Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 11.11.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 145 Ürün
Lot: 2 > Kitap
"İnşâ-yı Osmânîde müsta´mel Arabî, Farsî kelimât ve ta´bîrât ve ıstılâhâtı hâvîdir [Osmanlı yazı dilinde kullanılan Arapça, Farsça kelime, tabir ve terimleri içermektedir]"
Lot: 3 > Kitap

"Tüm Türkçe kelimelerle Türkçede kullanılan Arapça, Farsça ve yabancı kökenli kelime ve terimleri derlemiş eksiksiz bir sözlüktür" Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.

Sırtı ve künye sayfası ayrıktır.

Lot: 4 > Kitap
Ahterî ve Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük Muslihuddin Mustafa´nın en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir.
Lot: 5 > Kitap
Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lügat; kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlük, "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir. Sırtı ve birkaç sayfası ayrıktır.
Lot: 8 > Kitap
"Mekteb talebesiyle seyyahînin [seyyahların] temin-i istifadelerine hâdim"
Lot: 13 > Kitap

"Altmış iki dersde Fransız lisanını tahsil etmek üzere usûl-i cedidedir."

Son sayfası alt kısmen yırtık, iki sayfası tamirlidir.

Lot: 15 > Kitap
Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Lot: 16 > Kitap
"Dokuzuncu asr-i hicrîden zamanımıza kadar ne meşhur üdebamızın âsârını câmi´ ve her biri hakkında mülâhazât-ı edebiyyeyi şamildir." Basın-yayın, gazete ve matbaa tekniği gibi alanlarda çeşitli yeniliklere öncülük eden Osmanlı aydını Ebuzziya Tevfik, edebiyat sahasında daha çok Tanzimat devrinin, başta Şinasi ve Namık Kemal olmak üzere, önemli isimlerini sonraki nesillere tanıtan bir yayımcı kimliğiyle öne çıkmış; II. Meşrutiyet´in ilanının ardından yayın hayatına koyduğu "Yeni Tasvîr-i Efkâr" kısa zamanda Türkiye´nin en ciddi fikir gazetelerinden biri olmuştur. İçerik ve baskı tekniği bakımından türünün önde gelen örneği durumundaki takvimli ansiklopedik yıllıkları [almanak] da ilk defa Ebuzziya yayımlamış ve türün tanıtılmasına katkı sağlamıştır. Müzayedeye sunulan bu eserini Ahmed Midhat Efendi ile beraber kale hapsinde tutulduğu Rodos´ta iken, Türk nesrinin geçirdiği gelişmeyi göstermek üzere Batılı tarzda ilk edebiyat antolojisi olarak hazırlayan Ebuzziya Tevfik; hat sanatında da becerisini ortaya koyarak devrinde kûfî hat üstadı sayılmış; Arkeoloji Müzesi´nin giriş kapısı üstünde yer alan "Müze-i Hümâyun" yazısına imza atmıştır.
Lot: 18 > Kitap
"On altıncı asrın evâsıtına doğru Fransa´da Protestanlar aleyhine reva görülen mezalim ve i´tisâfâtı, Henry … ve Catherine de Medici gibi cebâbire-i istibdadın taassub-ı nikâbı altında çevirdikleri entrikalarla bâis oldukları fecâyi-i ciğersûzu musavver esrarengiz ve heyecanâmiz meraklı bir romandır."
Lot: 24 > Kitap
Bir sayfası kısmen yırtıktır.
Lot: 25 > Kitap

Kitabın arkasında el yazısıyla, "… tahminen bayrama dakika kalarak ibtida-i şimşek misali bir nev ateş, bunu müteakib şarkdan garba doğru barut dumanı gibi bir alamet-i farika zuhuruyla ba´dehu "kudret topu" namında gayet müdhiş bir sada aksetmiştir. Yevm-i mezkurda hava gayet berrak olduğunu ... üzere işbu mahalle şerh olmuşdur. 19 Nisan 1902" notu düşülmüştür.

Sırtı ve birkaç sayfası ayrıktır.

Lot: 26 > Kitap
Cahiliye döneminin tanınmış şairlerinden Ka´b b. Züheyr´in, Hz. Peygamber´e sunduğu ve karşılığında kendisine Peygamberin hırkası [Ar. bürde] verildiği için Kaside-i Bürde ya da başlangıç ifadesine göre Bânet Süâd adını alan bu şiiri, yazıldığı zamandan günümüze kadar İslam edebiyatında önemli bir yer işgal etmiştir. Eserin üzerine yazılan şerh ve nazîrelerden en meşhuru Muhammed Said el-Bûsirî´ye ait olandır. İslam dünyasında Bûsirî´nin Hz. Peygamber için yazdığı bu ünlü kaside kadar şöhret kazanan, üzerine şerh ve haşiye yazılan bir başka kaside olmamıştır. İslam ülkelerinin konuştuğu hemen bütün dillere nazım ve nesir olarak tercüme edilen kaside Grekçe, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Almancanın yanı sıra Afrika ve Güney Asya´daki yerel dillere de çevrilmiştir.
Lot: 27 > Kitap
"Meşhur-ı cihan olan Tûtînâme adlı hikâye mecmuasının üslup ve ifadeleri sadeleştirilmiş ve tashih edilmiş olduğu halde her bir hikâye bir kitap olmak üzere nefis bir biçimde ve birbiri ardı sıra yayınlanmaya karar verilmiştir."
Lot: 28 > Kitap
"İşbu Elif ile Mahmûd´un hikâye-i garibesi ve haşiyesinde tekmil olarak Âşık Ömer´in Dîvânı nadirü´n-nüshalar olduğundan bu ana kadar tab´ı mümkün olmadığından bi-hamdillah nüshaları derdest olub bu defa litografya destgâhında tab´ı müyesser olmuş ise de gayetle nadide bir kütüb olduğundan işbu mahalle şerh oldu." Bir sayfası ayrıktır.
Lot: 33 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk fikir hayatının ve Jön Türklerin önde gelen isimlerinden fikir adamı, gazeteci ve yazar Mizancı Murad, gerek Mekteb-i Mülkiye´deki hocalığı gerekse memleketi Dağıstan´a yaptığı ziyaretin dönüşünde çıkardığı ve II. Abdülhamid´in önce teveccühüne, ardından sansürüne mazhar olan "Mizan" gazetesindeki yazılarıyla özgürlük ve meşrutiyet arayışındaki genç nesle öncülük etmiş, onlara tarih bilinci kazandırmıştır. Devletin resmî ideolojisinin Osmanlılık, kültürel ideolojisinin de İslam birliği olması gerektiğini savunan Mizancı Murad´ın tarihçiliği, ilmî olmaktan ziyade ideolojiktir.
Lot: 34 > Kitap
1. Cilt: "İslam devletlerinin menşei, İslam topraklarının miktar ve alanı, nüfusu; idari, siyasi, mali, harbî vs. dairelerin tarihini içermektedir."; 2. Cilt: "İslam devleti ile halifeler vd. devlet adamlarının serveti, bu servetin elde ediliş biçimi ve artırılması, daha sonra çöküş sebebi, İslam memleketinin şehir ve köyleri serveti hakkında bilgileri içermektedir." Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.
Lot: 35 > Kitap
"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 36 > Kitap

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış fikir ve siyaset adamlarından Celal Nuri İleri'nin kaleme aldığı "Târîh-i Tedenniyyât-ı Osmâniyye" adlı eserde Osmanlıların gerileyiş ve çöküş sebepleri üzerinde durulmaktadır. Eserin zeyli olan "Mukadderât-ı Osmâniyye"de ise Türk toplumunun eğitim, kadın, ahlak, ekonomik gerileme, idarenin yenilenmesi, azınlıklar gibi belli başlı meseleleri konu alınmıştır. 

Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.

Lot: 38 > Kitap

Hive Özbek hanı Ebulgazi Bahadır Han tarafından kaleme alınan eser, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Şiban Özbek (Şeybanî) hanlarının tarihine dairdir. Hârizm (Hive) ülkesinin ekonomik bakımdan çöktüğü, gerilemenin had safhaya ulaşıp cehaletin hüküm sürdüğü bir dönemde yöneticilik yapan Han´ın eserleri, destansı mahiyette olsa da, Orta Asya Türk tarihi ve Türklerin soyuyla ilgili çok değerli kaynaklardan sayılmaktadır.

Sayfa sıralamasında karışıklık mevcuttur; kapağı kısmen ayrıktır.

Lot: 39 > Kitap
"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır. Künye sayfası ayrıktır.
Lot: 41 > Kitap
"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 43 > Kitap
"Sahabe-i Kiram´ın büyüklerinden ve İslam bahadırlarından gazi-i celadet-âver ´Seyfullah´ unvanına mazhar olan meşhur Halid b. Velid hazretlerinin emirliği altında bulunan ashab-ı güzin ile, söz konusu asırda Rum İmparatoru Herakles´in Şam ordusu arasında vuku bulan savaşlardan bahsetmektedir."
Lot: 45 > Kitap

Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki "Mecelle"nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Sırtı ayrıktır.

5. kısımda 348. sayfadan sonra 365 numara ile devam edilmiş ancak iki sayfa arasında bağlam bütünlüğü mevcut olduğu için eksik olmadığı düşünülmektedir.

Lot: 47 > Kitap
Künye sayfası kopuk, arka cilt kapağı eksiktir.
Filtreler
Toplam : 145 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede