
Son dönem divan edebiyatı şairlerinden Hersekli Arif Hikmet Bey´in şiirlerinin bir araya getirildiği kitaptır. Kitabın mukaddimesi kendisini iyi tanıyan ve hakkındaki bilgilerin çoğunun kaynağını teşkil eden Mahmut Kemal İnal tarafından kaleme alınmıştır. Mahmut Kemal İnal´e göre Hersekli Arif Hikmet Bey, itikadı sağlam bir insandır. Buna karşın taşkın mizacı onu rindâne bir yaşayışa sevketmiş, bu yüzden aralarında yer aldığı Encümen-i Şuarâ şairlerinin çoğu gibi içkiye müptela olmuştu. Hayatının son dönemlerinde içkiden uzaklaşmış ve hayatına çeki düzen vermiştir. İç coşkunluğunu tatmin için zaman zaman değişik tekkelere devam etmiş, Bektaşî, Kādirî ve Mevlevî dergâhlarında icra edilen âyin ve zikirlere katılmıştır, bu nedenle divanında bu üç tarikatın izleri görülmekte, Hacı Bektâş-ı Velî, Abdülkādir-i Geylânî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi öven mısra ve beyitler bulunmaktadır.
Lot: 6 > Kitap
Orta Çağ Engisizyon işkencelerini anlatan tek kaynak. 11 cüz takım...
İçerisinde Süleyman Tevfik Bey´in çeviri eserleri yer almaktadır.
Lot: 7 > Kitap

Adı Osman olup Bağdat’ta doğdu. Bağdâdî nisbesi kendisine “Rûhî” mahlasıyla şiir yazan on kadar şairden ayırmak için sonradan verilmiştir. Vahdet-i vücûd anlayışını benimseyen Rûhî tasavvufu şiirine bir malzeme olarak kullanan kalender, hoş edalı, derviş gönüllü bir şairdir. Rûhî’nin günümüze ulaşan ve satışa sunulan eseri Külliyyât-ı Eş‘âr-ı Rûhî-i Bağdâdî adıyla 1287’de İstanbul’da basılan divanıdır. Divanda şaire ait kasideler, değişik kişiler için yazılmış mersiyeler,terkibibend ve terciibend, murabbalar, gazeller ve padişahı öven dokuz beyitlik bir manzume yer almaktadır.

Lot: 9 > Kitap

Ankara'nın başkent olacağını önceden bildiren meşhur sufî Müştak Baba'nın çok nadir divanı.

Lot: 10 > Kitap
Son sayfası restore edilmiştir.
Lot: 11 > Kitap
Kitabın kapağı kısmen sırttan ayrılmıştır.
Lot: 12 > Kitap

Kitabın künye sayfasında, "Bizden uzaklardaki "Nini"ye" 5 Şubat 1336 (1920), İstanbul" şeklinde bir şahıs ithafı ve imzası yer almaktadır.


Lot: 13 > Kitap
İthaf, "Yüksek değerli kardeşim Abidin Beyefendi´ye samimi armanağım. 24 Haziran 1922" şeklindedir. *Orijinal cildindedir. Sonunda arı kovanı planını içerir.
Lot: 14 > Kitap

Mehmet Tevfik Efendi (Safoğlu), Kastamonulu âlim, mütefekkir, yazar ve sûfî şairdir. Sofuzâde olarak tanınmıştır. Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi, çok sayıda şiir kaleme almıştır. Bunlardan bir kısmı 1911 yılında Kastamonu'da Hulviyyât adıyla basılmıştır.Hulviyyȃt Tevfik Efendi’nin, gençlik hatta çocukluk yıllarından itibaren kaleme aldığı pek çok şiirden meydana gelen, divanı niteliğindeki eseridir. Eserin ön yüzünde, edebiyatın, milletin, ruhunu besleyen bir kaynak olduğunu vurgulayan "Edebiyat mugaddi-i ruh-ı milledir/ Edebiyat milletin nişane-i tealisidir" beyitleri yer almaktadır.

Lot: 15 > Kitap

Hazirelerde kimlerin medfun olduğunu da bildiren en güvenilir İstanbul camileri tarihi...  İki cilt takım. 

Lot: 16 > Kitap

Ernest Renan’ın “İslam ve Bilim” isimli konferansında İslamiyet’in bilimle bağdaşmadığı şeklindeki fikirleri, İslam dünyasının birçok bölgesinde tepkiyle karşılandı ve onun bu tezini çürütmeye çalışan reddiyeler Cemaleddin Afgani, Namık Kemal, Ali Ferruh, Emir Ali, Reşid Rıza ve Celal Nuri gibi mütefekkirler tarafından kaleme alındı. Satışa sunulan bu eser, dönemin Petersburg Baş İmamı olan Ataullah Bayezidof tarafından Renan’ın iddialarını çürütmek maksadıyla kaleme alınan eserler arasındadır.

Lot: 18 > Kitap

Babanzade Ahmed Naim'in tercüme dışında yaptığı eklemelerle anılagelen meşhur eser...


Lot: 19 > Kitap
Son sayfaları sırttan ayrılmıştır.
Lot: 20 > Kitap
Darü´lmuallimin Aliyye Mektebi müdürü ve Mekteb-i Mülkiye´de tarih-i osmani öğretmenliği yapan Ali Reşad Bey´in kaleme aldığı, 1789 ile 1912 seneleri arasında dünya üzerinde meydana gelen tarihi olayları inceleyen ve Mekteb-i Sultani´de ders kitabı olarak kullanılan eserdir.
Lot: 22 > Kitap

Eserin sonunda, erken dönem matematik eseri ilavesi mevcuttur. 

Lot: 23 > Kitap

Sünnet ve sünnetçilik konulu nadir bir çalışma... 

Lot: 31 > Kitap

Kalenderiler ve afyon müptelası derviş kıssaları ile öne çıkan bir sufî klasiği...

Lot: 33 > Kitap

Hacı Mehmed Zihnî Efendi'nin Arap dilini öğretmek için yazdığı el-Müntehab, el-Muktezab ve el-Müşezzeb adlı eserlerinin, âlim Ali Nazîma tarafından özetlenerek "Miftâhu'l-Müntehab ve'l Muktezab ve'l-Müşezzeb" yahut "Sarf-ı Arabî Defteri" adıyla basılan Arapça Sarf (kelime bilgisi) ilmine dair eserdir.


Lot: 36 > Kitap

Bu eser, Abdurrahman Câmî’nin Divan’ında yer alan Cilâü’r-rûh adlı kasidenin, Erzurum Müftüsü Lütfullah Vehbi Efendi tarafından yapılan Türkçe şerhidir. Lütfullah Vehbi Efendi eseri şerhetme sebebini şöyle ifade etmektedir: “Abdurrahman Câmî’nin Cilâü’r-rûh (Ruhun Cilâsı) isimli kasidesinin ahlâk ilmine ve sıfatlarına dair pek faydalı inciler, kıymetli mücevherler ihtiva ettiğini görünce, içimdeki arzular beni kolları sıvayıp bunları, olgunluk ve hayrın yöntemlerini, bu davaya gönül vermiş kardeşlerle müzakere etmeye sevk etti. Onlar benden bu kasideyi Türk diline tercüme etmemi istediler ve bunda ısrarcı oldular. Ne var ki onlar yağmursuz buluttan yağmur yağmasını, çöldeki seraptan susuzluklarını gidermesini istediklerinin farkında değillerdi. İçimdeki arzu ve tutku artıp buna bu değerli dostların teklifleri de eklenince, kendisine muhtaç olunan Allah’ın yardımıyla o kasidenin şerhine başladım…” *Kitabın künye sayfasında, Narmanlızade Mustafa Efendi'nin mührü yer almaktadır.

Lot: 39 > Kitap
Kitabın künye sayfasından "1338-1339 sene-i dersiyyesi imtihanında dokuzuncu sınıfa birincilikle terfi eden 300 numaralı Rıfat Efendi´ye mükafat olarak verilmiştir." notu yazılıdır. Notun alt kısmında İstanbul vilayeti Vefa Sultanisi müdürünün mührü ve imzasını taşımaktadır. Mükafat cildindedir.
Lot: 42 > Kitap

Üç cilt bir cilt içinde takım...

Lot: 45 > Kitap
Rıza Tevfik, Cenap Şahabettin ve Ömer Seyfettin gibi ünlü isimlerin şiir ve düz yazılarının olduğu el yazması edebiyat defteri.
Lot: 46 > Defter
Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlardan Tevfik Fikret, Halid Ziya, Faik Ali, Aka Gündüz, Cenab Şahabettin´in şiir ve düzyazıların olduğu el yazması edebiyat defteri...
Filtreler
Toplam : 48 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede