OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 26.11.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 117

Osmanlıca Faust, Goethe, çev. Galib Bahtiyar, Millî Matbaa, İstanbul 1926, 208 s., 16x22 cm

 İthaf ve imza bulunmaktadır ancak yazara ait olup olmadığı belirlenememiştir.

Osmanlıca Tûtînâme, 1301, 237 s., 15x24 cm, son sayfası üst köşeden yırtık haliyle

Tûtînâme, Doğu edebiyatının hikaye türündeki en önemli eserlerinden biri olup bir tûtînin [papağan] ağzından anlatılan çeşitli hikayeler içermektedir.

Osmanlıca Hulâsatu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân [7. cilt], Mehmed Vehbi, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342, 466 s., 16x24 cm, cildi yorgun haliyle

Türkçe bir Kur'an tefsiri olup, tefsir alanındaki kaynakların özeti mahiyetinde olduğu için Hulâsatu'l-Beyan adı verilmiştir.

Yazarı Doktor Hâmid Osman'dan İthaflı ve İmzalı Osmanlıca Çocuk Hastalıkları- Teşhîs ve Tedâvî, Kadr Matbaası, 1924, 551 s., 16x22 cm

İthaf, "Hanifzâde Ahmed Beyefendi'ye hatıra-i uhuvvet [kardeşlik hatırası] olmak üzere takdim" şeklindedir.

İthaflı ve İmzalı Osmanlıca Teşrîh ve Vezâifu'l-A'zâi-i Hayvânî [1. baskı], Hüseyin Remzi, Âmire Matbaası, İstanbul 1332, 280 s., 15x22 cm

İthaf, "Müze-i Hümâyûn Müdürü üstâd-ı muhteremim Halil Beyefendi hazretlerine takdime-i yegânemdir. Hüseyin-1333" şeklindedir.

İthaflı ve İmzalı Osmanlıca Dîvançe-i Şinâver, Kesriyeli Mehmed Sıdkı, Nefaset Matbaası, 1330, 96 s., 13x19 cm

 İthaf, "Başkâtib-i irfanpenâhımız Akşızâde(?) Bedreddin Beyefendi hazretlerine bir takdime-i âcizânemdir. Kesriyeli-1327" şeklindedir.

Nazım Hikmet'in Yayınlanan İlk Şiir Kitabı: Osmanlıca "Dağların Havası" [Manzûm Roman], Akbaba Neşriyatından, Marifet Matbaası, İstanbul 1341, 32 s., 12x20 cm

Nâzım Hikmet'in toplu eserlerinde yer alan bu şiiri, Akbaba dergisinde "Kartal" mahlasıyla yayınlanmıştır. Haluk Oral'ın tespitine göre "Kartal", Nazım Hikmet'in kullandığı mahlaslardan biridir. Nazım Hikmet'in ismi bu yayında geçmediğinden dolayı eser kataloglarda Akbaba dergisini yayınlayan Yusuf Ziya Ortaç'a kaydedilmiştir. Nâzım Hikmet'in ilk kitabı olarak bilinen 835 Satır'dan önce yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. İlki 1925 yılında yayınlanan Osmanlıca "Dağların Havası"dır. İkincisi ise 1928'de yayınlanan "Güneşi İçenlerin Türküsü"dür. Dağların Havası, Akbaba Neşriyatı'n ilk kitabı olarak yayınlanmıştır.

Osmanlıca Güldeste-i Cumhûriyyet, Ali Sey[yi]di, Emniyet Matbaası, İstanbul 1341, 190 s., 15x23 cm

Daha çok hazırladığı sözlükler ve okullar için yazdığı tarih kitaplarıyla tanınan son devir yazar ve idarecilerinden Ali Seydi'nin, Güldeste-i Bedâyi' adlı ünlü eserinin dönemine göre güncellenerek basılmış halidir. Güldeste-i Bedâyi' ise resmî, özel ve ticarî yazışmalarla ilgili teorik ve pratik bilgiler veren ve çokça rağbet gören bir eserdir.

Osmanlıca Kitâb-ı Muhammediyye, Yazıcızâde Mehmed Efendi, Hüriyyet Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1324, 478 s., 18x26 cm, yıpranmış haliyle

Osmanlı dinî ve tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan bu manzum eseri ile ünlenen Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmanlı döneminin mutasavvıf şairlerindendir.

Osmanlıca İslam Târîhi, Leone Caetani, çev. Hüseyin Cahid, Tanin Matbaası ve Vatan Matbaası, İstanbul 1924-26, 14x20 cm

Leone Caetani, ilk devir İslam tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan İtalyan şarkiyatçısıdır. Orjinal adı Annali dell'Islam olan bu eseri ise bir komisyon halinde çalışan genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslam kaynaklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazılmış ve başka şarkiyatçıların görüşleri alındıktan sonra son şekli verilerek basılmıştır. Eserin en önemli özelliği çok zengin bir malzemeye sahip oluşudur.

İthaflı Osmanlıca Fenn-i İspençiyârî, Mustafa Nevzad-Ligor, Kadr Matbaası, İstanbul 1340, 796 s., 14x20 cm

Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Türkiye'de eczacılığın durumu, kullanılan ve yapılan ilaçlar vs. hakkında ayrıntılı bilgiler veren eser, eczacılık tarihinin bir özetini vermenin yanı sıra döneminin eczacılık sorunlarını ele almaktadır.

İthaf, "Doktor Asıf Bey'in yâdigârı-1933" şeklindedir.

Osmanlıca Selüloz ve Kâğıd, Kâğıd Mühendisi Kimyager Mehmed Ali, Hamit Naci Matbaası, İstanbul 1928, 42 s., 13x19 cm

Kitabın yazarı Mehmed Ali Kâğıtçı, Türkiye'de kâğıt endüstrisinin öncüsü ve İzmit Kâğıt Fabrikası'nın kurucusudur.

İthaflı ve İmzalı Osmanlıca 2 kitap tek ciltte: Dinî Dersler - Üçüncü Kitab, Aksekili Ahmed Hamdi, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1336, 373 s.; Mulahhas İlm-i Tevhîd [1. baskı], İzmirli İsmail Hakkı, Kanaat Matbaası, 1338, 127 s., 13x19 cm

İthaf, "Millete bir kıymetli âsâr-ı aliyye ihdâ eden ciddiyet ve istikametiyle ma'rûf Mekteb-i Bahriye-i Şâhâne tedrîsât kâtibi Hüsnü Efendi kardeşime hâtıra-i ta'zîmdir. 1335-Aksekili" şeklindedir.

Osmanlıca Câm-ı Cem-Âyin, Hasan b. Mahmud Beyâtî, Ali Emiri neşri ve sunumu ile, Kadr Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1331, 55 s., 10x19 cm

Osmanoğulları'nın ataları ve Kayı boyunun ileri gelenlerinden söz eden eser, Oğuznâme'den Cem Sultan'ın emriyle özetlenerek ona ithaf edilmiştir. Yazar, kendi zamanına kadar gelen Osmanlı padişahlarının isimlerini ve şahsiyetini açıklamanın yanı sıra peygamberlerden, halifelerden ve ünlü hükümdarlardan da bahseder.

Tatarca Şiir Defteri, Abdullah Tukay imzalı, 15x20 cm, yıpranmış haliyle

Her bir şiirin altında "Abdullah Tukay" veya "Tukay" imzası yer almakla birlikte imzanın ve defterin şaire ait olup olmadığı tespit edilememiştir.

Arapça 3 mantık risalesi tek ciltte: Fenârî [el-Fevâidü'l-Fenâriyye], Kul (Kavil) Ahmed, Îsâgûcî, 1274 tarihli, 102 s., 13x21 cm, yıpranmış haliyle

el-Fevâidü'l-Fenâriyye, Ebherî'nin Îsâgûcî adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olup Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur. Kul (Kavil Ahmed) olarak tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır'ın Kul Ahmed adlı eseri ise Molla Fenârî'nin bu şerhi üzerine yapılan önemli haşiyeler arasında yer almıştır.