Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 02.03.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 148 Ürün
Lot: 3 > Kitap
Deri cildinin sırtı açılmış ve tamirli…
Lot: 4 > Kitap
2. cilt, "Füyûl" kelimesinin açıklaması ila sona ermektedir.
Lot: 5 > Kitap
"Türkcede kullanılan Arabî, Farisî, ecnebî kâffe-i lügâti havidir."
Lot: 9 > Kitap
Birkaç sayfasında delik ve kenar yırtığı vardır.
Lot: 10 > Kitap
İlk kitabın 23 ilâ 26. sayfaları eksiktir. Bazı sayfalarına notlar alınmıştır. Sırtı ayrıktır.
Lot: 12 > Kitap
Sırtı ayrılmıştır.
Lot: 13 > Kitap
Rutubet lekesi mevcut olup bazı sayfalarına pilotkalemle notlar alınmıştır.
Lot: 14 > Kitap
1. Kısım: Ma´lûmât-ı İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia; 2. Kısım: Tehzîb-i Ahlâk ve Islâh-ı Nefs; 3. Kısım: Tenvîr-i Efkâr ve Tefhîm-i İnsâniyyet (37 ilâ 44. sayfalar arasında sayfa eksikliği ve leke mevcuttur.)
Lot: 17 > Kitap
Halvetiyye´nin Mısriyye kolunun kurucusu mutasavvıf şair Niyazi Mısrî, vaazlarında söylediklerinden ötürü mahkûm edildiği uzun bir sürgünlük hayatından sonra Bursa´ya dönmüş, ertesi yıl Avusturya seferine katılmak üzere müridleriyle hazırlıklara başlamıştır. Ancak sözlerinin halk ve ordu üzerinde etkili olup büyük bir fitne kopacağı ileri sürülerek sadrazam tarafından engellenen şair, Limni´ye sürgün edilmiş ve orada vefat etmiştir. Şiirleri bütün tarikat çevrelerinin beğenisini kazanan Niyazi Mısrî´nin bu divanı, zamanla dervişlerin el kitabı haline gelmiştir.
Lot: 18 > Kitap
Sırtı ayrılmıştır.
Lot: 19 > Kitap
Birkaç sayfasının sıralamasında hata mevcuttur.
Lot: 20 > Kitap
"İşbu tevatür ile meşhur ve mütearif olan ÂŞIK KEREM DÎVÂNI´nın tekmil nüshası ve kenarında beyne´n-nas meşhur olan ÂSUMAN İLE ZEYCÂN ve ARZU İLE KANBER ve ÂŞIK ÖMER´in dahi bazı edebiyyat ve eş´ârâtı cem´ ve tertib olunmuşdur."
Lot: 22 > Kitap
115 ilâ 118. sayfaları eksiktir. Birkaç sayfasına kurşunkalemle işaretler konmuştur.
Lot: 23 > Kitap
Nemden ötürü yıpranmış haldedir.
Lot: 24 > Kitap
185 ilâ 192. sayfaları eksiktir. Sırtı yıpranmış, arka kapağı ayrıktır.
Lot: 25 > Kitap
"Tevatür ile meşhur ve mütearif olan ÂŞIK GARÎB hikâyesi ve kenarında TÂHİR İLE ZÜHRE hikâyesi ve kenarında FERHÂD İLE ŞÎRÎN hikâyesi ve derununda MEHRÛ İLE HURŞÎD hikâyesi cem´ olunarak tab´ olunmuşdur."
Lot: 26 > Kitap
Sırtı ayrılmıştır.
Lot: 27 > Kitap
"Şark edebiyatının şaheserlerinden ´Elf en-Nehâr ve´n-Nehâr´ yani ´Bin Bir Gün´ hikâyelerinden mürekkeb olan bu kitan nazîri bulunan ´Bin Bir Gece´ masallarına güzellikde, merak ve heyecan vermekde faik ve ibret alınacak, seve seve okunacak edebî ve ahlaki bir eserdir."
Lot: 28 > Kitap
Kerbela olayının işlendiği mensur eser Hadikatu´s-Suada, Fuzuli´nin en hacimli eseri olup Fuzuli´nin inancına ve milliyetine dair bilgiler de içermektedir. / Kapağında ve kapağa yakın birkaç sayfasında kurt yeniği mevcuttur. Künye sayfası ayrıktır.
Lot: 29 > Kitap
249 ilâ 252. sayfalar eksiktir. Eksik bölümün bir kısmı doğru-yanlış cetveli kısmına tekabül etmektedir.
Lot: 34 > Kitap
MEMLEKET HİKÂYELERİ, Refik Halid, Kitabhane-i Hilmi, İstanbul 1335, 213 sayfa; ÇAL ÇOBAN ÇAL, Süleyman Nazif, Kader Matbaası, İstanbul 1923, 46 sayfa; FİRÂK-I IRÂK, Süleyman Nazif, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1918, 63 sayfa… Prof. Pertev Naili Boratav bağışı olarak...
Lot: 36 > Kitap
Kapak sayfası yırtıktır. İki sayfası kısmen birbirine yapışıktır.
Lot: 38 > Kitap
Künye sayfasının arkasına, bir babanın kızına yazdığı hediye ithafı yer almaktadır. İthaf, " Kızım Selma'ya: ben bu romanı, sen henüz dünyada yok iken okumuş ve bir kızım dünyaya gelirse bu romanın kahramanından ilham almak suretiyle adını Sema koyacağımı da ahd etmiştim. Sen büyü ve romanın muhayyil kahramanı olan billur kalpli Sema'nın bütün meziyet ve faziletlerini nezdinde toplamaya çalışarak hakiki bir Sema Hanım olmaya çalış. Erzurum 30 Şubat 1929 Baban Doktor" şeklindedir. / Cildi muşamba ile kaplanmıştır. 4 sayfası forma halinde ayrıktır.
Lot: 45 > Kitap
"İşbu kitab BEŞ FASLA taksim olunub BİRİNCİSİ evzan-ı asliyyenin binasıyla keyfiyet-i terkiblerini ve İKİNCİSİ zuhafât ve furuatını ve ÜÇÜNCÜSÜ mısraların eczasıyla beyitlerin aksam-ı evveliyyesini ve DÖRDÜNCÜSÜ taktîâtı ve BEŞİNCİSİ aruzun bahirlerini beyan ve ta´dad eylediği gibi mübtediyâna sühulet olmak üzere mevakı-ı münasebesinde bazı es´ile ve ecvibe dahi ityan olunmuşdur."
Lot: 46 > Kitap
699 ve 700. sayfalarda baskı hatası mevcut olup, ilgili sayfalardaki metin eksik kabul edilmelidir.
Lot: 47 > Kitap
Hayatını Türklüğün ilim, fikir ve sanatta yetiştirdiklerini araştırıp tanıtmaya adayan, "Osmanlıların yegâne kitabiyat mütehassısı" Bursalı Mehmed Tahir, ülkemizde biyografi, özellikle de bibliyografya çalışmalarının değer kazanmasında öncü bir araştırmacıdır. Kendisine şöhret kazandıran bu eserinde yazar, savaşmaktan başka şey bilmez, ilim ve düşünce faaliyetlerinden yoksun bir kavim gibi görülmek istenen Osmanlı Türklüğünün çeşitli sahalarda sayısız müellifler yetiştirip engin bir kitap hazinesine sahip olduğunu delillerle ispat etme düşüncesinden hareket etmiş ve eseriyle, düşüncesine bio-bibliyografik bir temel oluşturmuştur. / Kapağı yıpranmış haldedir.
Lot: 48 > Kitap
Mevlânâ Celâleddin Rumî´nin tasavvuf anlayışını içeren ve İslam kültürünün önemli eserlerinden biri olan Mesnevi´ye Abidin Paşa tarafından yapılan bu şerh, son dönemdeki meşhur Türkçe şerhlerdendir. Paşa´ya şöhret kazandıran ve her şeyden ziyade bu eseriyle tanınmasını sağlayan çalışma, Mesnevî´nin 1. cildinin şerhi olup toplamda 6 ciltten oluşur ve daha çok Sarı Abdullah Efendi, Bursevî ve Ankaravî şerhlerine dayanır.
Lot: 49 > Kitap
Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Paşa´nın hayatının sonlarına doğru yazdığı bu eser; Hz. Âdem´den Hz. Muhammed´e kadar olan peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışından, Dört Halife dönemi ile Emevi ve Abbasi hilafetlerinden, Türk-İslam devletlerinden ve 1439 yılına kadarki Osmanlı devirlerinden bahseder. / 5. cildin 349 ilâ 364. sayfaları eksiktir. Sırtı ayrıktır.
Lot: 50 > Kitap
Bazı satırların altı çizilidir. Sayfaları üst kısımdan su almıştır.
Lot: 51 > Kitap
Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Tayyarzâde Atâ Bey, yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade beş ciltlik Târîh´i ile ün kazanmıştır. O zamana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da faydalanarak kaleme aldığı bu eser, saray ve özellikle de Enderun teşkilatı için oldukça önemli olmuştur.
Filtreler
Toplam : 148 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede