OSMANLI DÜNYASI

OSMANLI DÜNYASI, 17.10.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 138

Arapça İhyâu Ulûmi'd-Dîn [4 Cilt], Ebu Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, Mısır, 328+348+352+472 syf., 20x28 cm

Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.

Tam Kayıtlı Hâşiyeli Mültekâ, Ergin Kitabevi, Kahraman Mücellithanesi, Arapça, 516 sayfa, 21x29 cm

Mülteka'l-Ebhur, İbrahim b. Muhammed el-Halebi'nin Hanefi fıkhına dair eseridir. 

Marifetnâme, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Naşiri: Hacı Ahmed Hulusi ve Hacı Mustafa Derviş ve Şürekası, Sahafiye-yi Osmaniye Şirketi, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1310 tarihli, 563 sayfa, 23x33 cm

Marifetnâme, aynı adlı eseriyle şöhret bulan alim ve sufi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ahlak ve tasavvuf başta olmak üzere pek çok konuya yer verdiği eserdir. 

Arapça el-İhtiyâr li-Ta'lîli'l-Muhtâr [5 cilt tek kitapta], Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, 856 syf., 17x25 cm, sırtı haliyle

Hanefi fakihi Mevsıli'nin mezhep fıkhının temel metinlerinden biri sayılan el-Muhtâr adlı kitabına, yine kendisi tarafından yazılan şerh.

Fuzuli'nin Meşhur Eseri: Hadîkatü's-Suedâ, Bulak Matbaası, 364 sayfa, kahverengi deri cildinde, 14x22 cm

Fuzuli'nin Türkçe ve Arapça ile manzum ve mensur olarak kaleme aldığı Hadîkatü's-Suedâ, Kerbelâ olayını ve Hüseyin'i anlatan bir eser olup Anadolu Aleviliğinin temel yapıtlarından biridir. 

Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Müellifi: Kâtib Çelebi, Mayıs 1329 tarihli, 166 sayfa, 17x25 cm

1645'te başlayıp yıllarca süren Girit seferi münasebetiyle yazılan ve 1656 yılına kadarki Osmanlı deniz savaşlarının anlatıldığı eser, Osmanlı denizcilik tarihi için çok önemli bir kaynaktır.

Osmanlıca Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi, 444 sayfa, 15x23 cm

et-Tarîkatu'l-Muhammediye, Kur'ân'a ve sünnete uygun bir dinî hayatın esaslarını ortaya koayn ve bidatlara karşı uyarılarda bulunan bir eserdir. 

Kitâb-ı Mecmau'l-Âdâb, 1292 tarihli, 254 sayfa, 15x23 cm

Müslümanların uyması gereken görgü ve nezaket kuralları ile ibadet adabından bahsedilmektedir. 

Envâru'l-Âşıkîn, Ahmed Bican, 1283 tarihli, cildi ve sayfaları dağınık haliyle, deri cildinde, 16x24 cm

Yazarına şöhret kazandıran Envâru'l-Âşıkîn, Anadolu'da Müslüman-Türk kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuş dinî ve didaktik bir eserdir. 

Osmanlıca Nüzhetü'l-Ebdân fî Tercemet-i Gâyeti'l-İtkân [1. Baskı], Salih b. Nasrullah, Çev.: Mustafa Ebu'l-Feyz, Osmaniye Matbaası, İstanbul 1303, 603 syf., 19x27 cm

Tıp ilmi alanında yazılmış bir eser olup belirli hastalıklar ve tedavide kullanılacak ilaçlara dair bilgiler içermektedir.

Osmanlıca Kitâbu'n-Necât, Şeyh İsmail Hakkı Bursevî, 1290, 294 syf., 16x24 cm, haliyle

Celvetî şeyhi, müfessir ve şair olan İsmail Hakkı Bursevî, bu eserinde keramet, dört büyük melek, marifet, hakikat, bazı büyük peygamberler, 4 halife, dört mezhep imamı, cennet ve cehennem gibi konular üzerinde durmuştur.