OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 09.12.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 150

MÜKEMMEL OSMANLI LÜGATİ, Ali Nazîma & Reşad, Feridiye Matbaası, İstanbul 1318, 999 s., 13x18 cm

"İnşa-yı Osmanide müstamel [Osmanlı yazı dilinde kullanılan] Arabi, Farsi kelimat ve tabirat ve ıstılahatı hâvidir" Cilt sırtı yıpranmış haldedir.

LÜGAT-İ NÂCÎ, Muallim Naci, Asr Matbaası, İstanbul 1322, 819 s., 14x21 cm

Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lügat; kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Naci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır. Sırtı ayrıktır.

KÂMÛS-I TÜRKÎ (2. Cild), Ş[emseddin] Sami, İkdam Matbaası, İstanbul 1314, 797-1574. sayfalar, 18x24 cm

Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir. Sırtı ve bazı sayfaları ayrıktır.

RESİMLİ KÂMÛS-I FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkçeye Lügât- 3. Baskı), [Şemseddin] Sami Bey, künye sayfası eksik, 2240 s., 15x21 cm

Sırtı hafif yıpranmıştır. İlk sayfasının boyutu diğerlerine göre küçük olduğundan sonradan eklenmiş olduğu düşünülmektedir. Son iki sayfası tamirlidir.

İLÂVELİ HAZÎNE-İ MEKÂTÎB YÂHÛD MÜKEMMEL MÜNŞEÂT, Ahmed Rasim, Feridiye Matbaası, İstanbul 1318, 414 s., 13x19 cm

Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Üzeri yazılı ve kenardan hafif yırtık sayfaları mevcuttur.

MUSAVVER TÂRÎH-İ HARB, Vecihi ve Rüfekası, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 301 s., 24x33 cm

"1314 senesi Devlet-i Aliyye ve Yunan seferini anlatmaktadır." Kitaba bitişik 50x61 cm boyutlarında bir harita mevcuttur. Cildinde kurt yenikleri vardır.

TÜRK TÂRÎHİ (Resimli ve Harîtalı), Doktor Rıza Nur, Amire Matbaası, İstanbul 1924-26,

2., 4., 5., 6., 8., 10., 11. ve 12. ciltler mevcuttur. 6. cildinde 35x43 cm boyutlarında Hindistan haritası; 10. cildinde 33x49 cm boyutlarında Mısır ve 33x39 cm boyutlarında Sudan haritası vardır. 12. cildin sırtı ayrıktır.


Hekim ve siyaset adamı Rıza Nur, Türk tarihi ve Türkoloji sahalarında çalışmış, çocuğu olmadığından Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden Nihal Atsız´ı manevi evlat edinmiştir. Çeşitli konularda pek çok eseri bulunan Rıza Nur, müzayedeye sunulan bu eserini alimlerin değil, tarihlerinin Osmanlılar ile başladığını zanneden öğrencilerin ve halkın ihtiyacını gözeterek milli terbiye için kaleme aldığını belirtir ve Türk tarihini tarihî bütünlüğü içinde, Türkçü bakış açısıyla ele alır. Hedef kitlesi halk olduğundan dili son derece sade olan çalışma, ilmî değeri haiz görülmemektedir.

FEZLEKE-İ KÂTİB ÇELEBİ (2 cilt), Ceride-i Havadis Matbaası, 1286-87, 412+398 s., 17x25 cm

Kâtib Çelebi´nin Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri olup sade bir üslupla yazılmıştır. Daha sonraki tarihçiler üzerinde önemli bir etki bırakan Fezleke, tarih yazarı Naîmâ tarafından da büyük ölçüde aktarılmıştır.

TÂRÎH-İ PEÇEVÎ (2 cilt), Amire Matbaası, 1283, 504+487 s., 15x23 cm

Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrahim, kendisine tanınırlık kazandıran bu tarihini 1640´ta yazmaya başlamış ve kendisinin 1593´ten itibaren tuttuğu notları, isimlerini zikrettiği Osmanlı tarihçilerini ve başka görgü şahitlerinin bilgilerini kaynak almıştır. Aslında Kanuni Sultan Süleyman devrinde meydana gelen savaşları kapsayan bir eser olarak tasarladığı tarihini, Budin beylerbeyinin tavsiyesi üzerine genişletmeye karar vererek Kanuni döneminden kendi çağına kadarki olaylar ile barış anlaşmalarını eklemiştir ve böylece eser, Kanuni´nin cülusundan IV. Murad´ın vefatına kadar gerçekleşmiş olayları kapsayan bir tarih halini almıştır. Yazar, barış anlaşmalarıyla ilgili kısımları Osmanlı kaynaklarında yeterli bilgi bulunmadığı yalnızca Macar kaynaklarını değerlendirerek kaleme almıştır.

TÂRÎH-İ SELÂNİKÎ, Mustafa Efendi, Amire Matbaası, 1281, 351 s., 14x21 cm

Kendi ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir tarihten değil, ancak birtakım yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanarak tamamıyla kendi devrinin olaylarını yazan Selanikli Mustafa Efendi, ileri gelen devlet adamlarıyla sıkı ilişkiler kurmakla olayların iç yüzünü öğrenme imkânı elde etmiştir. Dili ve konulara yaklaşımı bakımından kendine has özelliklere sahip olsa da Selanikî Tarihi, uzun süre ilgi çekememiştir.

BÂLÂDAN BİR SES, Abdülhak Hâmid [Tarhan], Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, İstanbul, 15 s., 12x24 cm

Eserin bir kısmı, şairin el yazısının tıpkıbasımı şeklindedir. Tıpkıbasım metin 9. sayfadan 19. sayfaya kadardır. Tıpkıbasım metni içeren bu nüsha, Celal Nuri´nin 1327 tarihinde kaleme aldığı "Abdülhak Hâmid" başlıklı bir sunuşla başlamaktadır.

AÇIK SÖZ, Hikmet Matbaası, İstanbul 1330, 15 s., 12x19 cm

"Hürriyet ve İtilâf Fırkası´nın Mekâsıdını Sû-i Tefsîr Edenlere Karşı Îzâhât ve Redd-i İ´tirâzât"


Sayfaları açılmamıştır.

MERSİYYELER (Ali Nusret´e), Osman Fahri, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1329, 23 s., 11x21 cm

"Ali Nusret 1288 Mart Cumartesi günü saat on ikide Yenişehir´de dünyaya gelmiş ve 1328 1 Kanunusani 13 Perşembe sabahı saat on birde Çarşamba civarındaki hanesinde verem-i dimağî illet-i müdhişesinden irtihal-i dâr-ı bakâ eylemişdir."

RİSÂLE-İ KOÇİ BEY, Mösyö Vatas Tabhanesi, 1277, 31 s., 10x16 cm

IV. Murad ve Sultan İbrahim´e devlet yönetiminde yol göstermek üzere kaleme aldığı risalelerle şöhret kazanan Osmanlı müellifi Koçi Bey´in, Enderun hayat ve çevresini çok iyi tanıdığı, devlet mekanizmasının işleyişine de oldukça vâkıf olduğu bilinmektedir.

TÂRÎH-İ VAK´A-İ SAKIZ, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1290, 52 s., 13x18 cm

"1237tarihinde Sakız´da vuku bulan ihtilali beyan eder"


Arka kapak sayfası eksiktir.

PARİS´DEN BİR MEKTÛB, Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul 1326, 28 s., 12x17 cm

"Sultan Abdülaziz Han´a Paris´de Cemiyet-i Ahrar Reisi Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa merhum tarafından gönderilen mektub tercümesidir."

BEKTÂŞÎ SIRRI (2. Kısım), A. Rıfkı, Bekir Efendi Matbaası, İstanbul 1325, 17 ila 32. sayfalar, 15x21 cm

"Tarikat-ı Bektaşiyyenin tarihi ve erkân ve âdâbı hakkında tedkikat ve malumat-ı mükemmeleyi hâvidir."

Askeriyeye İlişkin 1325-1330 Yılları Arasında Yayınlanan Çeşitli Boyutlarda 6 Adet Nizamname ve Kanun

1. Sıhhiye Küçük Zâbitânı Nizâmnâmesi; 2. Me´zûniyyet Nizâmnâmesi; 3. Bilumûm Topçu Müfettişleri Vezâifi Hakkında Ta´lîmâtnâme; 4. Kışla ve Mevâkı-ı Bahriyyede Hidemât-ı Sıhhiyye Nizâmnâmesi; 5. Berrî ve Bahrî Erkân, Ümerâ ve Zâbitânın Tekâüdü İçin Rüteb-i Askeriyyelerine Göre Ta´yîn Olunan Sinnleri Mübîn Kânûn Sûreti; 6. Emâkin ve Kıtaâst-ı Askeriyyede ... Hıfzussıhhat-i Kavâid Hakkında Harbiyye Nezâreti Ta´lîmâtı

Türkiye Ziraat Bankası´na İlişkin Çeşitli Boyutlarda 3 Adet Yayın

1. İtibâr-ı Mektûbî - İtibâr-ı Emrî Ta´lîmâtnâmesi; 2. Bazı Hesâbât Hakkında İcrâ Edilen Ta´dîlâta Dâir Tahrîrât-ı Umûmiyye; 3. 38. Sene-i Hesâbiyyeye Âid 28 Teşrîn-i Sânî 927 Târîhinde İnikâd Eden Hey´et-i Umûmiyyeye Takdîm Kılınan Meclis İdâre Raporu

Damga Pullarına İlişkin İzahname, Damga Müdiriyeti Matbaası, İstanbul 1926, 31 s., 15x23 cm

"Hazine pullarının damga pullarıyla tevhidinden ve damga kanununun dokuzuncu faslındaki resm-i munzamm mükellefiyetinin de 897 numaralı ve 2 Haziran 1926 tarihli kanun mucebince kadim damga pullarının ilsakıyla istifası takarrur etmiş olmasından dolayı birinci tab´ı makamına kâim olmak üzere ve mündericatına göre tatbikatda bulunulmak için esasat-ı kanuniyyelerine istinaden tesbit edilen şekli hâvi izahnamedir"

DÂRÜ´L-ACEZE NİZÂMNÂMESİ, Garoyan Matbaası, İstanbul 1339, 8 s., 12x16 cm

"Takvim-i Vakayi Ceride-i Resmiyyesinin 25 Cemaziyelahir 1334 ve 15 Nisan 1332 tarihli ve 2511 numaralı nüshasıyla münteşir Darü´l-Aceze Nizamnamesi"

DÂRÜ´L-ACEZE Tarihçesi ve Bilgilendirme Yayını, 101 s., 20x27 cm

"… el-Gazi Abdülhamid Han-ı Sani hazretlerinin uluvv-i himmet ve inayet-i mülkdarileriyle memalik-i mahruse-i şahanelerinin her cihetinde vücuda getirmekde oldukları bunca tesisat-ı hayriye-i muhsenatperverane ve mebani-i âliye-i hikmet-şiâraneye bir ilave-i âlü´l-âl ve aceze ve bivegan [dullar] için bir dar-ı refah-iştimal olan işbu Darü´l-Aceze dahil ol şehriyar-ı meali âsârın âlem-i İslamiyyet ve insaniyyete yadigâr buyurdukları yeni bir eser-i vacibü´t-tebcildir."

MUFASSAL TÂRÎH-İ KURÛN-I CEDÎDE [Ortaçağ Tarihi] (2. Cilt), Ahmed Midhat, İstanbul 1303, 768 s., 21x29 cm

36 adet gravür içermektedir. Son sayfasının dipnotu tamamlanmamış olduğu içinde eksik olduğu düşünülmektedir.

İSLÂM TÂRÎHİ- ASR-I SAÂDET ve SADR-I İSLÂM (1, 3-6. Ciltler), Mevlâna Şibli & Süleyman Nedvi & Ömer Rıza, çev. Ömer Rıza, Gündoğdu ve Amedi matbaaları, İstanbul 1928, 15x20 cm

1. Cilt: Peygamberimizin Hayâtı, Mevlâna Şibli; 3. Cilt: Peygamberimizin Rûhânî Hayâtı, Süleyman Nedvi, bir sayfasında yırtık mevcut; 4. Cilt: Peygamberimizin Rûhânî Hayâtı, Süleyman Nedvi; 5. Cilt: Hazret-i Âişe, Süleyman Nedvi; 6. Cilt: Hazret-i Ebûbekir, Ömer Rıza

HASTA HAYVANLARA NASIL BAKMALI? ve HAYVANLARA ÂRIZ OLAN BAZI TUFEYLÂT, Şeref Hilmi, Teşebbüs Matbaası, 1339, 43 s., 17x24 cm

İlk sayfasında mükâfat olarak verildiğine dair bir ithaf mevcuttur. Epey yıpranmış haldedir.

