PHEBUS HAT

PHEBUS HAT, 24.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 130

ÜNİVERSİTE NUR TALEBELERİNİN RİSALE-İ NUR HAKKINDA BİR HASBİHALİ VE BİR NEVİ MÜDAFAASIDIR, 46 sayfa, 17x20 cm...

"1950´de Ankara Üniversitesi´nde Profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda, (Fakülte mescidinde) gece yarısına kadar devan eden bir meclisde verilen ve büyük bir alaka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan, bir konferastır"

HÜNERNÂME MİNYATÜRLERİ VE SANATÇILARI, 1969, Yapı ve Kredi Bankası, 43 sayfa, 34x47 cm...

Topkapı Sarayı Müzesi´nin kütüphanesinde tek nüsha olarak muhafaza edilen, dünyaca meşhur "Hünernâme" adlı eserin bütün minyatürlerini bir araya toplamaktadır.

Çiçek çizimi, 17x24 cm...

Çalışmanın altında, "Hocamın hediyesi" yazılıdır.

Emin (Barın) ketebeli divani yazı, paspartusuyla 27x22 cm...

Yazı: "Tevekkeltü Alallah", anlamı: "Allah´a dayandım ve güvendim"

"Fatih´in Cenaze Alayı" başlıklı dörtlükten oluşan Emin Barın terekesinden kaligrafi yazı, çerçevesinde 44x34 cm...

Dörtlük: Ordular, ağlayarak / Götürürken o büyük simayı, / Diyorum ben: "Çıktın, / Fatih´im, fethe öbür dünyayı!"

Emin (Barın) ketebeli divani yazı, paspartusuyla 23x20 cm...

Yazı: "Er-rızku a’l Allah", anlamı: "Rızkı veren Allah´tır"

Hoca işi, Besmele-i şerife ve sülüs satır meşki, 21x13 cm...

Besmele-i Şerife meşkinin başında ve sonunda yırtılma mevcuttur.

Hoca işi, sülüs meşk, 28x17 cm...

Yazı: "Gâle´n Nebiyyi Sallallâhü Aleyhi ve Sellem", anlamı: "Allah Resulü şöyle söyledi" "Sayfa kenarlarında yıpranma mevcuttur.

Nihanî ketebeli, sülüs yazı, 43x10 cm...

Yazı: "İki cihanda maksudum bana seni gerek seni"

Bakkal Arif´in oğlu Rakım Unan´ın yazısı...

Rakım (Unan) ketebeli sülüs istif, 1371, 25x32 cm...

Yazı: "Hasbunallahi ve nimel vekil. Ni´mel mevla ve ni´men nasır", anlamı: "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir."

Halim Özyazıcı´nın, 8 Ağustos 1946 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi Eski Güzel Yazılar Öğretmenliği´ne tayin edilmesi üzerine Necmettin Okyay´ın tarih düşürdüğü satırları, 30x18 cm...

Okunuşu, "Cümle kulûb-ı yâran zevk-ı surûrla doldu / Çek bâ-i besmeleyle yaz Necmi tarihin / Hattat Hacı Halim Bey şanla muallim oldu" şeklindedir. Yazı üzerinde imza bulunmamaktadır ancak yazının Hattat Halim´e ait olduğu düşünülmektedir.

"İstanbul Hafızları" afişi, "Nurlu Mevlid Hatırası", 50x34 cm...

Afişte Kâni Karaca, Ali Rıza Sağman, Hasan Akkuş, Naci Gürses gibi isimler yer almaktadır. 

Aladdin ketebeli sülüs kat´ı, 1293, çerçevesinde 70x43 cm...

Okunuşu: "En necatü fis sıdk", anlamı: "Kurtuluş doğruluktadır.". Kat´ı 1977 tarihinde Rıza Şener tarafından kesilmiştir.

Mahmud Öncü ketebeli ta´lik yazı, 1399, çerçevesinde 93x48 cm...

Okunuşu: "Allahü Latifün bi ibadihi", anlamı: "Allah, kullarına Lâtif´tir (lütufkâr)"

Halim ketebeli talik yazı, çerçevesinde 31x26 cm...

Fuzuli´nin "Bin cân olaydı kâş men-i dil-i şikestede Tâ her biriyle bir kez olaydım fedâ sana" beyitleri yazılıdır. Ketebe sonradan atılmıştır.

Safevi dönemi, altın tezhipli Farsça manzum parça, 48 sayfa, 9x13 cm...

Kitabın ilk sayfasında yer alan mühürde, "Hacı Muhammed Nahcuvânî," yazılıdır. Eserin ketebesi ve başı sonu mevcut değildir.

16. yüzyıl tarihli, el yazması Âzerî Divanı, Şeyh Âzerî-yi Tûsîyi İsferâyînî, 198 sayfa, 11x16 cm...

Timur Devri şairlerinden Şeyh Azeri'nin, tasavvufi mevzular üzerine kaleme aldığı şiirleri bir araya getirdiği ve günümüzde bilinen 12 nüshası Türkiye ve dünya kütüphanelerinde muhafaza edilen meşhur divanının, 16. yüzyılda kaleme alınmış bir nüshası...  Kitabın ilk sayfasında yer alan mühürde, "Hacı Muhammed Nahcuvânî," yazılıdır. 

