Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 07.10.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 140 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Sayfa numaralandırmasında karışıklık mevcuttur.
Lot: 5 > Kitap
"30 bini aşkın lügât ile lisan-ı Türkîde kullanılan Arapça, Farsça ve yabancı kelime ve terimleri derlemiştir."
Lot: 11 > Kitap
Divan şairi Hasan Şuurî´nin bu eseri, Lisanu´l-Arab adlı kitaba nazire olarak yazılmış bir Farsça sözlük olup bütün kelimeleri toplamış olduğu için Lisanu´l-Acem adıyla da bilinir. Sözlükte kelimelerin anlamlarını pekiştirmek ve açıklamak amacıyla şairlerin beyitlerine de yer verilmiştir.
Lot: 12 > Kitap
Ahteri ve Ahteri-i Kebir diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük Muslihuddin Mustafa´nın en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir.
Lot: 15 > Kitap
COĞRAFYADA İLK ADIM (Muallimlere Mahsûs), Faik Sabri, Amire Matbaası, İstanbul 1331, 142 s.; RESMİN USÛL-İ TEDRÎSİ, Amire Matbaası, İstanbul 1331, 64 sayfa metin ve 25 levha, 17x23 cm
Lot: 17 > Kitap
TABÎAT TEDKÎKİ VE HIFZUSSIHHA, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1927, 89 s. (bir öncekinden farklı bilgiler içermektedir.), 14x20 cm
Lot: 26 > Kitap
Süleyman Murad Efendi, 19. yy astronomi alimlerinden biri olarak bilinmektedir. Mukantarat, astronomide kullanılan aletlerden biridir.
Lot: 31 > Kitap

"Yalnız çocukların değil her Müslümanın rehber edineceği mühim bir eserdir. Hâsılat-ı sâfiyesi Ödemiş Cemiyet-i Hayriyye-i İslamiyyesine bağışlanmıştır."

Lot: 40 > Kitap
1891-1944 yılları arasında çıkarılan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili yayınlarındadır.
Lot: 43 > Kitap
Tanzimat devrinin önde gelen ismi Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar tarihçi, hukukçu, eğitimci ve sosyologdur. Gelenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında bir senteze varmaya çalışan, Avrupa kanun ve kurumlarının olduğu gibi alınmasına karşı çıkarak Türk-İslam hukuk tarihi açısından öncü niteliği taşıyan Mecelle´nin hazırlanmasında en önemli rolü oynayan Ahmed Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine de yeni bir bakış açısı getirmiştir. Tarihini yazarken kaynak eserleri ve diğer malzemeleri topladıktan sonra titiz bir değerlendirmeye tâbi tutan Paşa, yeri geldiğinde eski tarihleri de ciddi bir şekilde eleştirmiş, ayrıca olayları aktarmakla kalmayıp aralarındaki sebep-sonuç ilişkisini de ortaya koymaya çalışmıştır.
Lot: 45 > Kitap
Tanzimat´tan sonraki Türk fikir hayatının ve Jön Türklerin önde gelen isimlerinden fikir adamı, gazeteci ve yazar Mizancı Murad, gerek Mekteb-i Mülkiye´deki hocalığı gerekse memleketi Dağıstan´a yaptığı ziyaretin dönüşünde çıkardığı ve II. Abdülhamid´in önce teveccühüne, ardından sansürüne mazhar olan "Mizan" gazetesindeki yazılarıyla özgürlük ve meşrutiyet arayışındaki genç nesle öncülük etmiş, onlara tarih bilinci kazandırmıştır. Devletin resmî ideolojisinin Osmanlılık, kültürel ideolojisinin de İslam birliği olması gerektiğini savunan Mizancı Murad´ın tarihçiliği, ilmî olmaktan ziyade ideolojiktir.
Lot: 46 > Kitap
"1928 Kanunusanisinin ikinci Pazartesi günü Kuleli Askerî Lisesi´nde tüm eğitim heyeti, öğrenciler ve davetliler karşısında dünya tarihinde Türkler hakkında Kuleli Askerî ve İstanbul kız liseleri tarih muallimi emekli Kaimmakam Mehmed Tevfik Bey´in not edilen konferans suretidir."
Lot: 48 > Kitap
TBMM Hükümeti tarafından 1920 yılında kurulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı´nın projelerinden biri olarak il sağlık kuruluşları; bulundukları bölgelerin jeolojik yapılarını, coğrafi konumlarını, yer altı ve üstü kaynaklarını, nüfusunu, mimari ve toplumsal mekânlarını, batıl itikatlarını, hastalıklarını vs. kapsayan raporlar hazırlatmış, bu raporlar daha sonra kitap halinde yayınlanmıştır. İlki 1922 yılında "Türkiye´nin Sıhhî-i İctimâi Coğrafyası" adıyla yayımlansa da bu kitaplar, anlaşılacağı üzere sağlık ve toplumsal coğrafya konularıyla sınırlı olmayıp, TC´nin kuruluş yıllarına ait önemli bilgiler de içermektedir.
Lot: 49 > Kitap
Ünlü Fransız arkeolog ve gezgin Charles Texier, 19. yy Anadolu´sunda yıllarca süren seyahat ve incelemeleri sırasında Türkiye´nin çok büyük bir kısmını baştan başa gezip dolaşmış, kazılar yapmış, araştırmalarda bulunmuş ve bütün bu çalışmalarının sonuçlarını yayımlamıştır. Yazarın bu eseri ise, yayınlandığı andan itibaren büyük yankı uyandırmış, Anadolu´yu ilgilendirmesinden ötürü Türk aydınlarının da ilgisini çekmiş ve henüz Milli Mücadele devam ederken Ali Suat Bey tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. *3. cildin sonunda harita ekleri mevcuttur. 1. cildin kapağı yıpranmış haldedir.
Lot: 50 > Kitap
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi Nef´î, dört padişah döneminde yaşamış, IV. Murad devrinde sanatının ve şöhretinin zirvesine ulaşmıştır. Padişahlara ve devrin ilerine gelenlerine sunduğu kasideler ve şiir sanatındaki başarısı ile devlet erkânının takdirini görse de yakın dostları dahil insanları rencide edecek derecede sövgüye varan hicivler yazmaktan geri durmamıştır. Şairin sonunu da bu sivri dili hazırlamış; hicivleri şairin önce sürgününe, ardından ölümüne sebep olmuştur. Şairin, bizzat tertip ettiği bu divanında saltanatına şahit olduğu padişahlara, devlet yetkililerine ve din adamlarına çeşitli vesilelerle sunduğu kasideler yer almaktadır.
Filtreler
Toplam : 140 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede