OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 25.02.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 140

Osmanlıca Kitâb-ı Muhammediyye, Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmaniye Matbaası, İstanbul 1306, 478 s., 20x27 cm, epey yıpranmış haliyle

Mevlidlerde yer alan bütün bölümleri içeren ve Osmanlı dinî ve tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan bu manzum eseri ile ünlenen Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmanlı döneminin mutasavvıf şairlerindendir.

Osmanlıca Zübde-i Gülistân, Sadî Şirazî, çev. Tayyar, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1301, 355 s., 18x26 cm, cildi ve bazı sayfaları yıpranmış haliyle

Yazıldığı tarihten bu yana büyük ilgi gören Sadi Şirazî'nin ünlü Farsça eseri Gülistan, çoğunlukla günlük hayatta karşılaşılan olaylar dikkate alınarak ahlakî ve edebî sonuçlar çıkarılabilen hikâye ve nüktelerle süslenmiş; Farsça ve Arapça şiirlerin yanı sıra ayet, hadis ve atasözlerine de yer vermiştir.

Osmanlıca Envâru'l-Âşıkîn, Ahmed Bîcân Efendi, Osmaniye Matbaası, İstanbul 1301, 460 s., 19x26 cm, cildi ve bazı sayfaları yıpranmış haliyle

Yazarına şöhret kazandıran Envâru'l-Âşıkîn, Anadolu'da Müslüman-Türk kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuş dinî ve didaktik bir eserdir.

Arapça-Osmanlıca Risâle-i Vaz'iyye Şerhi ve Haşiyesi, İstanbul 1313, 108 s., 16x24 cm, sırtı ayrık ve cildi hafif yıpranmış haliyle

Adudiddin el-İci'ye ait olan Risale-i Vaz'iyye, Arapça vaz ilmine (lafız-anlam ilişkisi) dair bir eserdir. Bu eser üzerine Osmanlı ülkesinde büyük bir şöhret kazanmış olan Türk astronom ve matematikçi Ali Kuşçu tarafından bir şerh yazılmış, Seyyid Hafız ise bu şerh için haşiye kaleme almıştır.

Arapça Şerhu'l-İzhâr, Abdullah el-Eyyubî, Osmaniye Matbaası, İstanbul 1305, 240 s., 16x24 cm, sırtı ayrık ve cildi epey yıpranmış haliyle

Şerhu'l-İzhar, İmam Birgivî'nin Arapça nahiv [dilbilgisi] ilmine dair kaleme aldığı ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan İzharu'l-Esrar adlı esere yazılan en meşhur şerh olup asıl kitapta yer alan uzun ve zor ibareleri şerh ederek anlaşılır hale getirmiştir.

Osmanlıca Güldeste-i Bedâyi', Ali Seydi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1325, 176 s., 16x23 cm, ciltsiz haliyle

"Resmî yazışmaların yazım biçimine dair bazı kurallar ile çeşitli örnekler ve faydalı yasal bilgiler; özel ve ticarî yazışmalar hakkında bazı örnekler ile bir lügatçe içermektedir"

Osmanlıca Dürr-i Yektâ Şerhi, İstanbul 1267, 210 s., 14x21 cm, cildi yorgun ve bazı sayfaları ayrık haliyle

Osmanlı alimi ve kazasker olup yeniçeriliğin kaldırılması esnasında padişahın yanında yer aldığı bilinen İmamzade Esad Efendi'nin, Hanefi fıkhında kabul gören görüşlerden derleyerek kaleme aldığı Türkçe ilmihal kitabının şerhidir.

Osmanlıca 3 kitap tek ciltte: Hendese-i Resmiyye, çev. Hasan, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1321, 122 s.;

İlm-i Cebir ve Tatbîkâtı, Mehmed Hamdi b. Mehmed Habib, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1328, 208 s.; Yeni Hıfz-ı Sıhhat, İbrahim Refet, İstanbul 1327, 244 s.; 15x22 cm, sırtı ayrık ve cildi yorgun haliyle

Osmanlıca Târîh-i Ebu'l-Faruk-3. Cild [1. baskı], Tahazade Ömer Faruk, Kasbar Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1328, 390 s., 14x20 cm

"Târîh-i Osmânîde Siyaset ve Medeniyet İtibarıyla Hikmet-i Asliyye Taharrîsine [Arayışı] Teşebbüs"

Osmanlıca Polis Rehberi, Ahmed Faik, Mürettibin-i Osmaniye Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1328, 135 s., 14x20 cm, cildi yorgun haliyle

"Polisin (adlî, idarî, siyasî, beledî) vazifeleri ile eski sözleşmeler, parmak izi ve ilk yardımdan bahseder."

Osmanlıca Sağdıç-Rehber-i İzdivâc [Evlilik Rehberi], Miralay Hüseyin Remzi, ithaf ve imzalı, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1315, 123 s., 12x16 cm, sırtı yıpranmış haliyle

"İçerik: Önsöz-Evliliğin Maddi ve Manevi Etkileri-Aşk, Evlilik-Akraba Arasında Evliliğin Zararları-Gerdek-Eşler Arası İlişki-İktidarsızlık-Hamile Hanımların İzleyecekleri Yol-Erkek ve Kadında Buhran Yaşı"

Arapça İzhâru'l-Esrâr, Amire Matbaası, İstanbul 1277, 64 s., 13x17 cm, epey yıpranmış haliyle

İmam Birgivî'nin Arapça nahiv [dilbilgisi] ilmine dair kaleme aldığı ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan eserdir.

Osmanlıca Tercümetü'r-Risâleti'l-Hamidiyye-2 Cild, Hüseyin el-Cisr Efendi, çev. Manastırlı İsmail Hakkı, Dersaadet [İstanbul] 1307, 718+224 s., 10x14 cm, cildi yıpranmış haliyle

Hüseyin el-Cisr'in, 2. Abdülhamid'e ithaf ettiği ve ödüllendirildiği Risaletü'l-Hamidiyye, İslam dininin inanç esasları, amelî hükümlerinin hikmetleri ve Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı hakkında kaleme alınmıştır.

Osmanlıca Kuddûsî Dîvânı, Mahmud Bey Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1326, 216 s., 15x23 cm, yıpranmış haliyle

19. yüzyılda Anadolu'da yetişen şair mutasavvıfların en önemlilerinden olan ve Kuddusî Baba olarak tanınan Şeyh Ahmed'e ait bu divan, tasavvuf ve ilahî aşk içerikli şiirlerden oluşmaktadır.

Osmanlıca Târîh-i Ebu'l-Faruk-4. Cild [1. baskı], Tahazade Ömer Faruk, Âmedi Matbaası, İstanbul 1328, 406 s., 15x20 cm

"Târîh-i Osmânîde Siyaset ve Medeniyet İtibarıyla Hikmet-i Asliyye Taharrîsine [Arayışı] Teşebbüs"

Osmanlıca Nimet-i İslâm, Mehmed Zihni: Kitâbu't-Tahâret, 250 s.; Kitâbu's-Savm [Oruç], 119 s., Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1324 ve 1328, 15x20 cm, künye sayfası yırtık haliyle

Nimet-i İslam adlı bu eseri ile büyük şöhret kazanan son devir Osmanlı alimi ve müderrisi Mehmed Zihni, ülke içinde üstün başarı madalyaları ile taltif edilmiş; Arap dili ve öğretimine yaptığı hizmetlerden dolayı da İsveç-Norveç Hükümeti tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi'ndeki hocalığı sırasında çığır açıcı öğretimi sayesinde Kenan Rifai, Babanzade Ahmed Naim, Ali Nazima ve Abdülhak Şinasi Hisar gibi birçok değerli talebe de yetiştirmiştir.

Osmalıca Mektûbât, Kelamî Dergâhı Postnişini Mehmed Esad Efendi, Ahmed Kamil Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1341, 190 s., 14x19 cm, cildi hafif yıpranmış haliyle

"Kelamî Dergâh-ı Şerifi Postnişini Reşadetlü el-Hac Mehmed Esad Efendi Hazretlerinin Hulefa ve Ihvan-ı Dine Tahrir Buyurdukları [Yazdıkları] Mektublardır."

Osmanlıca Umûmî Târîh, Ahmed Refik, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, 675 s., 16x24 cm

"Kurûn-ı Kadîme [Eski Asırlar]-Garb Kurûn-ı Vustâsı [Ortaçağ'da Batı]"

Osmanlıca Darbhâne-i Millî Raporu, Amire Matbaası, İstanbul 1925, 408 s., 16x24 cm, kapak sayfası yıpranmış haliyle

"Türkiye Cumhuriyeti Darbhane-i Millî Müdürü Tarafından 1921-24 Mali Seneleri Darbiyat ve Muamelatı Hakkında Maliye Vekalet-i Celilesine Takdim Olunan Üçüncü Rapor"

Osmanlıca Tuhfe-i Vehbî (Çizgili ve Hâşiyeli), 1308, 96 s., 15x23 cm, sırtı ve bir sayfası ayrık, cildi yıpranmış haliyle

Divan şairi Sünbülzâde Vehbî tarafından, Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın iki oğlu için kaleme alınmış ve değişik vezinlerde 58 kıtadan oluşan manzum bir Farsça-Türkçe sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelimelere yer verdiği için çok tutulmuş ve okullarda okutulmuştur.

Osmanlıca Ahkâmu'l-Arâzî, Ömer Hilmi, Sahafiye-i Osmaniye Şirketi, 77 s., 16x24 cm, künye sayfası yırtık haliyle

Osmanlı hukukçusu Ömer Hilmi tarafından kaleme alınan eser, mirî arazi hükümlerine dair, döneminin yeni kanunlarına göre güncellenmiş fetvaları içermektedir.

Osmanlıca Letâif-i Hoca Nasreddin [Fıkralar], Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1926, 273 s., 16x23 cm, kapak sayfası su almış ve yıpranmış haliyle

"Basılmış ve meşhur hikâyelerine ek olarak yarısı ölçüsünde basılmamış hikmetli ve arifane birçok seçkin fıkralarını içermektedir"

Osmanlıca Mir'ât-ı Kâinât-2 Cilt, Nişancızade Mehmed Efendi, 399+389 s., 21x33 cm

Osmanlı tarihçisi ve alimi olan Nişancızade Mehmed Efendi tarafından kaleme alınan eserde, mahlukatın yaradılışından Kanunî Süleyman'ın vefatına kadar geçen olaylar anlatılmıştır.

Osmanlıca Nagamât-ı Vicdâniyye, Sadık Vicdani, Vilayet Matbaası, Kastamonu 1312, 76 s., 13x18 cm

Tarikat silsilelerine dair Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adlı eseriyle tanınan Sadık Vicdani'nin kaleme aldığı eserde Ahmed Mâhir Efendi’nin gazellerine terbî‘, tahmîs ve tesdîsler, yakınları için yazdığı mezar taşı kitâbeleri, tarihler, önemli siyasal ve sosyal olaylara dair şiirler, İkinci Perişan ya da Kahkaha adlı basılmamış şiir kitabından alınan manzumeler yer almaktadır.

Fatıma Şadiye'ye ait Osmanlıca Kibâr-ı Mü'minât [Büyük Mümin Kadınlar]: Zevce-i Muhtereme-i Hz. Fahr-i Âlem: Ümmü'l-Mü'minîn Hz. Hadice, 56 s.;

Kerime-i Muhtereme-i Hz. Fahr-i Âlem: Hz. Fatımatü'z-Zehra, 70 s.; Zevce-i Muhtereme-i Hz. Fahr-i Âlem: Hz. Aişe, 70 s.; Valide-i Muhtereme-i Fahr-i Âlem: Hz. Amine, 48 s.; Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, İstanbul 1321-22, 12x17 cm

Osmanlıca Ma'lûmât-ı Medeniyye-2. Kısım, Doktor Hazik, Kanaat Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1328, 173 s., 11x18 cm

"Rüşdiye okullarına özel olub idare yöntemi ve sosyal hayatımıza dair faydalı bilgiler içerir"