Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 25.11.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 150 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lügat; kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır.
Lot: 2 > Kitap
"İnşâ-yı Osmânîde müsta´mel Arabî, Fârisî kelimât ve ta´bîrât ve ıstılâhâtı hâvîdir." Bir sayfası ters basılmıştır.
Lot: 3 > Kitap

"Lisânımızda müsta´mel bilcümle Fârisî kelimelerle Fransız, İngiliz, İtalyan, Yunan ve sâir lisanlardan alınan bütün elfâz ve eklimâtı şâmildir."

Künye sayfası yırtık, ön ve arka kapakları kısmen ayrık haldedir.

Lot: 5 > Kitap

Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.


Ters ciltlenmiştir. Arka cilt kapağı kısmen ayrıktır.

Lot: 7 > Kitap
Fransızca dilbigisi kitabıdır.
Lot: 9 > Kitap
"Bu sıra kıraatlerin tertibinde Amerikan ve İngiliz kıraat kitablarındaki usûl esas ittihaz edilmiş ve terbiye-i milliyemize suret-i mahsusada itina olunmuşdur".
Lot: 11 > Kitap

1900´lü yılların başına kadar en az 30 kez basılan "Sübha-i Sıbyân"adlı bu Arapça-Türkçe manzum sözlük, 460 beyit civarında bir hacme sahiptir. Eser, sıbyan mekteplerinde okuyan öğrencilerin Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarını kolayca ve zevk alarak öğrenmelerini sağlayan, öğretici ve ezberlenmesi kolay bir okul sözlüğü olması sebebiyle oldukça rağbet görmüştür.


Sırtı yıpramış haldedir.

Lot: 12 > Kitap
Arapça sarf ilmine dair risale mecmuasıdır. Sırtı ve birkaç sayfası ayrıktır.
Lot: 13 > Kitap
Arapça dilbilgisi kitabıdır.
Lot: 14 > Kitap
"…Hamd, emsileleri misalleri ile bilmemizi, tüm ilimlerin bilinmesine sebep kılan Hakk celle ve alâ hazretlerine mahsusdur. Sena, sîgaları anlamamızı tüm ilimlerin anlaşılmasına alet kılan Vâcibü´l-Vücûd´un hakkıdır. [...] Şükür, ilm-i sarfı tüm ilimlerin atası menziline getiren âlemlerin yaratıcısı Allah (c. c.)´a mahsusdur." Kapağı yıpranmış haldedir.
Lot: 15 > Kitap
Arapça dilbilgisi kitaplarıdır. Kapağı kırık ve yıpranmış haldedir.
Lot: 16 > Kitap
Arapça dilbilgisi kitabıdır. Sırtı ayrık, kapağı yıpranmış haldedir.
Lot: 17 > Kitap
Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 18 > Kitap
"Üç ayda Türklerin Fransızca ve ecnebilerin Türkçe alışmaları usûlü"
Lot: 19 > Kitap
Farsça dilbilgisi kitabıdır. Deri cildi kısmen kopuk, sırtı ayrık haldedir.
Lot: 21 > Kitap
İç sırtı ayrıktır. Bazı sayfaları pilot kalemle yazılıdır. Rutubet lekeleri mevcuttur.
Lot: 23 > Kitap
Sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 24 > Kitap
Kapağı yıpranmış, sırtı kısmen ayrık haldedir.
Lot: 25 > Kitap
Sırt kapağının alt kısmı ayrıktır.
Lot: 26 > Kitap
Cildinde, iç sayfalara nüfuz etmeyen kurt yenikleri mevcuttur.
Lot: 27 > Kitap
Kapağı kısmen ayrıktır.
Lot: 30 > Kitap
Cilt sırtı yıpranmış, birkaç sayfası ayrık haldedir.
Lot: 33 > Kitap
Salname; Osmanlı Devleti´nde merkezî yönetimin, bakanlıkların, askerî kurumların, vilayetlerin ve bazı özel kurum ve kişilerin senelik olarak ve çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı yayınladıkları yıllıkların genel adıdır. Cildi yıpranmış ve sırtı ayrık haldedir.
Lot: 35 > Kitap
Kitabın kapak sayfasında elle çizilmiş bir beyefendi profili mevcuttur.
Lot: 36 > Kitap
"Halid Ziya Uşaklıgil´in bir takrizini içermektedir."
Lot: 37 > Kitap
İç sırtı ve künye sayfası ayrıktır.
Lot: 38 > Kitap
BEKİR´İN RÜYÂSI, Mahmud Yesari, 1927, 24 s.; BÜYÜK BABA, İbnürrefik Ahmed Nuri, 1928, 22 s.; BİR FÂCİA, Mahmud Yesari, 1927, 28 s.; MANTAR MEHMED, Mahmud Yesari, 1927, 32 s.; ÜMİDİN GÜNEŞİ, Reşad Nuri, 1924, 38 s.; İkbal Kitabhanesi, 15x23 cm Cilt sırtı ayrıktır.
Lot: 39 > Kitap
"Türk Ocakları ve emsali müessese ve cemiyetlerde kolaylıkla temsil edilebilmeleri için eşhası yalnız erkek olarak tertib edilmişdir." Sayfaları açılmamıştır.
Lot: 40 > Kitap
"… Hükümetiyle Fransa Krallığının V. Sixtus ve III. Henri zamanlarına müsadif edvar-ı tarihiyyesini olanca şenayi´ ve fecayiiyle musavvir gayet ibretâver ve meraklı bir romandır."
Lot: 42 > Kitap
İçindekiler: "Nazım, bizde nazım, vezn-i Türkî, aruzun keyfiyyet-i tedvin ve intişarı, ozan-ı meşhure ve tatbikatı, kafiye ve tafsilatı, aksam-ı nazım, eşkâl-i nazım ve her biri hakkında malumat ve mütalaat ile tevarih, ebced hesabı ve bazı üdebanın muhtasar teracim-i ahvali."
Lot: 44 > Kitap
Bir sayfası üst köşeden yırtıktır.
Lot: 45 > Kitap
Birkaç sayfasında su lekesi mevcuttur.
Lot: 46 > Kitap
Deri sırtı alttan bantlanmıştır.
Lot: 48 > Kitap
İç künye sayfası kopuktur.
Filtreler
Toplam : 150 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede