OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 30.10.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 150

LÜGAT-İ NÂCÎ, Muallim Naci, Asr Matbaası, İstanbul 1322, 819 s., 15x21 cm

Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lugat, kelimelerin seçilişi, anlamlandırma ve örnek cümleler bakımından döneminde ileri seviyede kabul edilmiştir. Kelimelerin, asıl dillerindeki anlamlarının değil, Türkçede kazandıkları manaların gösterildiği sözlükte müellifin kendi şiirlerinden veya başka şairlerden örnek çeşitli mısra ve beyitler de yer almaktadır. Sözlük "fetva" kelimesine kadar Muallim Naci tarafından hazırlanıp yayımlanmış, Nâci´nin ölümü üzerine geri kalan kısmı, Müstecabizâde İsmet Bey tarafından tamamlanmıştır. *Yenik ve kopuk sayfaları mevcuttur.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı cildinde AHTERÎ-İ KEBÎR (2 Cilt), Mahmud Bey Matbaası-Hurşid Matbaası, İstanbul 1316-18, 1204 s., 14x20 cm

Ahteri ve Ahteri-i Kebir diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük Muslihuddin Mustafa´nın en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir.

Sultan II. Abdülhamid tuğralı ve süslemeli cildinde MÜKEMMEL OSMANLI LÜGATİ, Ali Nazîma-Reşad, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1318, 999 s., 13x18 cm

"İnşâ-yı Osmânîde müsta´mel Arabî, Farsî kelimât-ı ve ta´bîrât ve ıstılahâtı hâvidir" *Rumca, Osmanlıca ve Ermenice olarak "Nikoli Mavroyenyadi- Tosya" damgalıdır. Künye sayfası üstten yırtıktır.

TA´LÎM-İ KIRAAT (Ma´lûmât-ı İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia [Temel Bilgiler ve Faydalı Öğütler])- 1. Kısım, Kitabcı Arakel, Kitabcı Arakel Matbaası, İstanbul 1328, 103 s., 14x22 cm

"Huruf-ı hecayı belledikden sonra çocukları; manasını kolayca anlayabilecekleri terkibler ile kıraate alışdırmak, kendilerine lazım olan malumat ile hüsn-i terbiyelerine medar olacak efkârı vermek üzere cem´ ve tertib olunmuşdur."

Ay yıldızlı cildinde İLÂVELİ HAZÎNE-İ MEKÂTİB YÂHÛD MÜKEMMEL MÜNŞEÂT, Ahmed Rasim, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1318, 416 s., 14x20 cm

Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

RESİMLİ KÂMÛS-I FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkceye Lügat Kitâbı), Şemseddin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul 1905, 2240 s., 14x21 cm

Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı ciltte 5 eser: USÛL-İ LİSÂN-I FRANSEVÎ, V. Wiesenthal, Kasbar Matbaası, İstanbul 1315, 234 s; CHOIX DE LECTURE, V. Wiesenthal, Kasbar Matbaası, İstanbul 1897, 139+11 s.;

İLMÜ´L-HESÂB MUKADDİMETÜ´L-İKTİSÂB, Hüseyin Maşuk, Feraizcizâde Matbaası, Bursa 1303, 324 s.; MİR´ÂT-I LİSÂN-I FÂRİSÎ YÂHÛD BURHÂN-I TERAKKÎ, Hocazâde A. Cevdet, Malumat Matbaası, İstanbul 1313, 60 s.; MUKADDİMÂT-I HENDESİYYE, Ömer Subhi, Mihran Matbaası, İstanbul 1300, 100 s.; 13x19 cm *Sırtı kısmen ayrıktır.

UMÛMÎ TÂRÎH (Târîh-i Kadîm- Kurûn-ı Vustâ), Ahmed Refik, Milli Matbaa, İstanbul 1926, 627 s., 16x24 cm

"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.

TÂRÎH-İ UMÛMÎ (6 Cilt Takım), Mizancı Mehmed Murad, Artin Asaduryan, Kasbar, Jerayir-Keteon matbaaları, İstanbul 1327-28, 15x20 cm

Tanzimat´tan sonraki Türk fikir hayatının ve Jön Türklerin önde gelen isimlerinden fikir adamı, gazeteci ve yazar Mizancı Murad, gerek Mekteb-i Mülkiye´deki hocalığı gerekse memleketi Dağıstan´a yaptığı ziyaretin dönüşünde çıkardığı ve II. Abdülhamid´in önce teveccühüne, ardından sansürüne mazhar olan "Mizan" gazetesindeki yazılarıyla özgürlük ve meşrutiyet arayışındaki genç nesle öncülük etmiş ve tarih bilinci kazandırmıştır. Devletin resmî ideolojisinin Osmanlılık, kültürel ideolojisinin de İslam birliği olması gerektiğini savunan Mizancı Murad´ın tarihçiliği, ilmî olmaktan ziyade ideolojiktir.

MEDENİYYET-İ İSLÂMİYYE TÂRÎHİ (3. Cilt), Corci Zeydan, çev. Zeki Megamiz, İkdam Matbaası, İstanbul 1329, 424 s., 17x25 cm

"Devlet-i İslamiyye´nin menşei, devair-i idariyye ve siyasiyye ve maliyye ve harbiyyesi, Memalik-i İslamiyye´nin mikdarı ve mesahası, aded-i nüfusu, servet ve medeniyyeti, şan ve şevketi, Hulefanın ahvali, meclisleri, ulum ve maarif, edebiyyat, âdâb-ı ictimaiyye, âdât, ahlak, medeniyyet-i İslamiyye ile asr-ı hazır medeniyyeti arasında mukayese gibi mebahis-i mühimmeyi muhtevidir."

Tuğralı ve hilalli cildinde İDÂRE VE MUHÂSEBE-İ ASKERİYYE NİZÂMNÂMESİ, 462 s., 21x28 cm

"Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane´de bâ-şehadetname neşet eden zabitan saye-i kemâlatvâye-i hazret-i padişâhide hayli ulum ve fünun görmüş oldukları halde idare-i askeriyyeye dair olan nizamatı görmedikleri cihetle idare hususunda müşkilat çekmekde olduklarına mebni ara sıra mütalaa etmek üzere mekteb-i mezbur şakirdanına birer kıt´a idare nizamnamesi itası icab etmiş ise de nizamname-i mezkurun nüsha-i matbuası bulunmadığından işbu nizamname yalnız şakirdana verilmek üzere tab´ olunmuş ve nizamname-i mezkura zeyl olmak üzere ahîren neşredilmiş olan fıkarât-ı nizamiyye dahi başkaca zeyl-i kitaba derc edilmişdir."

Deri sırtlı ve ebrulu cildinde, ilk taşbaskı kitabımız NUHBETÜ´T-TA´LÎM- TABUR TA´LÎMİ, Koca Hüsrev Paşa, 1247, 13 sayfa metin+79 sayfa planş/çizim, 13x20 cm

1831 yılında, henüz 26 yaşındayken ayak bastığı İstanbul’u çok seven ve burada yaşamaya karar veren Henri Cayol, Türkçeyi kısa zamanda öğrendikten sonra devlet adamlarına ulaşarak tekniği konusunda bilgi sahibi olduğu taşbaskının faydalarından bahsetmişti. Dönemin yeniliklere açık seraskeri Koca Hüsrev Paşa, anlatılanları işitince Cayol’ü himayesi altına almış ve kendisine Seraskerlik binası içinde bir atölye tahsis etmişti. Burada çalışmalarına başlayan ve yanına aldığı askerî öğrencilere tekniği öğreten Cayol’ün bastığı ilk kitap ise, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra kurulan yeni ordunun eğitim ve öğretimi için Koca Hüsrev Paşa’nın bizzat kaleme aldığı “Nuhbetü’t-Ta’lîm”dir.

Müzayedeye sunulan bu nüsha, Osmanlı yayıncılığı açısından bir dönüm noktası teşkil eden 1247 (1831) baskı bu çok nadir kitabın rastlanması zor bir temizlikteki nüshasıdır. 

Kurt delikleri mevcuttur. 

TÂRÎH-İ SİYÂSÎ-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE (1. Cilt), Kâmil Paşa, Ahmed İhsan Matbaası, 1327, 329 s., 17x24 cm

"Teessüs-i Devlet-i Aliyye´den cennetmekân Sultan Abdülhamid Han´ın evahir-i saltanatına kadar güzerân eden [geçen] zamana aiddir."

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı cildinde MİR´ÂT-I VUKÛÂT-I HARBİYYE (1. Kısım), Selanikli Tevfik, Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1315, 304 s., 17x24 cm

"İşbu tarihçe muharebe-i hâzıra-i Yunaniyyenin mukaddematını teşkil eden Girid vukuatından bed´ ile [başlayarak] ilan-ı harbe kadar cereyan etmiş vakayi-i siyasiyyeye ve ilan-ı harbi müteakib asakir-i mansure-i hazret-i padişâhi tarafından icra edilmiş olan muharebeta dair her dürlü tafsilat ve malumatı câmi bulunub tahminen yirmi, yirmi beş forma kadar olacak ve resimleri ve haritaları muhtevi bulunacakdır. Resimler ve haritalar derdest tertib ve imal olub beşinci numerodan itibaren mükemmelen konulacakdır."

MUSAVVER RUS-JAPON SEFERİ (1904-1905)- 1. Cilt, A. Fuad, A. Senai, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1321, 320 s., 18x25 cm

"İlan-ı harbden muahede-i sulhiyyeye kadar güzerân eden [geçen] vukuat-ı harbiyyeyi kâffei tafsilatıyla [tüm detaylarıyla] câmidir." *Harita eki mevcuttur.

Osmanlı tuğralı cildinde 3 eser: TESALYA´DA OSMANLI ORDUSUYLA, Times Gazetesi Muhabiri Yüzbaşı Bigam, çev. İkdam Gazetesi Muharriri Cemaleddin, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 256 s.;

DEVLET-İ ALİYYE VE YUNAN MUHÂREBESİ HAKKINDA MÜDÂVELE-İ EFKÂR, çev. Abdi Tevfik, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 231 s.; TESELYA MA´REKESİNDE, İngiltere Kamarası Azasından Sir Ashmed Bartlett, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 526 s., 13x17 cm *Sırtı ayrık haldedir.

SAHÂİF-İ MUZAFFERİYYÂT-I OSMÂNİYYE, Ahmed Refik, Kitabhane-i Askerî, İstanbul 1325, 446 s., 12x18 cm

"Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır. *Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.

Askerî eğitime dair 8 eser tek ciltte: EFRÂD-I CEDÎDENİN İLK İKİ HAFTASI, Ahmed, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1326, 42 s.; AL BAYRAĞIN DİLEĞİ- ATICILIK, M. Emin, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1330, 42 s.;

NİŞÂN MUALLİMLERİNE AMELÎ KILAVUZ, Süleyman Süruri, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1330, 112 s.; AMELÎ ÇİFTE NÖBETÇİ, Kâzım, Mekteb-i Harbiyye Matbaası, 1330, 120 s.; KÜÇÜK ZÂBİTÂNA MAHSÛS- HARİTA KIRAATİ HAKINDA NAZARÎ VE AMELÎ TA´LÎMLER, Ahmed Subhi, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul 1325, 46 s.; KÜÇÜK ZÂBİTÂNA HARİTA HOCASI, yazanlar: Mülazım-ı Evvel-Yüzbaşı, Nefaset Matbaası, İstanbul 1330, 61 s.; AMELÎ VE NAZARÎ KROKİ AHZI, Halid Hakkı, Turan Matbaası, Trabzon 1339, 30 s., 12x17 cm

KISAS-I ENBİYÂ VE TEVÂRÎH-İ HULEFÂ (6 Kısım), Ahmed Cevdet, İstanbul 1303-1306, 519+362+150 s. 13x18 cm

Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliğindeki Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Paşa´nın hayatının sonlarına doğru yazdığı bu eser; Hz. Âdem´den Hz. Muhammed´e kadar olan peygamberlerin kıssalarından, İslam dininin ortaya çıkışından, Dört Halife dönemi ile Emevi ve Abbasi hilafetlerinden, Türk-İslam devletlerinden ve 1439 yılına kadarki Osmanlı devirlerinden bahseder.

Tuğralı Kanaat Kütübhanesi cildinde, Külliyyât-ı Sa´y ve Tahrîr´den MENÂKIB-I İSLÂM, Ahmed Rasim, Kütübhane-i Cihan Matbaası, İstanbul 1325, 332 s., 14x20 cm

Tarih, coğrafya, seyahat, gramer gibi çeşitli konularda birçok eser veren gazeteci, aynı zamanda bestekâr Ahmed Rasim, Türk basınında kendisinden en çok bahsedilen kişiler arasında yer alır. Hayatı boyunca kalem oynatan ve ağırlıklı olarak ansiklopedist bir yayın tavrı benimseyen Ahmed Rasim´e ait bu eser, II. Meşrutiyet´i takip eden yıllarda, İslam dini ve tarihine dair yazılan makalelerden oluşmaktadır. *Sırtı ayrık haldedir.

Tuğralı deri cildinde KİTÂB-I MUHAMMEDİYYE, Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, 1289, 478 s., 20x27 cm

Mevlidlerde yer alan bütün bölümleri içeren ve Osmanlı dinî ve tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan bu manzum eseri ile ünlenen Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmanlı döneminin mutasavvıf şairlerindendir.

TERCÜME VE ŞERH-İ MESNEVÎ-İ ŞERÎF (2. Cilt), Abidin Paşa, Cihan Kütübhanesi Matbaası, İstanbul 1324, 296 s., 17x25 cm

Mevlânâ Celâleddin Rumî´nin tasavvuf anlayışını içeren ve İslam kültürünün önemli eserlerinden biri olan Mesnevi´ye Abidin Paşa tarafından yapılan bu şerh, son dönemdeki meşhur Türkçe şerhlerdendir. Çalışma Mesnevi´nin 1. cildini içerir ve daha çok Sarı Abdullah Efendi, Bursevî ve Ankaravî şerhlerine dayanır.

Osmanlı armalı cildinde 2 eser: İSLÂM HANIMLARI VE ÂLEM-İ İSLÂMİYYETDE HAYÂT-I ÂİLE, Nâzım, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1318, 239 s.;

İSLÂM HANIMLARINA MAHSÛS FENNÎ VE AHLÂKÎ MEKTÛBLAR, Nâzım, Kitabhane-i İslam ve Askerî, İstanbul 1316, 224 s., 13x17 cm


Sırtı ayrık haldedir.

Hilalli cildiyle MEVÂİDÜ´L-İN´ÂM FÎ BERÂHÎN-İ AKÂİDİ´L-İSLÂM, Manastırlı İsmail Hakkı, Sahafiye-i Osmaniye Şirketi Matbaası, 160 s., 13x18 cm

"Bilinmesi gayet mühim olan itikad hükümlerinin açık bir şekilde beyan ve ispatını içermekte olarak "Risâle-i Hamîdiyye"nin ünlü mütercimi İsmail Hakkı Efendi tarafından kaleme alınmış ve tüm askerî ve mülkî liselerde okutulması kararlaştırılmıştır."

Osmanlı armalı ve hilalli cildinde TERCÜMETÜ´R-RİSÂLETİ´L-HAMÎDİYYE (3. Cilt), Hüseyin el-Cisr Efendi, çev. Manastırlı İsmail Hakkı, İstanbul 1308, 737 s., 10x14 cm

Hüseyin el-Cisr´in, II. Abdülhamid´e ithaf ettiği ve ödüllendirildiği Risaletü´l-Hamidiyye, İslam dininin inanç esasları, amelî hükümlerinin hikmetleri ve Hz. Muhammed´in peygamberliğinin ispatı hakkında kaleme alınmıştır. *Birkaç sayfası ayrık haldedir.

Külliyyât-ı Manastırlı İsmâîl Hakkı- 1. Kitâb: RİSÂLETÜ´L-HAMÎDİYYE TERCÜMESİ BEYYİNÂT-I AHMEDİYYE, Sırat-ı Müstakim Matbaası, İstanbul 1329, 287 s., 17x25 cm

Hüseyin el-Cisr´in, II. Abdülhamid´e ithaf ettiği ve ödüllendirildiği Risaletü´l-Hamidiyye, İslam dininin inanç esasları, amelî hükümlerinin hikmetleri ve Hz. Muhammed´in peygamberliğinin ispatı hakkında kaleme alınmıştır.

TÂRÎH-İ İSTİKBÂL- 3 Cilt: Mesâil-i Fikriyye, Siyâsiyye ve İctimâiyye, Celal Nuri [İleri], Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, İstanbul 1331-32, 171+212+164 s., 13x18 cm

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış gazetecisi, fikir ve siyaset adamı Celal Nuri İleri´nin kaleme aldığı bu üçlemenin ilki olan Mesâil-i Fikriyye´de yazar, insan zekâsının gittikçe pratikleştiğini, bunun sonucunda da günümüzde zan ve hayale dayanan nazariyelerin ortadan kalktığını ileri sürer. Eserdeki fikirlere başta Ferit Kam ve Şehbenderzâde Ahmed Hilmi olmak üzere pek çok yazar tarafından cevap verilmiştir.

VENEDİK ÂŞIKLARI, Michel Zevaco, çev. Zeki, Müşterekü´l-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, İstanbul 1329, 186 s., 18x25 cm

"Venedik şehrinin meşhur-ı âlem olan zevk ve safasından; orada çevrilen entrika dolablarından ahalisinin ne kadar denî [aşağılık] mahluklar elinde kaldığından bîtarafâne bahseden en son yazılmış heyecan-engîz esrar-âlûd, cazibedâr bir romandır." *Sırtı ayrıktır.

BİR KADIN POLİS HAFİYESİNİN SERGÜZEŞTLERİ- ISSIZ GÖL, M. Subhi, Matbaa-i Orhaniye Koll. Şti., İstanbul 1335, 24 s., 13x19 cm

"Philadelphia´nın en meşhur kadın polis hafiyesi Ethel King´in en son harikulade muvaffakiyatından merak-âver vekâyii hâvi sergüzeştleridir."

Alman Müellefâtından Muktebes [Alman Yazınından Alıntı] FİZYOLOJİ, Ahmed İhsan, Ahmed Kâmil Matbaası, İstanbul 1927, 630 s., 16x24 cm

"Muhterem Doktor Osman Nuri Beyefendi´ye, 15 Şubat 931" şeklinde ithaflı olup imza tespit edilememiştir. *Sırtı ayrık haldedir.

MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYYE, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Kâmil Matbaası, İstanbul 1329, 627 s., 13x18 cm

Osmanlı Devleti´nde 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren kanun metni olup, İslam hukukuna dayalı olarak hazırlanan ilk kanunlar olduğu için sadece Osmanlı hukuk tarihi bakımından değil İslam hukuk tarihi bakımından da dikkate değer bir öneme sahiptir ve İslam ülkeleri tarafından hazırlanan kanunlara öncülük ve örneklik etmiştir.

1327 Sene-i Mâliyyesine Mahsûs MUSAVVER NEVSÂL-İ OSMÂNÎ, Ekrem Reşad&Osman Ferid, İkbal Kitabhanesi, İstanbul 1329, 280 s., 17x25 cm

Osmanlı Devleti´nde merkezî yönetimin, bakanlıkların, askerî kurumların, vilayetlerin ve bazı özel kurum ve kişilerin senelik olarak ve çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı yayınladıkları yıllıkların genel adıdır. *Sırtı ayrık haldedir.

Ay yıldızlı cildinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SÂLNÂMESİ (1925-1926), Amire Matbaası, İstanbul 1926, 884 s., 16x24 cm

Osmanlı Devleti´nde merkezî yönetimin, bakanlıkların, askerî kurumların, vilayetlerin ve bazı özel kurum ve kişilerin senelik olarak ve çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı yayınladıkları yıllıkların genel adıdır.


Sırtı ayrık haldedir.

Hırka Defteri, 100 s., 20x27 cm

"Kırım canibinde bulunan asakir-i hazret-i mülûkânenin muhafaza-i vücudları zımnında vükela-yı fiham saltanat-ı seniyye ve me´murin ve saire taraflarından aynen takdim kılınan ve bedel olarak verilüb komisyonu canibinden imal etdirilen hırkalar ile kezalik zevat-ı müşarun ve müma-ileyhim taraflarından ita olunan ve komisyon-ı mezkur marifetiyle mübayaa kılınan eşya-yı sairenin ve kusûr-ı mevcud-ı sandık olub bundan böyle lüzumuna göre sarf olunacak mebaligin defteridir."

1304 Sene-i Hicriyyesine Mahsûs SÂLNÂME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNÎ, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1304, 469 s., 14x20 cm

Osmanlı Devleti´nde merkezî yönetimin, bakanlıkların, askerî kurumların, vilayetlerin ve bazı özel kurum ve kişilerin senelik olarak ve çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı yayınladıkları yıllıkların genel adıdır.