Saray taberdarlarından Seyyit Hafız İsmail Aziz Efendi ketebeli, altın tezhipli ilmihal kitabı, 1234 tarihli, 115 sayfa, 12x20 cm...

"Seyyit hafız ismail Aziz teberdar-ı saray-ı atik min telamiz-i seyit el-hac hafız ahmet el müstehir bi teyfiki bi hocayı fi mekteb-i şah sultan fi kurbu hazreti eba eyyüp-el Ensarî" ketebesinden anlaşıldığı üzere, Saray-ı Atik´te memur olan yazar, Eyüp Şahsultan Mektebi´nde El-hac Hafız Ahmed el-Müştehir bi-Tevfiki Efendi´nin talebesidir.

Ashab-ı Kehf Gemisi...

Süleyman (Berk) ketebeli, tekne formunda celi sülüs istif, 1434, 111x80 cm...

Hattat Süleyman Berk, 1979 yılında merhum hattat Yusuf Ergün (Erzincânî)’den sülüs-nesih meşkine başladı. Fakülte yıllarında Hattat Prof. Dr. Muhittin Serin’den Rik’a meşk etti. 1983- 1988 yıllar arası Bâyezid Camii imamı İsmail Biçer hocadan Tashîh-i hurûf dersleri aldı. Yurtiçi ve yurtdışında hat sergileri açtı. 2001 yılında T.C. Kültür Bakanlığı “Hat Ödülü”nü aldı. 2005 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Hat Sanatçısı Kimlik Kartı verildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dört defa Avustralya’ya, Saraybosna ve İran’a Hat Sanatını tanıtma amacıyla gönderildi. Hat Sanatı ile ilgili yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı. Şu an, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.  Yazıda: Merinus, Debernuş, Sazenuş, Kefeştatyus, Kıtmir isimleri ve gemi üzerinde Ya Malik el-Mülk ve Fetih Suresi´nin ilk ayeti yazılıdır. Tezhip: Sibel Fayda.

Rik´a meşk, 33x6 cm...

Okunuşu: "Cenab-ı rabbi mennan nimet-i bî minnet şehr-i yar-ı perger şehinşahı muhterem padişahımız efendimiz hazretlerini evrenin münevver renk"

Sülüs dört satır meşk, 20x19 cm...

Yazının altında, "Şefik Bey hattı" notu yer almaktadır.

Celi sülüs meşk, 45x11 cm...

Okunuşu: "Sal keştî-i umûru bahr-i tevekküle", anlamı: "İşlerinin gemisini tevekkül denizine sal". Yazının altında Osmanlıca, "Merhum Mahmud Celaleddin Efendi´nin hattıdır" notu yer almaktadır.

Çeşitli markalara ait 4 adet kalem...

2 adet Nurkalem, 1 adet A.W Faber ve 1 adet L&C Hardtmuth marka kalem mevcuttur.

Hamid (Aytaç) ketebeli celi sülüs Besmele-i Şerife, 1369, çerçevesinde 109x43 cm...

20. yüzyılın meşhur hattatlarından Hamid Aytaç'ın asıl ismi Şeyh Musa Azmi'dir. Dİyarbakır'da doğmuş ve ilköğrenimini Diyarbakır'da aldıktan sonra İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girmiştir, bu esnada Nazîf Bey’den celî, Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, İsma’il Hakkî Altunbezer’den tuğra ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik dersleri almaya başlamıştır. Ancak hususî surette istifade ettiği bu hocalardan icazet alamamıştır. Kudretli eli sayesinde kısa zamanda yazıda gelişim gösterince 1908 yılında Haseki’deki Gülşen-i Ma’ârif Mektebi’nin resim ve yazı mu’allimliğine tayin edilmiştir. Mûsâ Azmi Bey, döndüğünde memuriyeti yanında geçim sıkıntısı sebebiyle Bâbıâli’de Hattat Hâmid Yazı Yurdu’nu açarak "Hâmid" müstear imzası ile piyasaya yazılar yazmaya başlamıştır. Bir süre sonra da resmî görevinden ayrılıp kendini tamamen bu işe vermiştir. Eşiyle birlikte matbaa da işleten Hamid Efendi, eşinden ayrılmasının ardından matbaasını kapatmak zorunda kalmıştır. Bu vakadan sonra neredeyse hayata küserek, Reşîd Efendi Hanı’nda mütevâzı bir odaya yerleşip kendini yegâne aşkı olan yazıya vermiş ve 1980 yılına kadar aralıksız yazı yazmıştır. Son yıllarını hastalıklar içinde geçiren büyük üstad, 18 Mayıs 1982 tarihinde vefât etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen naaşı daha sonra Şeyh Hamdullah’ın ayakucuna nakledilmiştir.

Hasan (Talat) ketebeli divani yazı, 1227, çerçevesinde 38x28 cm...

Son dönem Osmanlı dünyasında hattat, şair ve Mevlevî dervişanından olan Hattat Hasan Tal'at Bey; Hersekli Arif Hikmet, Şevkî Efendi, Şefik Bey gibi dönemin iyi hocalarından ders aldı. Hezârfen Necmettin Okyay'ın ilk Hüsn-i hat hocalığını yapmıştır.