6 eser tek ciltte: Mebâdî-i Ulûm-ı Tabîiyye´den HİKMET VE KİMYA (Tatbîkât-ı Zirâiyye, Sınâiyye, Sıhhiyye ve Beytiyyeleri), M. Sâtı, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1328, 207 s.;

FINDIK ZİRÂATİ VE TİCÂRETİ, Nişan Antreasyan, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1331, 79 s.; KARA BUĞDAY YÂHÛD TÜRKMEN BUĞDAYI, Hamdullah Emin Paşa, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul 1334, 55 s.; NEBÂTÂT HASTALIKLARI (Eşcâr-ı Müsmire ve Nebâtât-ı Mezrûa), Ali Rıza, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1328, 120 s.; PATATES ZİRÂATİ, Ticaret ve Ziraat Nezareti Kütübhanesi, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1332, 24 s., AMELÎ VE NAZARÎ ARICILIK, Mehmed Ali, Ziraat Matbaası, İstanbul 1331, 336 s., 15x20 cm

KUYRUKLUYILDIZLAR VE HALLEY KUYRUKLUYILDIZI NELER OLACAK?, A. V., Ebuzziya Matbaası, İstanbul 1328, 96 s., 12x18 cm

"Alelumum kuyrukluyıldızlar ile Halley kuyrukluyıldızı hakkında malumat-ı mükemmeli şâmildir." Sayfaları açılmamıştır.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı ciltte 4 eser bir arada: ZÜBDE-İ TÂRÎH-İ ENBİYÂ, Raşid, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul 1316, 103+31 sayfa (lügatçe);

YENİ SARF-I OSMÂNÎ, heyet çalışması, Karabet Matbaası, İstanbul 1317, 60 s.; MUFASSAL YENİ SARF-I OSMÂNÎ, Karabet Matbaası, İstanbul 1317, 156 s.; MUHTASAR İSLÂM TÂRÎHİ, İbrahim Hakkı & Mehmed Azmi, Karabet Matbaası, İstanbul 1315, 191 s., 12x18 cm Bazı sayfaları lekelidir.

KOLAY REMİLLER, Şeyh Ahmed Zenâti, çev. Seyyid Süleyman el-Hüseyni, Dersaadet Çavuşoğlu Matbaası, 1333, 24 s., 14x20 cm

"İlm-i remilin en büyük üstazlarından İmam Zenâti rahmetullahi aleyhin herkese son derece mucib-i sühulet olmak üzere tertib eyledikleri sualli cevablı usul-i remilin bir kat daha ıslahıyla vücuda gelmiş emsalsiz bir eserdir."

KANÂAT KÜTÜBHÂNESİ´NİN FİHRİSTİ, Kanaat Matbaası, İstanbul 1330, 112 s., 10x17 cm

Tam adı: "Kanâat Kütübhânesi´nin Fihristi ve 328 Senesinin 1 Mayısından İtibâren Küşâd Eylediği Terakki-i Maârif İdârehânesi" Kapak sayfası kısmen ayrıktır.

RUBÂİYYÂT-I ÖMER HAYYÂM, Hüseyin Dâniş, Amedi Matbaası, İstanbul 1927, 320+7 s., 17x25 cm

İranlı alim ve filozof Ömer Hayyam; astronomi, fizik ve tıpla ilgilenmiş, müzikle uğraşmış; özellikle cebir ve analitik geometrinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Tüm bu özelliklerinin üzerinde Hayyam´a asıl şöhretini sağlayan ve pek çok dile çevrilerek dünyaca tanınırlık kazandıran eseri, rubaileri olmuştur. Fihrist kısmında ayrık sayfa mevcuttur.

Taşbaskı KİTÂB-I GÜLİSTÂN, 1287, 179 s., 15x23 cm

Yazıldığı tarihten bu yana büyük ilgi gören Sadi Şirazî´nin ünlü Farsça eseri Gülistan, çoğunlukla günlük hayatta karşılaşılan olaylar dikkate alınarak ahlaki ve edebî sonuçlar çıkarılabilen hikâye ve nüktelerle süslenmiş; Farsça ve Arapça şiirlerin yanı sıra ayet, hadis ve atasözlerine de yer vermiştir. Kapağı kırıktır.

NÂMIK KEMÂL, Süleyman Nazif, İkdam Matbaası, İstanbul 1922, 52 s., 15x23 cm

Formaları birbirinden ve sırttan ayrıktır. Kapağı yıpranmıştır.

Osmanlı Meşâhîr-i Üdebâsı serisinden Birinci Defter: MUALLİM NÂCÎ EFENDİ, İsmail Hakkı, Nişan Berberyan Matbaası, İstanbul 1311, 116 s.;

TESÂDÜF, Alexander Dumas, çev. D. Karakin, İstepan Matbaası, İstanbul 1311, 60 s. (bazı sayfalarındaki kesim hatasından ötürü kelimeler kısmen görünmemektedir.); SÂNİHÂT, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1311, 72 s., 10x16 cm Muallim Naci´nin resminin olduğu sayfa bantla tamir görmüştür.