PHEBUS

PHEBUS, 31.10.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 185
Açılış Fiyatı : 50.00₺

Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İkinci Baskı [I-II. Kitap], Neşre Hazırlayan: Uğur Derman, Ankara, 1981, 246 sayfa, 19x27 cm

Mahmud Bedreddin Yazır, Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Nuruosmaniye Medresesi’ne girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında üç buçuk yıl yedek subaylık yapmıştır. Mahmut Yazır, ağabeyi Elmalılı Hamdi gibi gençliğinde hüsn-i hatta merak sarıp önce Elmalılı Hamdi Efendi’den, daha sonra Nuruosmaniye Medresesi’nde talebe iken buranın hat muallimi Bakkal Arif Efendi'nin oğlu Râkım Bey’den sülüs-nesih dersleri aldı. Hırka-i Şerif Camii hatibi Ömer Vasfi, Aziz Rifâî ve ta‘lik üstadı Mehmet Hulûsi Efendilerden meşke devam etti. Bir ara Beyazıt’taki Kâğıtçılar Çarşısı’nda hattatlık yapmıştır. XX. yüzyılda böyle bir eser yazabilecek kabiliyet ve yetkinliği bulunan Mahmut Bedrettin Yazır, dokuz senelık bir çalışmayla "Kalem Güzeli"ni yazmıştır. Kitabın tam ismi Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli olmakla beraber okuyucu kitlesi Kalem Güzeli adını benimsemiştir. Yazır’ın ölümünden bir müddet sonra Kalem Güzeli’nin temize çekilmesi işi bitmiş, yazı ve harf tarifleri, şekilleri de tamamlanmış ve resimlenmiş olan üç buçuk kitaplık bölümü müsvedde halindeki bir defterle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nca vârislerinden satın alınmıştır. Basılması için gerekli raporu hazırlaması istenen Ismail Hakkı Baltacıoğlu kendi yayınlarındaki bazı kanaatleri bu kitapta tenkit edildiği, ayrıca karşı fikirler de ileri sürüldüğü için neşrini uygun bulmamış, bu sebeple eserin basılmasından vazgeçilmiştir. Daha sonra Mahmut Yazır’ın dostlarından Halim Baki Kunter vasıtasıyla Kalem Güzeli bu defa 1969’da M. Uğur Derman’a gösterilmiş, eserin mutlaka basılmasına lüzum duyulması üzerine neşre hazırlanması da 1971’de kendisinden istenmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Eternal Letters, Huruf-ı Halide, Abdürrahman el-Üveys'in Koleksiyonundan 20 Meşhur Hattatın Bez Ciltli Kutusunda Özel Kağıtlara Tıpkı Basım, 300 adet basılmış, 33x50 cm

Eser içerisinde Mahmud Celaleddin Efendi, Hamid Aytaç, Mehmed Şevki Efendi, Hacı Nazif Efendi, Hafız Osman, Ahmed Karahisari, İsmail Zühdi, Mir İmad el-Haseni, Fehmi Efendi, Abdülfettah Efendi, Mehmed Nuri Sivasi, Sultan Abdülmecid, Mustafa Rakım Efendi gibi hat üstadlarına ait tıpkı basım levhaları havidir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar, Fuat Bayramoğlu'ndan Büyükelçi Osman Derinsu'ya İthaflı ve İmzalı, 36 sayfa, 24x33 cm

