Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI , 03.11.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 120 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Osmanlı modernleşmesinin bir parçası olarak İstanbul’da 1869 yılında kurulan müzenin kataloğu, 4 Planş mevcuttur. Dönem cildindedir.
Lot: 2 > Kitap
Kitabın içinde Arapça orijinal metin ve Türkçe tercümesi mevcuttur.
Lot: 3 > Kitap
Katip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar’da tarih, coğrafya ve astronomi ilimlerinin önemini vurgulayarak devleti yönetenlerin kendi imparatorluk sınırlarını, bu bölgelerde bulunan yabancı ülkeleri yakından bilmeleri gerektiğini anlatıyor. Üstelik Avrupalıların bu ilimlere verdikleri değer sayesinde Yeni Dünya denilen Amerika’yı keşfettiklerini ve Hind limanlarını ele geçirdiklerini belirtiyor. Katip Çelebi’nin son yazdığı ve Müteferrika matbaasının ilk bastığı eser olarak Tuhfetü’l-Kibar, Osmanlı donanma tarihi ve teşkilatı hakkında kaleme alınan ilk kaynak olma özelliği taşıyor. Kitapta dünya haritaları mevcuttur.
Lot: 4 > Kitap
Âmentüde yer alan iman esaslarını açıklamak ve bu şekilde halka itikadî konularda muhtaç olduğu bilgileri vermek maksadıyla “âmentü şerhleri” yazma geleneği Osmanlılar’ın son dönemlerinde başlamıştır. Kadızâde Ahmed b. Mehmed Emin’in (ö. 1197/1783) Türkçe olarak telif ettiği Ferâidü’l-fevâid’i buna örnektir.
Lot: 5 > Kitap
Hz. Süleyman´ın meselleri, Ahd-i Atik (Tevrat) ve Ahd-i Cedid (İncil) içinde yer alan müstakil bir bölümdür. Bütün dünyada çok eski tarihlerden beridir dillendirilmiştir.
Lot: 6 > Kitap
Osmanlı son dönemi Divan-ı Muhasebat kontrol memurluğu görevi yapan Ahmed Nazmi’nin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte ara dönemin tanığı bir aydın olarak anılması doğru sayılacaktır. Ahmed Nazmi’nin sağlık, tarım, sanayi ve diğer iktisadi-sosyal meselelere dair hayli geniş bir ilgi alanı olduğu görülmekte, toplumun pratik sorunlarının çözümüne yönelik önerileri yanında uzun dönemli politika önerileri de dikkat çekmektedir. Tarımsal faaliyet ve ağaç yetiştiriciliği hususunda toplumun bilinçlenmesi için; yazarımız, Tetkik-i Müellifat-ı Şer’iyye Meclisi tarafından basılan “Emraz-ı İctimaiyyemize Deva Külliyatından” adlı seri içerisinde, “Ağaç dikmek ve zer´iyatta bulunmanın dinî ve ictimâî fevâidi ve bu babda mâlûmat-ı nâfia” adlı eserini yayımlamıştır. Formaları henüz açılmamıştır.
Lot: 7 > Kitap
İslam ve Hıristiyanlık arasındaki çatışmanın konu edindiği bir çalışma. Ön kapağı fotokopidir.
Lot: 8 > Kitap
Halil Halid Efendi´nin, "Fusul-i Mütenevvia" genel başlığı altında yayımladığı ve dört alt başlıktan oluşan eseridir. Satışa sunulan eserde, bu dört risaleden ilk ikisi tek cilt içerisindedir. Bu risalelerin ilki, "İslâm ile Nasrâniyetin Münâsebât-ı Asliyyesi" başlığını taşımaktadır ve Hristiyanlar ve Müslümanlar´ın ilişkilerinin tarihi ele alınmıştır. Risalelerin ikincisi, "Türkler ile İngilizler’in İlk Teması" başlığını taşımaktadır.
Lot: 9 > Kitap
Müellifin çeşitli dergilerde neşredilen makaleleri, bazı risâleleri, konferansları ve beyannâmelerini içermektedir.
Lot: 10 > Kitap
Ahmed Cevdet Paşa´nın kaleme aldığı en önemli eserlerinden birisi de "Kısas-ı Enbiyâ veTevârih-i Hülefa" adını verdiği kitabıdır. Bu eseri hayatının son yıllarına doğru yazmıştır. Kitapta, Hz. Âdem´den Hz. Muhammed (s.a.v.)´e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından, İslâm dininin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed (s.a.v.)´in hayatı, Dört Halife Devri, Emevî halifeleri, Abbasî halifeleri ve diğer Türk-İslâm devletleri ile Osmanlı Devletinin kuruluşundan 1439 yılına kadar olan döneminden bahseder.
Lot: 11 > Kitap
Ebu Müslim Horasani´nin ölümünden sonra miras olarak sadece beş hizmetçi kız bıraktığı rivayet edilir. Kaynaklarda Fatıma ve Esma aslı iki kızı ile Yaser adında bir kardeşinden bahsedilmektedir. Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazma nüshaları bulunan bu halk hikayeleri ve destanlar ciltlerle ifade edilmektedir. Elinizdeki bu kitap da onlardan birisidir. Kurguyla bezenmiş tarihi bir yolculuğun kitabı. Kitabın ön kapağı fotokopidir.
Lot: 13 > Kitap
Sifr-i Eş´iya kitabının bu erken Viyana baskısının son derece nadir ilk ve tek baskısı Osmanlıcaya aktarıldı. Viyana´daki Adolf Holzhausen Matbaasında basılan, Özege kataloğuna göre Osmanlı Türkçesi ile yazılmış üç baskının en erken örneğidir.
Lot: 14 > Kitap
Herzl´in deyimiyle bu "dünyanın en ilginç insanlarından biri"nin kişiliğini oluşturan daha başka nitelikleri de var: 33 derecelik masonluk, Siyonizm´in sadık hizmetkarlığı, sahte dervişlik, gezginlik, kaşiflik, Türk-Macar soybirliği savunuculuğu, Türk hayranlığı ve dostluğu, Jön Türklerin akıl hocalığı, devletler arası arabuluculuk... Bütün bu nitelikleri kendinde toplayan kişi, Vambery´den başkası değildir. Sayfa 139´da siliklik olduğu için fotokopisi konulmuştur.
Lot: 19 > Kitap
Yahudi asıllı Türk ilim ve siyaset adamı Avram Galanti; Osmanlı Yahudileri, Türk-Yahudi ilişkileri, Yahudilik ve Türk kültürü üzerine önemli araştırmalarda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde yayınlanmış makaleler kaleme almıştır. Yahudi milletinin Osmanlı Devleti´ne olan bağlılığını dile getiren Galanti, Millî Mücadele yıllarında yabancı dillerdeki yayınları da Türkçeye çevirip Mustafa Kemal ve arkadaşlarına iletmiştir.
Lot: 20 > Kitap
İki kitap tek ciltte. Buhranlarımız Osmanlıca, Mütareke Acıları kitabı ise günümüz Türkçesiyledir. Kitapların kapakları muhafaza edilerek ciltlenmiştir.
Lot: 21 > Kitap
Arka kapakta köşede kopma mevcuttur.
Lot: 22 > Kitap
On makaleden oluşan eserin ilk altı makalesinde Türk-İngiliz ilişkilerine temas edilmekte, bu ilişkilerin tarihî seyri ve İngilizlerin emperyalist emelleri üzerinde durulmaktadır. Diğer makalelerde Türk-Hint Müslümanları arasındaki münasebetler, Türk-Mısır ilişkileri ve Türklerle Arapların birbirinden ayrılması konusu işlenmektedir.
Lot: 25 > Kitap
Mahmut Şevket Paşa, Tophane-i Amire Tecrübe ve Muayene Dairesi Reis Vekili olduğu dönemde hazırladığı bu eserde, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan 1909 tarihine kadar olan dönem içinde Osmanlı askerî teşkilatını ve askerî kıyafetleri çok ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. 20 orijinal planş içeren kitabın ek kısmındaki planşlar (16 adet) fotokopidir. 
Lot: 26 > Kitap
"Tüm Türkçe kelimelerle Türkçede kullanılan Arapça, Farsça ve yabancı kökenli kelime ve terimleri derlemiş eksiksiz bir sözlüktür" *Tanzimat´tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış edebiyatçısı Şemseddin Sami, roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, lügatçilikten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda önemli eserler vermiş bir isimdir.
Lot: 27 > Kitap
Son devir devlet adamı, tarihçi ve yazar Mehmed Galib Bey, Fransız Cumhurbaşkanı Paul Doumer’in daha çok gençlere öğüt niteliğinde olan "Livre de mes fils" adlı eserinden özet olarak yapılmış bir tercümedir.
Lot: 28 > Kitap
Harp Akademisi 1927-1928 külliyatı [tedris senesi] - Sayı: 36
Lot: 29 > Kitap
"Söyleyin, dün Kızıl Ordu Başkumandanı, Sovyetlerin Harbiye ve Bahriye Komiseri,Lenin’in arkadaş ve cihan komünizminin lideri; bugün – gazaba uğratılmış ve kovulmuş olsada – komünizm ihtilalının idealistik ilkelerini ısrarla müdafaa eden “Ortodoksal Komünizm”taraftarlarının yılmaz reisi Lev Troçki (Bronştein) olduğunu nazara alarak, neticeyi muhteremokurlar kendileri çıkarsınlar!" Kitabın arka kapağı günümüz Türkçesiyle hazırlanmıştır.
Lot: 31 > Kitap
Osmanlı İmpatarorluğunun Kuruluşu kitabı bilimsel temelde tarih yazımının şaheseridir. Gibbons Osmanlı tarihinin ulaşabildiği bütün kaynaklarına kitapta yer vermiştir. Gibbonsun tezleri batıda kabul görmeye başlayınca ilk kuşak Avrupalı Osmanlı tarihçileri arasında olan Paul Wittek ve Türkiyede bir ekolün temsilcisi olan Prof.Dr. Fuad Köprülü karşı tezler yazmışlardır. Kitap sırttan ayrılmıştır.
Lot: 33 > Kitap
Cevdet Kerim İncedayı tarafından 1927 yılında Ankara Türkocağı’nda, İstanbul Üniversitesinde ve Ankara Öğretmenler Kursunda dizi konferanslar halinde verildikten sonra yine aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Türk istiklâl Mücahedesi Konferansları” adıyla kitap haline getirilen istiklâl Harbi konferansları hitabet değeri yanında Millî Mücadele Tarihimizle ilgili ilk araştırmaları da oluşturmaktadır. Formaları açılmamıştır. Kitap sırttan ayrılmıştır.
Lot: 34 > Kitap
Cihan Tarihinin Umûmî Hatları adlı eser, 20. yüzyılın başlarında meydana gelen Cihan Harbinin toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi yapısında meydana getirdiği büyük değişimin doğurduğu yeni ulusların uluslararası münâsebetlerini anlatmaktadır.
Lot: 38 > Kitap
Alman Filozof Ludwing Büchner´in Materyalizm felsefesi üzerine kaleme aldığı eserinin, Osmanlı´da Materyalizm´in savunucuları olarak sayılacak Baha Tevfik ve Ahmed Nebil tarafından Türkçe´ye çevirisidir. Eser Almanya´da ilk basıldığı yıllarda "materyalizmin İncil´i" olarak adlandırılmış ve oldukça popüler hale gelmiştir. Türkçe´ye çevirisi yapıldıktan sonra Avrupa´da bu kadar yankı uyandıran bir eser, Osmanlı aydınları tarafından da göz ardı edilmemiştir, özellikle eserde yer alan din aleyhinde hatta yer yer din düşmanlığı derecesinde kaleme alınmış sözler hakkında birçok reddiye kaleme alınmıştı. Yeni cildinde üç cildin bir arada olduğu tek kitap.
Lot: 39 > Kitap
Mekteb-i Harbiye-i Şahane ile Mülkiye Baytar Mektebinde muallim binbaşı Minas tarafından çevrilmiştir. Dönem cildinde, künye sayfalarının alt köşelerinde metne ulaşmayan kesik mevcuttur.
Lot: 40 > Kitap
Eser, Osmanlı matematik ve astronomi alimi olup Türkiye´de bilim tarihi yazıcılığının babası sayılabilecek Salih Zeki tarafından kaleme alınmıştır. Şahıs cildinde kapak sayfası fotokopidir.
Lot: 41 > Dergi
Marko Paşa olarak da bilinen Kızılay´ın kurulmasına öncülük etmiş, Osmanlı´nın 19.yy´da önemli doktor ve bürokratlarından biri. Derginin kapağı sırttan ayrılmıştır.
Lot: 43 > Kitap
Türk sanat müziğinin Türkiye’deki öncülerinden kabul edilen Osman Zeki Üngör, 28 Şubat 1958’de İstanbul’da vefat etti. Cenaze töreninde, Mehmet Akif’ten sonra, özel izinle İstiklal Marşı çalınan ikinci isim oldu. Bu ünlü Türk müzisyeninin genç dimağlar için Orhan Veli´nin babası olan Veli Kanık´la birlikte hazırlamış oldukları kitap.
Lot: 49 > Kitap
Kitabın sonunda 1 harita mevcuttur.
Lot: 51 > Kitap
Barbaros zırhlısı müfettişi yüzbaşı Ali Rıza tarafından çevrilmiş. Kitabın arkasında 13 planş mevcuttur.
Filtreler
Toplam : 120 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede