Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 30.10.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 150 Ürün
Lot: 2 > Kitap
Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lugat, kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır. *Yenik ve kopuk sayfaları mevcuttur.
Lot: 3 > Kitap
Ahteri ve Ahteri-i Kebir diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük Muslihuddin Mustafa´nın en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir.
Lot: 4 > Kitap
"İnşâ-yı Osmânîde müsta´mel Arabî, Farsî kelimât-ı ve ta´bîrât ve ıstılahâtı hâvidir" *Rumca, Osmanlıca ve Ermenice olarak "Nikoli Mavroyenyadi- Tosya" damgalıdır. Künye sayfası üstten yırtıktır.
Lot: 5 > Kitap
Sırtı ayrık haldedir.
Lot: 8 > Kitap
"Huruf-ı hecayı belledikden sonra çocukları; manasını kolayca anlayabilecekleri terkibler ile kıraate alışdırmak, kendilerine lazım olan malumat ile hüsn-i terbiyelerine medar olacak efkârı vermek üzere cem´ ve tertib olunmuşdur."
Lot: 9 > Kitap
Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Lot: 10 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.
Lot: 11 > Kitap
İLMÜ´L-HESÂB MUKADDİMETÜ´L-İKTİSÂB, Hüseyin Maşuk, Feraizcizâde Matbaası, Bursa 1303, 324 s.; MİR´ÂT-I LİSÂN-I FÂRİSÎ YÂHÛD BURHÂN-I TERAKKÎ, Hocazâde A. Cevdet, Malumat Matbaası, İstanbul 1313, 60 s.; MUKADDİMÂT-I HENDESİYYE, Ömer Subhi, Mihran Matbaası, İstanbul 1300, 100 s.; 13x19 cm *Sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 13 > Kitap
"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 14 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk fikir hayatının ve Jön Türklerin önde gelen isimlerinden fikir adamı, gazeteci ve yazar Mizancı Murad, gerek Mekteb-i Mülkiye´deki hocalığı gerekse memleketi Dağıstan´a yaptığı ziyaretin dönüşünde çıkardığı ve II. Abdülhamid´in önce teveccühüne, ardından sansürüne mazhar olan "Mizan" gazetesindeki yazılarıyla özgürlük ve meşrutiyet arayışındaki genç nesle öncülük etmiş ve tarih bilinci kazandırmıştır. Devletin resmî ideolojisinin Osmanlılık, kültürel ideolojisinin de İslam birliği olması gerektiğini savunan Mizancı Murad´ın tarihçiliği, ilmî olmaktan ziyade ideolojiktir.
Lot: 17 > Kitap
"Devlet-i İslamiyye´nin menşei, devair-i idariyye ve siyasiyye ve maliyye ve harbiyyesi, Memalik-i İslamiyye´nin mikdarı ve mesahası, aded-i nüfusu, servet ve medeniyyeti, şan ve şevketi, Hulefanın ahvali, meclisleri, ulum ve maarif, edebiyyat, âdâb-ı ictimaiyye, âdât, ahlak, medeniyyet-i İslamiyye ile asr-ı hazır medeniyyeti arasında mukayese gibi mebahis-i mühimmeyi muhtevidir."
Lot: 24 > Kitap
"Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane´de bâ-şehadetname neşet eden zabitan saye-i kemâlatvâye-i hazret-i padişâhide hayli ulum ve fünun görmüş oldukları halde idare-i askeriyyeye dair olan nizamatı görmedikleri cihetle idare hususunda müşkilat çekmekde olduklarına mebni ara sıra mütalaa etmek üzere mekteb-i mezbur şakirdanına birer kıt´a idare nizamnamesi itası icab etmiş ise de nizamname-i mezkurun nüsha-i matbuası bulunmadığından işbu nizamname yalnız şakirdana verilmek üzere tab´ olunmuş ve nizamname-i mezkura zeyl olmak üzere ahîren neşredilmiş olan fıkarât-ı nizamiyye dahi başkaca zeyl-i kitaba derc edilmişdir."
Lot: 25 > Kitap

1831 yılında, henüz 26 yaşındayken ayak bastığı İstanbul’u çok seven ve burada yaşamaya karar veren Henri Cayol, Türkçeyi kısa zamanda öğrendikten sonra devlet adamlarına ulaşarak tekniği konusunda bilgi sahibi olduğu taşbaskının faydalarından bahsetmişti. Dönemin yeniliklere açık seraskeri Koca Hüsrev Paşa, anlatılanları işitince Cayol’ü himayesi altına almış ve kendisine Seraskerlik binası içinde bir atölye tahsis etmişti. Burada çalışmalarına başlayan ve yanına aldığı askerî öğrencilere tekniği öğreten Cayol’ün bastığı ilk kitap ise, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra kurulan yeni ordunun eğitim ve öğretimi için Koca Hüsrev Paşa’nın bizzat kaleme aldığı “Nuhbetü’t-Ta’lîm”dir.

Müzayedeye sunulan bu nüsha, Osmanlı yayıncılığı açısından bir dönüm noktası teşkil eden 1247 (1831) baskı bu çok nadir kitabın rastlanması zor bir temizlikteki nüshasıdır. 

Kurt delikleri mevcuttur. 

Lot: 27 > Kitap
"Teessüs-i Devlet-i Aliyye´den cennetmekân Sultan Abdülhamid Han´ın evahir-i saltanatına kadar güzerân eden [geçen] zamana aiddir."
Lot: 28 > Kitap
"İşbu tarihçe muharebe-i hâzıra-i Yunaniyyenin mukaddematını teşkil eden Girid vukuatından bed´ ile [başlayarak] ilan-ı harbe kadar cereyan etmiş vakayi-i siyasiyyeye ve ilan-ı harbi müteakib asakir-i mansure-i hazret-i padişâhi tarafından icra edilmiş olan muharebeta dair her dürlü tafsilat ve malumatı câmi bulunub tahminen yirmi, yirmi beş forma kadar olacak ve resimleri ve haritaları muhtevi bulunacakdır. Resimler ve haritalar derdest tertib ve imal olub beşinci numerodan itibaren mükemmelen konulacakdır."
Lot: 29 > Kitap
Harita ekleri mevcut değildir.
Lot: 31 > Kitap
"İlan-ı harbden muahede-i sulhiyyeye kadar güzerân eden [geçen] vukuat-ı harbiyyeyi kâffei tafsilatıyla [tüm detaylarıyla] câmidir." *Harita eki mevcuttur.
Lot: 32 > Kitap
DEVLET-İ ALİYYE VE YUNAN MUHÂREBESİ HAKKINDA MÜDÂVELE-İ EFKÂR, çev. Abdi Tevfik, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 231 s.; TESELYA MA´REKESİNDE, İngiltere Kamarası Azasından Sir Ashmed Bartlett, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 526 s., 13x17 cm *Sırtı ayrık haldedir.
Lot: 33 > Kitap
"73 aded resim ve krokiyi hâvidir."
Lot: 34 > Kitap
"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır. *Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.
Lot: 35 > Kitap
NİŞÂN MUALLİMLERİNE AMELÎ KILAVUZ, Süleyman Süruri, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1330, 112 s.; AMELÎ ÇİFTE NÖBETÇİ, Kâzım, Mekteb-i Harbiyye Matbaası, 1330, 120 s.; KÜÇÜK ZÂBİTÂNA MAHSÛS- HARİTA KIRAATİ HAKINDA NAZARÎ VE AMELÎ TA´LÎMLER, Ahmed Subhi, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul 1325, 46 s.; KÜÇÜK ZÂBİTÂNA HARİTA HOCASI, yazanlar: Mülazım-ı Evvel-Yüzbaşı, Nefaset Matbaası, İstanbul 1330, 61 s.; AMELÎ VE NAZARÎ KROKİ AHZI, Halid Hakkı, Turan Matbaası, Trabzon 1339, 30 s., 12x17 cm
Lot: 39 > Kitap
Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Paşa´nın hayatının sonlarına doğru yazdığı bu eser; Hz. Âdem´den Hz. Muhammed´e kadar olan peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışından, Dört Halife dönemi ile Emevi ve Abbasi hilafetlerinden, Türk-İslam devletlerinden ve 1439 yılına kadarki Osmanlı devirlerinden bahseder.
Lot: 40 > Kitap
Tarih, coğrafya, seyahat, gramer gibi çeşitli konularda birçok eser veren gazeteci, aynı zamanda bestekâr Ahmed Rasim, Türk basınında kendisinden en çok bahsedilen kişiler arasında yer alır. Hayatı boyunca kalem oynatan ve ağırlıklı olarak ansiklopedist bir yayın tavrı benimseyen Ahmed Rasim´e ait bu eser, II. Meşrutiyet´i takip eden yıllarda, İslam dini ve tarihine dair yazılan makalelerden oluşmaktadır. *Sırtı ayrık haldedir.
Lot: 41 > Kitap
Mevlidlerde yer alan bütün bölümleri içeren ve Osmanlı dinî ve tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan bu manzum eseri ile ünlenen Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmanlı döneminin mutasavvıf şairlerindendir.
Lot: 42 > Kitap
Mevlânâ Celâleddin Rumî´nin tasavvuf anlayışını içeren ve İslam kültürünün önemli eserlerinden biri olan Mesnevi´ye Abidin Paşa tarafından yapılan bu şerh, son dönemdeki meşhur Türkçe şerhlerdendir. Çalışma Mesnevi´nin 1. cildini içerir ve daha çok Sarı Abdullah Efendi, Bursevî ve Ankaravî şerhlerine dayanır.
Lot: 43 > Kitap

İSLÂM HANIMLARINA MAHSÛS FENNÎ VE AHLÂKÎ MEKTÛBLAR, Nâzım, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1316, 224 s., 13x17 cm


Sırtı ayrık haldedir.

Lot: 44 > Kitap
"Bilinmesi gayet mühim olan itikad hükümlerinin açık bir şekilde beyan ve ispatını içermekte olarak "Risâle-i Hamîdiyye"nin ünlü mütercimi İsmail Hakkı Efendi tarafından kaleme alınmış ve tüm askerî ve mülkî liselerde okutulması kararlaştırılmıştır."
Lot: 46 > Kitap
"Bedenî ve malî ibadetlere dair meseleleri içerir."
Lot: 48 > Kitap
Hüseyin el-Cisr´in, II. Abdülhamid´e ithaf ettiği ve ödüllendirildiği Risaletü´l-Hamidiyye, İslam dininin inanç esasları, amelî hükümlerinin hikmetleri ve Hz. Muhammed´in peygamberliğinin ispatı hakkında kaleme alınmıştır. *Birkaç sayfası ayrık haldedir.
Filtreler
Toplam : 150 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede