Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 15.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 105 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Halid Ziyaeddin Efendi´nin, 1324 (m. 1906) senesinde 15 gün müddetle memur edildiği Mısır´da gördüklerini kaleme aldığı gezi kitabıdır. Eser, Mısırlı halkın giydiği ihramdan başlayarak, Firavun Müzesi, İslam ve Arap Eserleri Müzesi, hayvan, bitki ve belediye bahçeleri, Mısır´da bulunan kurumlar, Polis teşkilatı, ulaşım sistemi, aydınlanma sistemleri ve başta Nil Nehri olmak üzere doğal güzelliklerinden bahseden toplamda 35 başlıktan oluşur.
Lot: 2 > Kitap
Halep Defterdarlığı görevinde bulunmuş Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi´nin kaleme aldığı eserde, Osmanlı Devleti´nin "Vilayat-ı Şarkiyesi" yani günümüz Türkçesi ile Doğu illerimizin tarihi ve coğrafi durumu incelenmiştir. Buna göre, bu illerin yüzölçümleri, topraklarında çıkan mahsulat ve mahsulatın miktarı, ormanları, madenleri, ekonomisi ve tarihi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
Lot: 3 > Kitap
Osmanlı Devleti topraklarında Kürtler hakkında kaleme alınan ilk yayın olma özelliği taşıyan eser, "Aşâir ve Mühacirin Müdriyet-i Umûmiyesi" yani Osmanlı Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Eserde, önce Kürtlerin menşei hakkında bilgiler verilmiş, daha sonra Kürtler Anadolu´da yaşadığı bölgelere göre ayrı başlıklarda kısımlandırılmış ve bu bölgelerde yaşayan Kürt aşiretlerinin tarihi anlatılmıştır.
Lot: 4 > Kitap
Osmanlı Devleti´nin son döneminde dört defa sadrazamlık makamında oturan Mehmed Kamil Paşa´nın hatıralarından oluşan eserdir. Eserin ilk cildinde Sultan İkinci Abdülhamid´in padişahlığının son dönemi ve sonrasını anlatmıştır.
Lot: 9 > Kitap
"Mizancı" lakabıyla anılan Mehmed Murad Efendi´nin, toplamda 6 cilt olarak yayımladığı ve dünya tarihini anlattığı eseridir. Satışa sunulan bu eser üçüncü cilt olup, dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Kavimler Göçü´nden başlar ve göçlerden etkilenen Avrupa coğrafyasını ele alır. Bu göçler neticesinde kurulan derebeyliklerden söz ederek son bulur.
Lot: 10 > Kitap
Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında 1711 senesinde gerçekleşen Prut Savaşı´nın 200. yıl dönümü vesilesiyle bu zaferi konu alan, Ahmet Refik tarafından tarafından kaleme alınmış eserdir. Bu zaferde başrolde olan Baltacı Mehmet Paşa, Deli Petro ve Katerina arasında yaşananlar, Baltacı Mehmet Paşa´nın sadrazamlığı ve Prut Savaşı detaylı şekilde incelenmiştir. Ahmet Refik olanları kaleme alırken, çeşitli tarihçilerin konuyla ilgili görüşlerine, Sultan Üçüncü Ahmet´in seferle ilgili olarak paşalara ve valilere yazdığı mektupların suretlerine yer vermiştir, buna uygun olarak Ahmet Refik eserin mukaddimesinde, bu zaferin unutulmaması ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması için emin olduğu kaynaklardan elde ettiği belgeler ışığında eserini kaleme aldığını ifade etmiştir.
Lot: 11 > Kitap
Osmanlı Devleti´nde meydana gelen ihtilaller Ahmet Refik´e göre; çıkış sebebi, gerçekleştirilmesi ve sonucu bakımından hep aynı türden olaylardır. İşte bu sebepten, Osmanlı´da yaşanan ihtilalleri anlatmak için Üçüncü Selim´in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Kabakçı Mustafa İsyanı´nı eserine örnek olarak seçmiştir. Padişahın hali, yeniçeriler, ulema, Osmanlı´nın diğer ülkelerle olan ilişkisi, İstanbul halkı ve yaşantısı gibi isyanı etkileyen bütün etmenleri ayrı bir başlıkta tetkik etmiştir. Bu nedenle eser yalnızca Kabakçı Mustafa olayını anlatmakla kalmayıp, Kabakçı Mustafa olayını anlatırken dönemin İstanbul´unda yaşanan hayata da ışık tutması sebebiyle önem arz etmektedir.
Lot: 12 > Kitap
Fransız İhtilali dünya üzerinde büyük etki yaratmış tarihi bir olaydır. Osmanlı aydınlarınında ilgisini çekmiştir. Ali Kemal Efendi´de aldığı tarih eğitimi ve tarihe olan merakı nedeniyle bu konu hakkında teferruatlı eserler kaleme alan aydınlar arasında yer alır. "Rical-i İhtilal" adlı eserinde, Fransız İhtilali’nin önde gelen simalarından Marquis de Condorcet, Saint-Just, Georges Jacques Danton ve Maximilien Robespierre’in hayat hikâyelerinden bahsetmiştir. Yazar, eserini kaleme alırken şahıslardan ve İhtilalden iyimser bir tavırla bahsettiği görülür.
Lot: 13 > Kitap
Gazeteci, edebiyat ve siyaset adamı Ali Kemal, "İkdam´ın Paris Muhabiri" adıyla İkdam gazetesine gönderdiği yazılarla Türk okura Batı dünyasını, oradaki sanat ve edebiyat anlayışı ile faaliyetlerini tanıtmaya çalışmıştır. Bu eseri ise yazarın, siyasi tarih bilincinin gelişmesine hizmet amacıyla bir araya getirdiğini belirttiği, memleket içinde ve dışında yaşanan günlük olaylardan esinlenerek İkdam´da yayımladığı yazılardan meydana gelmektedir.
Lot: 14 > Kitap
Paris´te Reynold Kütüphanesi tarafından yayımlanan "Les Livres D´or De La Science" adlı seri içerisinde (Asırların Panoraması) başlık bölümün tercümesidir. Dünya üzerinde yaşayan ilk insanlardan başlayarak Fransız İhtilali´nin yaşandığı güne kadar olan insanlık tarihi anlatılmıştır.
Lot: 16 > Kitap
Tanzimat´ın ilanınından itibaren Osmanlı fikir dünyasında, devletin bekası için aydınların tartıştığı çeşitli düşünceler vardır, bu düşüncelerden birisi de Celal Nuri gibi aydınların savunduğu "Batıcılık" fikridir. Celal Nuri Bey´in savunduğu "Batıcılık" fikrinin, dil, gelenek-görenek ve sanat gibi konularda, Osmanlı toplumunda nasıl uygulanması gerektiğini anlatan yazılarını bir araya getirdiği eseridir.
Lot: 21 > Kitap
Günümüzde Abdullah ibn Al Mukaffa´nın Arapça´ya tercümesinin adı olan, "Kelile ve Dimne" adıyla da anılan fabl türünde kaleme alınmış olan eserin, Ahmed Midhat Efendi tarafından Türkçe´ye tercüme edilmiş halidir.
Lot: 23 > Kitap
Mısır İstinaf Mahkemesi müsteşarlarından Kasım Emin Efendi´nin kaleme aldığı, kadınların tahsil görüp ülkenin ekonomisine ve gelişimine katkı sağlaması gerektiğini ifade eden eseridir. Yazıldığı dönem ve coğrafya itibariyle halkın düşünüş tarzına aykırı olan bu fikiri halka benimsetmenin hemen mümkün olamayacağının farkında olan yazar, mukaddime yazısında bu düşüncelerin bir an önce gerçekleşmeyeceğini ama gelecek nesillere verilecek doğru bir eğitimle bunun mümkün olacağını ifade eder. Satışa sunulan kitap, Zeki Magamez tarafından, Kasım Emin Efendi´nin eserinin Türkçe´ye tercüme edilmiş halidir.
Lot: 24 > Kitap
Başlangıçta 5 kuruş yevmiye ile çalışan bir gencin zekası ve çalışkanlığıyla milyarder oluşunu anlatan eserdir.
Lot: 26 > Kitap
Servet-i Fünûn edebiyatının şöhretli yazar, şair ve gazetecilerinden Süleyman Nazif, bu edebî ekolün içinde yer alsa da söz konusu edebiyat çevresinin ferdîliğinden uzak, toplumcu bir duruş sergiler. Bu eserde sekiz şiir, bir hikâye, bir nesir, bir de manzum-mensur yazı bulunmaktadır. Kitapta yer alan nazım ve nesir yazıları "Kübalılar" adlı şiir dışta bırakılırsa, bütünüyle Osmanlı Devletinin bir parçası olan Irak´ın ayrılması ya da bizden zorla koparılması üzerine kaleme alınmıştır.
Lot: 28 > Kitap
Servet-i Fünun edebiyatının genel eğiliminden farklı olarak Namık Kemal çizgisini izleyen ve şiirleriyle olduğu kadar, ateşli düzyazılarıyla ve incelikli nükteleriyle de haklı bir üne sahip olan Süleyman Nazif, İstanbul´un işgal günlerinde yazdığı "Kara Bir Gün" adlı, son derece sert bir üslupla kaleme alınmış yazısıyla büyük bir etki yaratmış, kitlesel gösterilere yol açmış ve Malta´ya sürgün edilmişti. Batarya ile Ateş, Süleyman Nazif´in Plevne, Balkan, Giirit cephelerinde canını siper eden askerlerimizin fedakârlıklarını coşkulu bir üslupla dile getirdiği, en ünlü eserlerinden biridir.
Lot: 31 > Kitap
Formalar açılmamış ve sırttan ayrıdır.
Lot: 32 > Kitap
Yusuf peygamberin kıssasını anlatan eserdir.
Lot: 35 > Kitap
Bazı sayfalar sırttan ayrılmıştır.
Lot: 37 > Kitap
Formaları açılmamıştır ve ön kapak kitaptan kısmen ayrılmıştır.
Lot: 43 > Kitap
Sırtı yıpranmıştır.
Lot: 47 > Kitap
Formalar sırttan ayrılmıştır.
Lot: 48 > Kitap
Osmanlı İmparatorluğu´nun ilk müzesi olan ve günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi adını taşıyan müzeyi ziyaret edenlere rehber olması için bastırılmış yayındır. *Sayfa kenarlarında yıpranmalar mevcuttur.
Lot: 49 > Kitap
Paris Etfal Hastanesi ile Pastor Ameliyathanesi´nden mezun olan ve tıp fakültesi bakteriyoloji şefi Server Kamil Efendi´nin genetik bilimi üzerine kaleme aldığı eseridir.
Lot: 50 > Kitap
Mekteb-i Rüşdiye öğrencilerinin coğrafya derslerinde okutulmak üzere bastırılmış ders kitabıdır.
Filtreler
Toplam : 105 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede