Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 21.10.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 150 Ürün
Lot: 2 > Kitap
1900´lü yılların başına kadar en az 30 kez basılan "Sübha-i Sıbyân"adlı bu Arapça-Türkçe manzum sözlük, 460 beyit civarında bir hacme sahiptir. Eser, sıbyan mekteplerinde okuyan öğrencilerin Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarını kolayca ve zevk alarak öğrenmelerini sağlayan, öğretici ve ezberlenmesi kolay bir okul sözlüğü olması sebebiyle oldukça rağbet görmüştür.
Lot: 3 > Kitap
"… Mekteb-i Rüşdiye hocası İshak Efendi´nin eser-i kalemleri olub ilm-i sarf ve nahiv ve mantık ve maâni ve âdâb vesaireden sıbyanın kabiliyet ve zekâvetini imtihan zımnında soru ve cevapları kapsayan risalenin …"
Lot: 4 > Kitap
Divan şairi Sünbülzâde Vehbî tarafından, Sadrazam Halil Hamid Paşa´nın iki oğlu için kaleme alınmış ve değişik vezinlerde 58 kıtadan oluşan manzum bir Farsça-Türkçe sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelimelere yer verdiği için çok tutulmuş ve okullarda okutulmuştur.
Lot: 7 > Kitap
"Temel bilgiler, harflerin telaffuzuna dair açıklamalar, kullanımdaki mastarlar, detaylı kurallar, alıştırmalar, kullanımı yaygın kelimeler, konuşma dili ve Arapça-Türkçe atasözleri ve özdeyişler içermektedir." Sırtı ayrık haldedir.
Lot: 10 > Kitap
Ahteri ve Ahteri-i Kebir diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük Muslihuddin Mustafa´nın en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. *Birkaç sayfasında yırtık mevcuttur.
Lot: 13 > Kitap
"Birinci kısmı aslı Arapça ve Farsça olmayan kelime ve türemişleri, ikinci kısmı aslı Arapça ve arsça olan Osmanlıca laızları içermektedir." Sırtı ayrık haldedir.
Lot: 15 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir. Yazarın, kitabı sunum sayfasında yırtık mevcut olup, cilt sırtı kısmen ayrıktır.
Lot: 20 > Kitap
AMELÎ ELEKTRİK, Mustafa Lütfü, Teshil-i Tıbaat İdaresi, İstanbul 1328, 179 s.; KARİKATÜR, Mehmed Asım, Tanin Matbaası, 1327, 186 s., 13x18 cm Cilt sırtı kısmen yırtık haldedir.
Lot: 24 > Kitap
Birinci kitap sunum yazısı: "Viyana´daki eğitim devrimleri etrafında inceleme ve gözleme dayalı yazılan bu eser, yeni eğitim akımlarına, son eğitim programlarımıza, toplu öğretime ve meslek okuluna değindiği gibi birçok resimlerle de süslenmiştir."
Lot: 26 > Kitap
"Bu eser Osmanlı tarihleri hakkında gerekli açıklamaları ve Osmanlı tarihçileri ile vakanüvislerin biyografilerini içermekte olup asıl ismi ÂYİNE-İ ZUREFÂdır."
Lot: 28 > Kitap
4. Cilt: PEYGAMBERİMİZİN RÛHÂNÎ HAYÂTI, Süleyman Nedvi, çev. Ömer Rıza, sırtı ayrık haliyle; 5. Cilt: HAZRET-İ ÂİŞE, Süleyman Nedvi, çev. Ömer Rıza; 6. Cilt: HAZRET-İ EBÛBEKİR, Ömer Rıza; 7. Cilt: HAZRET-İ ÖMER, Mevlânâ Şibli, çev. Ömer Rıza; 8. Cilt: HAZRET-İ OSMAN, Ömer Rıza; 9. Cilt: HAZRET-İ ALİ, Ömer Rıza
Lot: 29 > Kitap
"İnönü´nde Türkler- Türkler ve Bizans- Yeşil Bursa´dan Güzelcehisar´a- Yıldırım´ın Oğulları- Bizans´ın Birinci ve İkinci Muhasarası- Bizans´ın Son Seneleri- Bizans´ın Üçüncü ve Dördüncü Muhasarası- Bizans´da Türkler" "Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 30 > Kitap

3. Cilt: Ali Bey Matbaası, İstanbul 1292; 4. Cilt: Takvimhane-i Amire, 1275; 5. Cilt Takvimhane-i Amire, 1278; 6. Cilt: Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1286, sırtı ayrık haliyle; 7. Cilt: Amire Matbaası, 1288.

Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliği taşıyan Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Tarihini yazarken kaynak eserleri ve diğer malzemeleri topladıktan sonra titiz bir değerlendirmeye tâbi tutan Paşa, yeri geldiğinde eski tarihleri de ciddi bir şekilde eleştirmiş, ayrıca olayları aktarmakla kalmayıp aralarındaki sebep-sonuç ilişkisini de ortaya koymaya çalışmıştır.

Lot: 31 > Kitap

İlk resmî Osmanlı vakanüvisi ve tarihçisi olan Naima tarafından kaleme alınan ve olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden eser, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok faydalanılan bir eser olmuştur.

2. cildin kapağı epey yıpranmış halde, 3. cildin sırtı ayrık haldedir.

Lot: 32 > Kitap
Yazarının, Müslüman tarih yazımına mükemmellik kazandırmak amacıyla kaleme aldığını ifade ettiği eser, Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir konuma sahip olup öncelikli yazım sebebi, başta padişah olmak üzere Osmanlı idareci ve aydın kesimini eğitmek ve onların, güçlü dönemlerdeki Osmanlılık ideallerine bağlılığını güçlendirmektir. Âlî, eserini kaleme alırken Kur´an, mevcut tarih kitapları, ansiklopediler, coğrafya, hukuk ve edebiyat kitapları gibi pek çok kaynaktan faydalanmıştır. Ayrıca, uzun yıllar aralarında bulunduğu ilmiye ve askeriye sınıfından tanımış olduğu pek çok kişiyle yaptığı görüşmeleri de kaydeden yazar, bu görüşmeleri de eserine şifahi kaynak olarak kullanmıştır. Kitabın sırtı ayrık haldedir.
Lot: 33 > Kitap
"Sultan Cem´in Gençliği- Anadolu´da Sultan Cem- Kardeş Kavgası, Rodos´da Sultan Cem- Fransa´da Sultan Cem- Papa ve Sultan Cem- Sultan Cem´in Vefatı" "Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 34 > Kitap
"Dördüncü Murad´ın Vefatı- Sultan İbrahim´in Mahbesden Çıkarılması- Kösem Valide- Sarayda Cinci Hoca- Sultan İbrahim´in Cinnetleri- Telli Haseki, Şekerpâre- Samur ve Anber Vergisi- Ağaların İsyanı- Sultan İbrahim´in Hal´i ve İdamı" "Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 35 > Kitap
"Kösem Sultan ve Ağalar Saltanatı- İstanbul ve Anadolu- Halkın İsyanı- Kösem Sultan´ın Katli- Kızlarağasıyla Turhan Sultan´ın İdaresi- Çınar Vakası- Turhan Sultan´ın Vefatı" "Tarihi sevdiren adam" olarak tanınan Ahmed Refik, tarih yazımına katkıda bulunan pek çok esere imza atmış, ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti ve Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Kendisi eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk ve popüler tarihçiliğin en iyi temsilcisi sayılmaktadır.
Lot: 36 > Kitap
"Kanlı Plevne´yi, mü´lim istibdadı, Cemiyet-i Hayriyye´nin ikametgâhı ve suret-i hareketini inkılâb-i kebirimizi ihtiva eder."
Lot: 37 > Kitap
"Âli Paşa´nın mühim mektubları ve sadaret hatt-ı hümayunu; Veliyyüddin Rifat Paşa meselesi; Midhat Paşa merhum; Âli-Fuad-Midhat Paşalar; …; Süveyş Kanalı: Âli Paşa´nın sebeb-i sadareti; Türkiye´de bazı diplomatların tasvir-i hali" Kapağı kısmen ayrık haldedir.
Lot: 38 > Kitap
"Merhûm müşârun-ileyh tarafından Tâif mahbesinde kaleme alınmış ve şehâdeti hakkında vesâik ve ma´lûmât ilâve edilmişdir."
Lot: 40 > Kitap
"Münşi-i meşhûr Âkif Paşa merhûmun siyasî bir sergüzeştini nâtık bir eser-i bergüzîdesidir ki Kemal Beyefendi tarafından bazı mülâhazât-ı edebiyye ile tevşîh olunmuşdur." Kapağı ayrık haldedir.
Lot: 42 > Dergi
İthaf, "Sınıf arkadaşım mütekâid Binbaşı İhsan Bey kardeşime armağan. Mirliva ?, Urfa 10/2/929" şeklindedir.
Lot: 47 > Kitap
Cilt sırtları ve kapakları yıpranmış haldedir.
Lot: 50 > Kitap
Son 2 sayfası yapışmış ve yazıları kısmen silinmiş haldedir.
Filtreler
Toplam : 150 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede