OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 24.12.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 148

Osmanlıca Nizamnâme, Osmaniye Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1323, 15 s., 13x19 cm

Defter-i Hâkânî idarelerinin teşkilatına ve memurların görevlerine dair.

Osmanlıca Etvâku'z-Zeheb fi'l-Mevâizi ve'l-Hutab, Ebu'l-Kâsım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, çev. Said Zihni, 1290, 177 s., 14x23 cm, ÖZEGE No: 20579

el-Keşşâf adlı tefsirinin yanı sıra Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan Mutezile alimi Zemahşerî'nin bu eseri, edebî nesirle yazılmış 100 kısa makaleden oluşmaktadır.

Arapça Molla Câmî alâ el-Kâfiye, Sahafiye-i Osmaniye Şirketi, Dersaadet [İstanbul] 1304, 222 s., 15x23 cm, cildi yıpranmış haliyle

İbn Hâcib'in Arapça nahiv ilmine dair yazdığı Kâfiye adlı esere Molla Cami tarafından yazılan şerhtir.

Osmanlıca Târîh-i İslâm [1. cilt], Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Hikmet Matbaası, Kostantiniye [İstanbul] 1326, 671 s., 14x19 cm, cildi yorgun haliyle, ÖZEGE No: 19839

Son dönem Osmanlı düşünce adamı olan Filibeli Ahmed Hilmi, R. Dozy'nin Târîh-i İslâm adıyla kaleme alınan ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçeye çevrilen eserindeki hatalı görüşleri tenkit etmek amacıyla bu eseri kaleme almıştır. Eser, yazarın en önemli kitabı sayılmaktadır.

Osmanlıca Elhân [1. baskı], Menemenlizâde Mehmed Tahir, Ebuzziya Matbaası, Kostantiniye [İstanbul] 1303, 84 s., 12x17 cm, ciltsiz haliyle, ÖZEGE No: 4746

Şiirlerinde kullandığı yeni imajlar, tabiata bakış tarzı ve şiiri bir tür nesre yaklaştırma denemesiyle dikkati çeken şairin ilk eseri olan Elhân, yayınlanmasıyla polemiğe yol açan bir eserdir. Recaizade Mahmud Ekrem'in bu eseri değerlendirmek üzere kaleme aldığı Takdir-i Elhan, eski belagat anlayışını savunan Muallim Naci ve taraftarlarıyla uzun süren bir tartışmaya sebep olmuş ve edebiyat çevrelerinde bir anda şöhret kazanmıştır.

Arapça Netâicü'l-Efkâr Şerhu İzhâru'l-Esrâr-Adalı ala'l-İzhâr, Şeyh Mustafa, 207 s., 15x23 cm, yıpranmış haliyle

Adalı Şeyh Mustafa'nın hazırlaması sebebiyle Adalı diye de tanınan bu şerh, çeşitli sahalarda eser veren ünlü alim Birgivî'nin, Arapça nahiv ilmine dair yazdığı İzharu'l-Esrar adlı esere yazılan en meşhur şerhtir.

Osmanlıca Târîh-i Atâ [3 cilt], Tayyarzâde Ahmed Atâ, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1293, 316+227+329 s., 16x24 cm

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Tayyarzâde Atâ Bey, yaptığı devlet hizmetlerinden ziyade beş ciltlik Târîh'i ile ün kazanmıştır. O zamana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da faydalanarak kaleme aldığı bu eser, saray ve özellikle de Enderun teşkilatı için oldukça önemli olmuştur.

Arapça et-Tarîkatu'l-Muhammediyye, Şeyh Muhammed b. Pir Ali el-Birgivî, 1287, 219 s., 16x22 cm, cildi yorgun haliyle

Çeşitli alanlarda eser veren ünlü alim Birgivî tarafından kaleme alınan ve din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış bir eserdir.

Osmanlıca Zübdetü'l-Kasas - 1. Cilt [1. baskı], Abdurrahman Şeref, 1310, 404 s., 12x18 cm

Hz. Adem'den Osmanlı Devleti kuruluşuna kadarki dünya tarihine dair bir eserdir.

Osmanlıca Gencine-i Letâif, Reşâd, Amire Matbaası, İstanbul 1299, 339 s., 13x19 cm, cildi epey yıpranmış haliyle

"Latifelere ilişkin olarak şimdiye kadar gerek Türkçe gerek yabancı dillerde yazılan kitaplardan okuma gerek dinleme yoluyla kayda geçen fıkra ve hikâyelerin en seçkinlerini içeren bir derlemedir."

Osmanlıca Meşâhir-i İslâm [40-50 arası kısımlar], Hamid Vehbi, Mihran Matbaası, 353 s., 13x18 cm, sırtı epey yıpranmış haliyle

İslam dünyasındaki meşhur devlet adamlarının, edebiyatçıların, din alimlerinin ve askerlerin biyografilerini içermektedir.

Osmanlıca Tasavvuf Risaleleri: Yazma Meslekü'l-Envâr, Muhammed Nakşibendî, 158 s.; Hidâyetü't-Tâlibîn Tercümesi, [derkenar olarak] Beyân-ı Âdâbü'l-Mürîd fi't-Teveccüh, Mevlana Ebu Said, çev. Mehmed Hıfzı, 96 s.

Risâle-i Bahâiyye, Bahriye Matbaası, 1306, 208 s.; Tuhfetü's-Sefere ilâ Hazreti'l-Berere li'ş-Şeyh Muhyiddin Arabî, 37 s.; Bergüzâr, Girit Defterdarı Rifat Efendi, 112 s., 12x18 cm

Osmanlıca Ahterî-i Kebîr, Amire Matbaası, 1293, 1202 s., 13x19 cm, yıpranmış haliyle

Ahterî-i Kebîr, Ahterî adı ile tanınmış ünlü dil bilgini tarafından belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak hazırlanan ve yaklaşık 40 bin kelime içeren bir sözlüktür.

Osmanlıca Kâmûs-ı Fransevî, Şemseddin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul 1302, 1206 s., 12x18 cm, ÖZEGE No: 9983

Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.

Osmanlıca Bedraka-i Lisân-ı Fransevî - Kavâid-i Sarfiyye ve Kavâid-i Nahviyye, Emil Otto, çev. Beşir Fuad Bey, Araks ve Şirket-i Mürettibiye Matbaaları, İstanbul 1329 ve 1342, 347+348 s.

Fransızca Miftâh-ı Bedraka-i Lisân-ı Fransevî, Beşir Fuad, İstanbul 1927, 68 s., ÖZEGE No: 1767, Fransızca dilbilgisi kitabı. 14x19 cm, sırtı ayrık haliyle

Osmanlıca Kâmûs-ı Osmânî III. Kısım, Mehmed Salahî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1313, 485 s., 15x20 cm, ÖZEGE No: 9991

"Türkçede kullanılan Arabî, Farsî, ecnebî kâffe-i lügâtı [tüm yabancı dilleri] hâvîdir [içerir]."

Arapça Merâkı'l-Felâh bi-İmdâdi'l-Fettâh Şerhu Nûri'l-Îzâh ve Necâtu'l-Ervâh, Şürünbülâlî, et-Tahtâvî'nin haşiyesiyle birlikte, Ahmed Kamil Matbaası, İstanbul 1327, 225 s., 16x23 cm, yıpranmış haliyle

Dilinin sadeliği, verdiği bilgilerin güvenilirliği ve mantık örgüsünün sağlamlığı bakımından dikkat çeken çok sayıda eseri ilim çevrelerinde yaygın kabul gören Hanefî fakihi Şürünbülâlî'nin ibadetler fıkhına dair kaleme aldığı eserin şerhidir.

Osmanlıca Hikmet-i Tabîiyye [2 cilt], Salih Zeki, Karabet Matbaası, İstanbul 1326, 336+454 s., 12x18 cm,

Osmanlı matematik bilgini olan Salih Zeki tarafından fizik alanında kaleme alınmış bir ders kitabıdır.

Osmanlıca Türkün Romanı, Mehmed Nafi, Sancakiyan Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1332, 120 s., 12x17 cm, kapağı yıpranmış haliyle, ÖZEGE No: 21932

"Her Türk'ün okuması lazım olan bir romandır. Bu romanda, aşk ve Beyoğlu maceraları değil... belki hakiki Türklüğü, Türk'ün mazisini ve bu mazinin pür-ihtişam vakâyiini musavvirdir."

Sevimli Ay ve Resimli Ay Neşriyâtı'ndan Çeşitli Konulara Dair Osmanlıca Kitapçıklar Tek Ciltte, Sevimli Ay ve Resimli Ay Matbaası, İstanbul 1927, 10x14 cm

Kitap Başlıkları: Her Genç Neler Bilmelidir?, Her Genç Kız Neler Bilmelidir?, Her Evli Erkek Neler Bilmelidir?, Her Evli Kadın Neler Bilmelidir?, Kız mı Oğlan mı?, Rüyanın Mâhiyet-i Tabîisi, Herkes Neler Bilmelidir, Muâşeret Usûlleri, Radyo Ahizesi Nasıl Ayar Edilir?, Din Nedir?, Din Nasıl Doğmuşdur?, Dünyanın Büyük Dinleri, Muhtelif Milletlerin Allah İtikadları, Ahiret Var mıdır?, Din Niçin Ölüyor?, Vatansız Adam, Cüceler Memleketinde, Aya Seyahat, Robinson Crusoe

Osmanlıca 6 Kitap Tek Ciltte: Zehra, Mehmed Celal, Alim Matbaası, Kostantiniye [İstanbul] 1311, 160 s.; Levha-i Hayât, Mehmed Cemil, İstepan Matbaası, İstanbul 1311, 44 s.; Netîce-i Muhabbet, Mehmed İhsan, Dersaadet [İstanbul ] 1313, 30 s.;

Muhataba, Konya Mektubcusu Nazım, Mihran Matbaası, İstanbul 1304, 32 s.; La Dame aux Camelias [Kamelyalı Kadın], Alexander Dumas, çev. Mahmud Şevket, İstanbul 1316, 191 s.; Rafael, Lamartine, çev. M.S.-E.L., İstanbul 1314, 370 s., 11x17 cm, sırtı yıpranmış haliyle

Osmanlıca Kadınlar Saltanatı [1. baskı], Ahmed Refik, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1332, 152+128 s., 12x17 cm

"Osmanlı Sarayında Bizans Prensesleri-Türk Kızları-Hürrem Sultan…-Genç Osman Faciası- Sipahi İsyanı…"

Arapça Mültekâ, İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Halebî, Amire Matbaası, İstanbul 1252, 263 s., 14x22 cm

Hanefî fıkhına dair bir eser olup, 17. yy'da hem saraydaki eğitim kurumlarına hem İstanbul ve taşra medreselerinin müfredatına hâkim olduğu bilinmektedir.

Osmanlıca Hadîkatu'l-Evliyâ, Hocazâde Ahmed Hilmi, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318, 62 s., 13x19 cm, ÖZEGE No: 6567

Yazarının şöhretine kaynaklık eden bu eserde bazı büyük Nakşibendî şeyhleri hakkında bilgi verilmiş; tarikatın silsilesi ve şubeleri anlatılmışır.

Osmanlıca Hibetü'l-Hakâik [2 kısım], Ahmed b. Mahmud Yükneki, çev. ve şerh: Necib Asım, Amire Matbaası, İstanbul 1334, 112+55 s., 17x25 cm, yıpranmış haliyle, ÖZEGE No: 7459

12. yy Türk şairlerinden Edib Ahmed Yükneki'nin ahlak ve nasihat için yazdığı Atabetü'l-Hakâik, ilim dünyasına ilk defa 1906 yılında Necib Asım (Yazıksız) tarafından tanıtılmış ve Hibetü'l-Hakâyık şeklinde okunmuştur.

Osmanlıca Emrâz-ı Cihâz-ı Hazmî [Sindirim Sistemi Hastalıkları] - 1. Cilt, Samuel Abravaya, Arşak Aruyan(?) Matbaası, 1328, 314 s., 17x24 cm, cildi epey yıpranmış haliyle

Atatürk'ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden danışman doktorlardan birisi olan Samuel Abravaya Marmaralı, Darülfünun Tıp Fakültesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuş, ayrıca milletvekilliği de yapmıştır.

Farsça Kitâb-ı Perîşân, Kâânî Mirza Habib Şîrâzî, Dâru's-Saltana, Tebriz, 15x23 cm, sırtı ayrık ve sondan eksik haliyle

İran'da Kaçar hanedânı döneminin en ünlü şairi olan Kâânî, manadan çok şekle önem veren şiirlerinde toplumsal bazı meseleleri ele almıştır. Bir Batı dilini (Fransızca) bilen ilk İranlı şair olan Kâânî'nin, Kaçar Hükümdarı Muhammed Şah adına, Sadî-i Şirazî'nin Gülistan adlı eserini taklit ederek yazdığı Perişan adlı bu mensur eseri, hikâye ve öğütlerden meydana gelmektedir.

Osmanlıca Tezkire-i Rızâ, es-Seyyid Rıza, İkdam Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1316, 109 s., 13x19 cm, ÖZEGE No: 20946

Yazarının adı ile anılan bu tezkire, 1591-1641 yılları arasında ölen şairleri kapsamakta olup, döneminin önemli iki şairler tezkiresinden biridir. Eserde şiir yazmış olan on padişah da tanıtılmış ve şiirlerinden örnekler verilmiştir.