OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 02.03.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 148

TUHFE ŞERHİ, Hayati, İstanbul 1251, 511 sayfa, 15x22 cm…

Birkaç sayfasında delik ve kenar yırtığı vardır.

TA´LÎM-İ KIRAAT (3 Kısım), haz. Kitabcı Arakel, tashih eden: Muallim Naci, Kitabcı Arakel Matbaası, İstanbul 1324-25, 96+112+198 s., 13x21 cm…

1. Kısım: Ma´lûmât-ı İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia; 2. Kısım: Tehzîb-i Ahlâk ve Islâh-ı Nefs; 3. Kısım: Tenvîr-i Efkâr ve Tefhîm-i İnsâniyyet (37 ilâ 44. sayfalar arasında sayfa eksikliği ve leke mevcuttur.)

DÎVÂN- NİYÂZÎ, 84 sayfa, 15x23 cm…

Halvetiyye´nin Mısriyye kolunun kurucusu mutasavvıf şair Niyazi Mısrî, vaazlarında söylediklerinden ötürü mahkûm edildiği uzun bir sürgünlük hayatından sonra Bursa´ya dönmüş, ertesi yıl Avusturya seferine katılmak üzere müridleriyle hazırlıklara başlamıştır. Ancak sözlerinin halk ve ordu üzerinde etkili olup büyük bir fitne kopacağı ileri sürülerek sadrazam tarafından engellenen şair, Limni´ye sürgün edilmiş ve orada vefat etmiştir. Şiirleri bütün tarikat çevrelerinin beğenisini kazanan Niyazi Mısrî´nin bu divanı, zamanla dervişlerin el kitabı haline gelmiştir.

DÎVÂN-I KEREM, derkenar olarak ZEYCÂN İLE ÂSUMAN, ARZU İLE KANBER, DÎVÂN-I ÂŞIK ÖMER, 77 sayfa, 15x23 cm…

"İşbu tevatür ile meşhur ve mütearif olan ÂŞIK KEREM DÎVÂNI´nın tekmil nüshası ve kenarında beyne´n-nas meşhur olan ÂSUMAN İLE ZEYCÂN ve ARZU İLE KANBER ve ÂŞIK ÖMER´in dahi bazı edebiyyat ve eş´ârâtı cem´ ve tertib olunmuşdur."

DÎVÂN-I SULTÂNÜ´Ş-ŞUARÂ PERTEV PAŞA, Matbaa-i Bâb-ı Seraskerî, 1256, 130 sayfa, 14x20 cm…

115 ilâ 118. sayfaları eksiktir. Birkaç sayfasına kurşunkalemle işaretler konmuştur.

ÂŞIK GARÎB, derkenar olarak TÂHİR İLE ZÜHRE, 32 sayfa, 15x24 cm…

"Tevatür ile meşhur ve mütearif olan ÂŞIK GARÎB hikâyesi ve kenarında TÂHİR İLE ZÜHRE hikâyesi ve kenarında FERHÂD İLE ŞÎRÎN hikâyesi ve derununda MEHRÛ İLE HURŞÎD hikâyesi cem´ olunarak tab´ olunmuşdur."

Şark Masalları: BİN BİR GÜN MEHLİKÂ SULTÂN, nakleden: Hasan Bedreddin, Yeni Şark Kütübhanesi, İstanbul 1339, 243 ilâ 462. sayfalar, 16x23 cm…

"Şark edebiyatının şaheserlerinden ´Elf en-Nehâr ve´n-Nehâr´ yani ´Bin Bir Gün´ hikâyelerinden mürekkeb olan bu kitan nazîri bulunan ´Bin Bir Gece´ masallarına güzellikde, merak ve heyecan vermekde faik ve ibret alınacak, seve seve okunacak edebî ve ahlaki bir eserdir."

HADÎKATÜ´-SUADÂ, Fuzuli, Ahter Matbaası, İstanbul 1302, 290 sayfa, 14x23 cm…

Kerbela olayının işlendiği mensur eser Hadikatu´s-Suada, Fuzuli´nin en hacimli eseri olup Fuzuli´nin inancına ve milliyetine dair bilgiler de içermektedir. / Kapağında ve kapağa yakın birkaç sayfasında kurt yeniği mevcuttur. Künye sayfası ayrıktır.

GÜLZÂR-I HAKÎKAT (Mesnevî-i Şerîf Hikâyeleri- 1. Cilt), Rahimî, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, İstanbul 1328, 254 sayfa, 16x22 cm…

249 ilâ 252. sayfalar eksiktir. Eksik bölümün bir kısmı doğru-yanlış cetveli kısmına tekabül etmektedir.