Fuat Bayramoğlu [1912-1996] Büyükelçi, Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, şair. 1945'te "Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü"nde göreve başlayan Bayramoğlu, Kıbrıs ve Kudüs Başkonsolosluklarında çalıştı. 1957 yılında ilk Büyükelçilik görevini Oslo'da yaptı. Daha sonra sırasıyla Bağdat, Tahran ve Roma'da Büyükelçilik görevini sürdürdü. 1963'te mevcut sıfatını kullanarak Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan Bayramoğlu, 1964 senesinde Brüksel Büyükelçisi olarak göreve başladı. Sonra, 1966'da ikinci kez Roma Büyükelçiliği'ne, 1969 yılında da Moskova Büyükelçiliği'ne gönderilen Bayramoğlu, 1971 yılı sonunda Türkiye'ye temelli dönüş yaptı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yüksek müşavir oldu. 1972'de de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde görev yaptıktan sonra 1977 yılında ilerleyen yaşından ötürü emekli oldu. Şiirle çok küçük yaşta tanışan Bayramoğlu, “Derviş” mahlasıyla yazdığı şiirleri sekizinci sınıfta iken bir araya getirip Dîvân-ı Fuad Bayramîzâde adıyla bir divan tertip etti. Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Âli Çavlı, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin gibi fikir ve edebiyat adamlarının öğretmen olarak görev yaptıkları Ankara Erkek Lisesi’nde Ahmet Muhip Dıranas’la, Mülkiye Mektebi’nde de Cahit Sıtkı Tarancı ile dostluk kurdu. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken Cevat Dursunoğlu, Bedrettin Tuncel, Suut Kemal Yetkin, İsmail Habip Sevük, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer gibi edebiyat ve kültür adamlarının “çarşamba sofraları” adını verdikleri sohbet toplantılarına katılmaya başladı. Avrupa yıllarında uzak kaldığı şiire çoğu şair olan bu aydınlar arasında yeniden döndü ve hayranı olduğu Yahya Kemal’le 1945’te tanıştıktan sonra rubâîye yöneldi. Klasik rubâî formunu ve vezinlerini büyük bir ustalıkla kullandı. Sade bir Türkçe ile başta Ömer Hayyâm olmak üzere bütün rubâî şairleri gibi hayat ve dünyanın geçiciliği, ölüm, hiçlik duygusu, kadere boyun eğme, tevekkül, çabuk geçen ömürden kâm alma temalarını işlemekle beraber bazı rubâîlerinde şahsî hayat tecrübelerinden kaynaklanan duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, Eczacı Uğur Derman, 50 Sanat Sever Serisi 20-1953, Kemal Matbaası, İstanbul, 4 sayfa, 17x24,5 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Cumhuriyet Döneminin Seçkin Hat Koleksiyonerlerinden Yazar ve Yayıncı Şevket Rado ıslak imzalı mektup, 1 Şubat 1962 tarihli, 21x29 cm

Şevket Rado, 1913'te Üsküp'te doğdu. Vefa ve Pertevniyal liselerinde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar Akşam gazetesinde çalıştı. Yapı ve Kredi Bankası'nın desteği ile Aile, Resimli Hayat ve Doğan Kardeş dergilerini çıkarmıştır. 1956-1978 arasında magazin dergisi Hayat'ı yayımladı. Ses, Resimli Roman, Ayna, Hayat Spor ve Hayat Tarih dergilerinin yayım işlerini yürüttü. Halk edebiyatı, inceleme ve biyografi gibi birçok konuda sadeleştirdiği ve yayıma hazırladığı eserleri bulunmaktadır. Hat sanatı ve hattatlarla ilgili çeşitli makaleler yazan Şevket Rado, Türk sanatları alanında kazandığı bilgi ve tecrübeyle büyük yatırım yaparak Cumhuriyet döneminin en seçkin hat koleksiyonunu oluşturmuş, ölümünden sonra bu koleksiyonun önemli bir kısmı Sakıp Sabancı Müzesi tarafından satın alınmıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Hat Koleksiyonerlerinden Yazar ve Yayıncı Şevket Rado, 17x11 cm

Şevket Rado, 1913'te Üsküp'te doğdu. Vefa ve Pertevniyal liselerinde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar Akşam gazetesinde çalıştı. Yapı ve Kredi Bankası'nın desteği ile Aile, Resimli Hayat ve Doğan Kardeş dergilerini çıkarmıştır. 1956-1978 arasında magazin dergisi Hayat'ı yayımladı. Ses, Resimli Roman, Ayna, Hayat Spor ve Hayat Tarih dergilerinin yayım işlerini yürüttü. Halk edebiyatı, inceleme ve biyografi gibi birçok konuda sadeleştirdiği ve yayıma hazırladığı eserleri bulunmaktadır. Hat sanatı ve hattatlarla ilgili çeşitli makaleler yazan Şevket Rado, Türk sanatları alanında kazandığı bilgi ve tecrübeyle büyük yatırım yaparak Cumhuriyet döneminin en seçkin hat koleksiyonunu oluşturmuş, ölümünden sonra bu koleksiyonun önemli bir kısmı Sakıp Sabancı Müzesi tarafından satın alınmıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Şark Eserleri Müzesi'nde, 9x14 cm

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, edebiyat tarihçisi, hal tercümesi yazarı, araştırıcı Trabzonlu Hüsnü Efendi'den tefsir, hadis ve Farsça dersler aldı. Fransızca öğrendi. Kitâbetteki başarısından dolayı Sadâret Mektubî Kalemi'ne terfi etti. Namusu, fazileti, zekâsı, iyi kalpliliği, tok sözlülüğü, mütecessis hali, müşahede kabileyeti, mizah kudreti ve alınganlığıyla garip bir insandı. Eski eşyalara karşı sevgi dolu mizacı, ona önemli evrakların suretlerini çıkarttırmış, not ettirmiş, önemli olayları kaydettirerek yayımlatmış ve bu merakı, ilmi titizliği onu güvenilir kişi haline getirmiştir. Edebiyat, hal tercümesi, kitabiyat, tarih konularında pek çok araştırma yaptı, bazı konuları aydınlığa çıkaran makale ve kitaplar yazdı.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat, Mücellid ve Ebru Sanatkarı Necmeddin Okyay, 10x8 cm

Mehmet Necmeddin Okyay, 1883'de İstanbul'da doğmuştur. Okuçuluğa olan ilgisi sebebiyle “Okyay” soy ismini aldı. İlk öğreniminden sonra Kasapzade Hafız Mehmed Efendi'nin yanında hıfza başlamıştır. Ravza-i Terakkî Mektebi'nde hat hocası Hasan Talat Bey'den rikaa, divani, celi divani yazılarını öğrenerek icazet aldı. Daha sonra Talat Bey'in de vasıtasıyla Bakkal Arif Efendi'den yazı meşk etmeye başlamıştır. Hattat Sami Efendi'den 1906'da talik, sülüs ve nesih yazılarından icazet almıştır. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi Şeyhi Edhem Efendi'den ebru sanatını öğrenmiştir. 1976 senesinde vefat etmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Kemal Batanay'a gönderilmiş Hattat Emin Barın Cilt ve Yazı Atölyesi Antetli Zarf, 17x17 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Emin Barın Hat Sanatı Sergisi Broşürü, Garanti Bankası Sanat Galerisi, 2-30 Aralık 1983 tarihli, 4 sayfa, 21x21 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Emin Barın ketebeli kurşun kalem Divani Besmele eskizi, 10x14 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Emin Barın ketebeli Müsenna Divani "Ya Rahim" eskizi, ince kağıt, 21x15 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 250.00₺

Hattat Emin Barın ıslak imzalı Özgün Baskı Divani Eüzü Besmele, 27x7 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 250.00₺

Hattat Emin Barın ıslak imzalı Özgün Baskı Maşallah istifi, 27x21 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Emin Barın ketebeli Muhakkak Müsenna Besmele eskizi, ölçülendirilmiş, haliyle, 33x17 cm

Emin Barın [ö. 1987], son devir hattat ve mücellitlerindendir. 1913'te Bolu'da doğan Emin Barın, hattat müzehhip ve mücellit Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde Reisü'l Hattatin Kamil Akdik'den hat, Necmettin Okyay'dan klasik Türk ciltçiliği dersleri almıştır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Ahmed Süheyl Ünver ıslak imzalı Süheyl Ünver Çizimi Baskı Amasyalı Hattat Yakut Resmi, XIII. Asır, 1973 tarihli, 15x21 cm

1898 doğumlu olan Süheyl Ünver Medresetül-Hattatin'de tezhip ve ebru öğrenmiş, Türk süslemesi minyatür sanatı ile uğraşmıştır. Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitirip, Paris Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. 1927-1929 yılları arasında Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı, Sanayi Mektebi'nde asistanlık yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite tıp tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938'de profesör, 1954'te ordinaryüs profesör oldu. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu.İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Türk Minyatürü ve Süslemesi" hocalığı yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 500 yıllık nakışhanesi yeniden kurarak öğrenci yetiştirmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Ahmed Süheyl Ünver ıslak imzalı Süheyl Ünver Çizimi Baskı Minyatür, 11x14 cm

1898 doğumlu olan Süheyl Ünver Medresetül-Hattatin'de tezhip ve ebru öğrenmiş, Türk süslemesi minyatür sanatı ile uğraşmıştır. Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitirip, Paris Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. 1927-1929 yılları arasında Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı, Sanayi Mektebi'nde asistanlık yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite tıp tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938'de profesör, 1954'te ordinaryüs profesör oldu. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu.İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Türk Minyatürü ve Süslemesi" hocalığı yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 500 yıllık nakışhanesi yeniden kurarak öğrenci yetiştirmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Süheyl Ünver'den İmzalı ve İthaflı "Ressam Nakşi Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1949, Kemal Matbaası, 63+Resimler, 17x24 cm

İthaf, "Şükranlarımla, Dr. Süheyl Ünver, 18.12.1963 Afyon" şeklindedir. Metin harici eserde, 10'u renkli 51 resim mevcuttur. Arka kapağı bulunmamaktadır. 1898 doğumlu olan Süheyl Ünver Medresetül-Hattatin'de tezhip ve ebru öğrenmiş, Türk süslemesi minyatür sanatı ile uğraşmıştır. Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitirip, Paris Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. 1927-1929 yılları arasında Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı, Sanayi Mektebi'nde asistanlık yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite tıp tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938'de profesör, 1954'te ordinaryüs profesör oldu. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu.İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Türk Minyatürü ve Süslemesi" hocalığı yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 500 yıllık nakışhanesi yeniden kurarak öğrenci yetiştirmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Sülüs Nesih Besmeleler, 13x17 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Talik Beyit, "Bir Bülbül-i Muhrık Dem-i Gülzar Firakız/Ateş Kesilir Geçse Saba Gülşenimizden", haliyle, 17x6 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Talik Beyit, "Bir Bülbül-i Muhrık Dem-i Gülzar Firakız/Ateş Kesilir Geçse Saba Gülşenimizden", haliyle, 33x14 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Celi Sülüs karalama meşk, 17x12 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Sülüs karalama, 15x21 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Sülüs Besmele eskizi, 22x13 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Nesih Hadis-i Şerif, arkası Sülüs Nesih karalama, haliyle, 14x22 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Talik İğneli beyit, "Evliya bendelerin etse cihanda taksim, Ben de elbet düşerim pâyına Mevlânâ’nın" 23x13 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden Büyük Boy Celi Sülüs Matbaa-i Askeriye Kütüphanesi yazı kalıbı, 80x57 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hattat Halim Özyazıcı'nın Kabin Fotoğrafı ve Hattat Halim Özyazıcı antetli Osmanlıca Bayram Tebrik Kartviziti, çerçeveli, 15x21 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

El Yazması Mufassal Rik'a Dersleri, Hattat Halim Özyazıcı terekesinden, 19 sayfa, 16x20 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hüseyin Hüsni ketebeli Sülüs Hurufat Meşki, Muallim Hulusi [Yazgan] tarafından Sekiz notu verilmiş, 24x15 cm

Bu yazıyı değerlendiren Hoca Hulusi Efendi'nin dönemin en meşhur talik yazı hocalarından Hulusi Yazgan olduğu düşünülmektedir.