3 eser bir arada: MEMLEKET HİKÂYELERİ, Refik Halid, ÇAL ÇOBAN ÇAL, Süleyman Nazif, FİRÂK-I IRÂK, Süleyman Nazif, 13x19 cm…

MEMLEKET HİKÂYELERİ, Refik Halid, Kitabhane-i Hilmi, İstanbul 1335, 213 sayfa; ÇAL ÇOBAN ÇAL, Süleyman Nazif, Kader Matbaası, İstanbul 1923, 46 sayfa; FİRÂK-I IRÂK, Süleyman Nazif, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1918, 63 sayfa… Prof. Pertev Naili Boratav bağışı olarak...

BİLLÛR KALB, Hüseyin Rahmi [Gürpınar], Kitabhane-i Hilmi, İstanbul 1926, 628 sayfa, 13x18 cm…

Künye sayfasının arkasına, bir babanın kızına yazdığı hediye ithafı yer almaktadır. İthaf, " Kızım Selma'ya: ben bu romanı, sen henüz dünyada yok iken okumuş ve bir kızım dünyaya gelirse bu romanın kahramanından ilham almak suretiyle adını Sema koyacağımı da ahd etmiştim. Sen büyü ve romanın muhayyil kahramanı olan billur kalpli Sema'nın bütün meziyet ve faziletlerini nezdinde toplamaya çalışarak hakiki bir Sema Hanım olmaya çalış. Erzurum 30 Şubat 1929 Baban Doktor" şeklindedir. / Cildi muşamba ile kaplanmıştır. 4 sayfası forma halinde ayrıktır.

ZÜBDETÜ´L-ARÛZ, Mustafa Reşid, Matbaa-i Amire, 1293, 92 sayfa, 18x25 cm…

"İşbu kitab BEŞ FASLA taksim olunub BİRİNCİSİ evzan-ı asliyyenin binasıyla keyfiyet-i terkiblerini ve İKİNCİSİ zuhafât ve furuatını ve ÜÇÜNCÜSÜ mısraların eczasıyla beyitlerin aksam-ı evveliyyesini ve DÖRDÜNCÜSÜ taktîâtı ve BEŞİNCİSİ aruzun bahirlerini beyan ve ta´dad eylediği gibi mübtediyâna sühulet olmak üzere mevakı-ı münasebesinde bazı es´ile ve ecvibe dahi ityan olunmuşdur."

KÜLLİYYÂT-I LETÂİF, [Faik Reşad], künye sayfası yok, 417 ilâ 960. sayfalar (son cilt), 15x20 cm…

699 ve 700. sayfalarda baskı hatası mevcut olup, ilgili sayfalardaki metin eksik kabul edilmelidir.

OSMANLI MÜELLİFLERİ (2 Cilt), Bursalı Mehmed Tahir, Matbaa-i Amire, İstanbul 1333, 406+192 sayfa, 19x26 cm...

Hayatını Türklüğün ilim, fikir ve sanatta yetiştirdiklerini araştırıp tanıtmaya adayan, "Osmanlıların yegâne kitabiyat mütehassısı" Bursalı Mehmed Tahir, ülkemizde biyografi, özellikle de bibliyografya çalışmalarının değer kazanmasında öncü bir araştırmacıdır. Kendisine şöhret kazandıran bu eserinde yazar, savaşmaktan başka şey bilmez, ilim ve düşünce faaliyetlerinden yoksun bir kavim gibi görülmek istenen Osmanlı Türklüğünün çeşitli sahalarda sayısız müellifler yetiştirip engin bir kitap hazinesine sahip olduğunu delillerle ispat etme düşüncesinden hareket etmiş ve eseriyle, düşüncesine bio-bibliyografik bir temel oluşturmuştur. / Kapağı yıpranmış haldedir.

TERCÜME VE ŞERH-İ MESNEVÎ-İ ŞERÎF (2 ve 6. Ciltler), Abidin Paşa, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1305-06, 401+384 sayfa, 16x23 cm…

Mevlânâ Celâleddin Rumî´nin tasavvuf anlayışını içeren ve İslam kültürünün önemli eserlerinden biri olan Mesnevi´ye Abidin Paşa tarafından yapılan bu şerh, son dönemdeki meşhur Türkçe şerhlerdendir. Paşa´ya şöhret kazandıran ve her şeyden ziyade bu eseriyle tanınmasını sağlayan çalışma, Mesnevî´nin 1. cildinin şerhi olup toplamda 6 ciltten oluşur ve daha çok Sarı Abdullah Efendi, Bursevî ve Ankaravî şerhlerine dayanır.

KISAS-I ENBİYÂ VE TEVÂRÎH-İ HULEFÂ (6 cilt bir arada), Ahmed Cevdet, Matbaa-i Amire & Dikran Karabetyan Matbaası, İstanbul 1303-1306, 519+378+150 sayfa, 13x18 cm…

Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Paşa´nın hayatının sonlarına doğru yazdığı bu eser; Hz. Âdem´den Hz. Muhammed´e kadar olan peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışından, Dört Halife dönemi ile Emevi ve Abbasi hilafetlerinden, Türk-İslam devletlerinden ve 1439 yılına kadarki Osmanlı devirlerinden bahseder. / 5. cildin 349 ilâ 364. sayfaları eksiktir. Sırtı ayrıktır.

TÂRÎH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA, Tabhane-i Amire, 1279, 348 sayfa, 13x18 cm…

Bazı satırların altı çizilidir. Sayfaları üst kısımdan su almıştır.

TÂRÎH-İ ATÂ (2 ve 3. ciltler), Tayyarzâde Ahmed Atâ, Yahya Efendi Matbaası & Ali Efendi Matbaası, 1293, 227+329 sayfa, 16x24 cm…

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Tayyarzâde Atâ Bey, yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade beş ciltlik Târîh´i ile ün kazanmıştır. O zamana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da faydalanarak kaleme aldığı bu eser, saray ve özellikle de Enderun teşkilatı için oldukça önemli olmuştur.

DEVLET-İ OSMÂNİYYE TÂRÎHİ (1 ve 4. Ciltler), Hammer, çev. Mehmed Atâ, Keteon Bedrosyan Matbaası, İstanbul 1329-30, 383+350 sayfa, 16x24 cm…

1. Cilt: Teessüs-i Saltanatdan İstanbul´un Yıldırım Sultan Bayezid Han Tarafından İkinci Muhasarasına Kadar (699-403, 1300-1400); 4. Cilt: Bayezid-i Sani´nin Biraderi Şehzâde Cem´in İrtihalinden Selim-i Evvel´in Vefatına Kadar (899-926, 1494-1520) / 4. cildin kapak ve sayfalarında kurt yeniği vardır.

TÂRÎH-İ SİYÂSÎ-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE (2. Cilt), Kâmil Paşa, Matbaa-i Ahmed İhsan, 1327, 323 sayfa, 17x25 cm…

"Teessüs-i Devlet-i Aliyye´den Cennetmekân Sultan Abdülmecid Han´ın Evahir-i Saltanatına Kadar Güzerân Eden Zamana Aiddir." / Bir sayfasında çocuksu karalamalar mevcuttur.

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE VE YUNAN MUHÂREBESİ 1314, Süleyman Tevfik & Abdullah Zühdi, Mihran Matbaası, İstanbul 1315, 520 sayfa, 17x25 cm…

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı, deri sırtlı cildinde... / Yırtık olan bir sayfası restorasyon esnasında fotokopi ile tamamlanmıştır. Başka bir sayfası da kenarından yırtıktır.

TÂRÎH-İ NAÎMÂ (2, 3, 4 ve 5. ciltler), 450+460+465+452 sayfa, (yaklaşık) 14x22 cm…

İlk resmî Osmanlı vakanüvisi ve tarihçisi olan Naima tarafından kaleme alınan ve olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden eser, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok faydalanılan bir eser olmuştur. / 5. cildin 113 ilâ 120. sayfaları eksiktir. Bir cildinin bazı sayfa kenarlarına kurşunkalemle notlar alınmıştır.

ÇANAKKALE SEFERİ, Charles Roux, çev. Mehmed Nihad ve Asım, Matbaa-i Askeriye, İstanbul 1337, 272 sayfa, 15x23 cm…

"Harb-i Umumi´de Çanakkale Seferi esnasında Fransız kumandanlığı karargâhında bulunan bir Fransız zabit ve edibinin gayet meraklı ve istifadeli hatıratıyla bazı kıymetdar meşruhat ve mütalaatı havidir." / Kroki ekleri mevcut değildir.

TÂRÎHÎ SÎMÂLAR, Ahmed Refik, Kitabhane-i Askerî, 1331, 136 sayfa, 13x19 cm…

"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.

İSLAM TARİHİ (ASR-I SAADET - SADR-I İSLAM), 9 cilt, Mevlana Şibli - Süleyman Nüdvî, Ömer Rıza (Çeviren: Ömer Rıza (Doğrul), 1928, Amidi Matbaası, 1958+295+272+528+64+125 sayfa, 15x20 cm…

1,2 ve 7. ciltler Mevlana Şibli; 3, 4 ve 5. ciltler Süleyman Nüdvî; 6, 8 ve 9. ciltler ise Ömer Rıza (Doğrul) tarafından yazılmıştır. / Osmanlıca hurufatlı, orijinal cilt kapakları içinde (8 ve 9. cilt birlikte ciltlenmiştir)...

LUGAT-I TARİHİYE VE COĞRAFİYE (6. cilt), 1300, Mahmud Bey Matbaası, 288 sayfa, 15x24 cm…

Sırtı ve bazı sayfaları ayrılmış, son sayfası renkli fotokopiyle tamamlanmıştır.

Aynı cilt içinde dört eser: RESİMLİ MUKTATAFAT (1. kısım), TARİH-İ İSLAM, ZEBAN-I FARİSİ, AMELÎ ULUM-I DİNİYE (4. kitap), 12x18 cm…

RESİMLİ MUKTATAFAT (1. kısım), Şahabeddin Süleyman (der.), 1329, 120 sayfa, TARİH-İ İSLAM, Ali Reşad - Ali Seydi, 1328, 120 sayfa, ZEBAN-I FARİSİ, Feyzi, 1328, 156 sayfa, AMELÎ ULUM-I DİNİYE (4. kitap), Hafız Nuri, 1329, 128 sayfa…

Aynı ciltte 10 eser: ASKER İLM-İ HALİ, İLM-İ HAL, MUSAHHAH MA´LUMAT-I DİNİYE, MÜLAHHAS İLM-İ HAL, ŞURUT-I SALAT, SİHAM ÜL-İSABE, TESLİYET ÜL-MAHSUDİN, SERENCAM, NUR UL-BEYAN, 17x23 cm…

ASKER İLM-İ HALİ, Üryanizade Ali Vahid, 1333, İLM-İ HAL (Taş baskı, harekeli) 1303, MUSAHHAH MA´LUMAT-I DİNİYE, Muallim Hafız Mehmed Erşed, 1334, Necm-i İstiklal Matbaası, 32 sayfa, MÜLAHHAS İLM-İ HAL (Taş baskı), 1338, 16 sayfa, ŞURUT-I SALAT (Kenarında Veys Ül-Karani - Taş baskı), 1338, 16 sayfa, SİHAM ÜL-İSABE Fİ KENZ İD-DAAVAT İL-MÜSTECABE, İmam Suyuti´den Mehmed Zihni, 1313, Alem Matbaası, TESLİYET ÜL-MAHSUDİN, Mehmed Fevzi, 35 sayfa, SERENCAM (Kenarında Üveys El-Karani - Taş baskı) 1339, 16 sayfa, NUR UL-BEYAN Kur´an-ı Kerim´in Türkçe Tercümesi (1, 2 ve 3. cüzler), Heyet, 1340, Kitaphane-i İslam, 48 sayfa...

HİLAFETİN MAHİYET-İ ŞERİYESİ, Adliye Vekili Seyyid Bey, 1340, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 64 sayfa, 14x20 cm…

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 Mart 1340 Tarihinde Münakid İkinci İctimaında HİLAFETİN MAHİYET-İ ŞERİYESİ Hakkında Adliye Vekili Seyyid Bey Tarafından İrad Olunan Nutuk"

7 ADET TALİMATNAME LOTU

MAARİF EMİNLİKLERİ TALİMATNAMESİ, 1926, 16 Sayfa, DEFTER-İ HAKANİ HEYET-İ FENNİYESİNİN TEŞKİLAT VE VEZAİFİNE… TALİMATNAMEDİR, 1338, 56 sayfa, TİCARET-İ BAHRİYE MÜDİRİYETLERİ MEMURİN VE MÜSTAHDİMİNİNE MAHSUS RÜTBE ALAMET-İ FARİKALARI, ŞAPKA VE ELBİSE TALİMATNAMESİ, 1341, 8 sayfa, İMTİHANLA ORTA TEDRİSAT MEKTEBLERİNDE MUALLİM MÜVEZZİ OLMAK İSTEYENLERİN TABİ OLDUĞU ŞARTLARLA İMTİHANLARIN NE SURETLE YAPILACAĞINI BİLDİRİR TALİMATNAME, 1340, 12 sayfa, İDMAN TALİMATNAMESİ, 1339, 188 sayfa, LAYİHA-YI ISLAHAT-I UMUMİYE, 1327, 12 sayfa, AŞAR VE AĞNAM MEMURLARININ VEZAİFİNİ MEBİN TALİMATNAMEDİR, 1295, 20 SAYFA...