NADİR

NADİR, 09.04.2022 saat: 21:45'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:47 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 300

Karagöz gazetesinin 78. sayısı, 22 Nisan 1909, 27x39 cm, sayfaları ayrık haliyle

Ön kapak görsel yazısı: "Muazzez vatanımıza şefkat ve muhabbeti olanlara insaf ve merhamet ve itidal ve metanet lazım… Eğer maksadı nifak ise bundan yemeli… Başka ilaç veremem…"

Aydede dergisinin 78. sayısı, 28 Eylül 1922, "İlk seyyah için söylenenler" başlıklı ön kapak görseliyle, 29x41 cm

Başyazarı Refik Halit Karay tarafından 1922 yılında yayın hayatı başlatılan Aydede dergisi, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan en etkili siyasi mizah dergilerindendir.

Zümrüdüanka gazetesinin 95. sayısı, 6 Kanunuevvel 1339, "Millet ve hükümet" başlıklı ön kapak görseliyle, 28x40 cm

Erken Cumhuriyet döneminde yayınlanan muhalif bir mizah gazetesi olup, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan önemli siyasal gelişmeler ve toplumsal dönüşümleri, ayrıca yayınlandığı dönemdeki basın özgürlüğünün durumunu mizahi bir üslupla ele alarak farklı bir bakış açısı sunmuştur.

"TBMM Azasına Mahsus" kâğıtta İsmail Hakkı'dan Tarihçi Hüsameddin Efendi'ye 1928 tarihli mektup, 13x21 cm

Mektup, "Tarih'in dördüncü cildinin de temin-i intişarı için idare-i hususiye bütçesine 928 senesinde de tahsisat konulmasına delalet ve gayret buyurmalarını evvelce Encümen-i Daimî-i Vilayet'deki aza arkadaşlarıma yazmışdım…" ifadelerini içermektedir.

Resimli Şark dergisinin 14. sayısı, Şubat 1932, 23x31 cm, kapağı kısmen ayrık haliyle

Derginin bu sayısı, "Hindistan Uyanmak, Esaretten Kurtulmak Hürriyet ve İstiklâline Malik Olmak İstiyor", "Mehmet Rauf Merhum ve Eserleri", Fazıl Hüsnü'ye ait "Hecenin Bugünkü Vaziyeti" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

İnci dergisinin 17. sayısı, 1 Haziran 1336, "Bir hüsn-i nim-üryan" başlıklı iç kapak görseliyle, 24x33 cm

"İç kapak görsel yazısı: "Garb medeniyeti, kadınları tedricen soyuyor. Karib bir âtide [yakın bir gelecekte] moda, bize kim bilir bu hususda ne garibeler gösterecek…"

Servet-i Fünun dergisinin 5 Şubat 1340 tarihli sayısı, "Edib-i muhterem Sami Paşazâde Sezai Beyefendi"ye ait kapak görseliyle, 25x34 cm

1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir.

Ziraat Bankası reklamlı öğrenci ders defteri, 13x19 cm

Defter içeriğinde İngilizce ve müzik ders notlarının yanı sıra çeşitli çizimler bulunmaktadır.

İstasyon Müdürlüğü'ne hitaben yazılan 1926 tarihli ve fotoğraflı dilekçe, 15x20 cm

"… Yedinci Mekteb Muallimi Şaziye Hanım İstanbul'a gideceğinden ol babdaki emir mucebince tenzilatlı bilet itasını rica ederim…"

Çorum Mebusu Münir'den "TBMM Azasına Mahsus" kâğıtta 1341 tarihli mektup, 13x20 cm

Mektup, "Bir Çorum salnamesi tanzim ve tertibi kararlaştırılarak vilayetçe bir komisyon teşkil olunmuş. Bu komisyondaki zevattan birisi tarafından gelen mektupta, 'Bu salnamede hiç değilse Çorum'un basit bir tarhiçesini tanzim etmek lazım…" şeklinde başlamaktadır.

Zümrüdanka gazetesinin 151. sayısı, 19 Haziran 1340, "Haricî siyasetde: infiradımız!" başlıklı ön kapak görseliyle, 28x40 cm

Erken Cumhuriyet döneminde yayınlanan muhalif bir mizah gazetesi olup, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan önemli siyasal gelişmeler ve toplumsal dönüşümleri, ayrıca yayınlandığı dönemdeki basın özgürlüğünün durumunu mizahi bir üslupla ele alarak farklı bir bakış açısı sunmuştur.

Osmanlıca telgraf, 17x20 cm

"Jurnal Mustafa Efendi'ye yirmi beş lira havale verdim alub memlekete git -Pederin Hasan"

"Aile ve salon mecmuası" Yıldız dergisinin 2. sayısı, 1 Teşrinievvel 1340, 23x30 cm

Ön kapak görsel yazısı: "Cihanın ezeli ve ebedi kudreti: sevmek ve sevilmek: Hayatın en büyük ve en yüksek kudreti aşktır ki onun ibdâ ettiği güzellikleri başka hiçbir kuvvet vücuda getiremiyor. Bilhassa iki genç ruhun iki zarif cisimde karşılıklı imtizacı kadar güzel bir şey tasavvur edilebilir mi?"

Resimli Ay dergisinin "Darülfünun Lâzım mı?" başlığıyla 11. sayısı, Kanunusani 1930, 23x31 cm

Derginin bu sayısı, "Sinema üzerimize nasıl tesir eder?", "Kendinizi tanıyor musunuz?", "Güzelliğin 10 şartı" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

Aile dergisi Muhit'in Mustafa Kemal Atatürk kapaklı 23. sayısı, Eylül 1930, 23x29 cm

Derginin bu sayısında Yaşar Nabi, Nahit Sırrı, Reşat Nuri vd.'ne ait yazılar yer almaktadır.

Celî sülüs istif bir yazının fotoğrafı, 11x16 cm

Arkasında, yazının Hattat İzzet Efendi’ye ait olduğuna dair ifade yer almaktadır.

Resimli Ay dergisinin 3. sayısı, Nisan 1341, 23x31 cm, ön kapağı ayrık haliyle

Derginin bu sayısında "Çocukları kurtaralım", "Bütün dünyayı istila eden yeni bir hastalık", "İstikbalde harb nasıl olacak?" vd. başlıklı yazılar yer almaktadır.

Resimli Mecmua'nın 7. sayısı, 11 Haziran 1341, 23x30 cm

Ön kapak görsel yazısı: "Geçen asırlarda cihanın dehşet ve hürmetle andığı, önünde bütün milletlerin, mağrur başlı kralların eğildiği şanlı Türk Akıncıları, kâinat daha milyonlarca sene yaşasa yine dillerde efsane şeklinde dolaşacaktır. Bu nüshamızda meşhur bir Türk bahadırının pek şanlı bir menkıbesinden bahs ediyoruz."

Büyük Gazete'nin 96. sayısı, 23 Ağustos 928, 24x32 cm

"Harb-ı Umumi'de İngiltere'de casusluk yapan bir Türk gencinin hatıratı", "Dans bir ihtiyaç mıdır dğeil midir?", "Fotoğrafla devr-i âlem" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

Foto Diana-Alep [Halep] soğuk damgalı elle renklendirme 6 adet fotoğraf ve kartpostal

Birisi kırık haliyle olup arkasında 1934 tarihli Osmanlıca mektup bulunmaktadır.

TUHFE-İ VEHBÎ, 1308, 96 s., 15x22 cm, sırtı ayrık haliyle

Divan şairi Sünbülzâde Vehbî tarafından, Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın iki oğlu için kaleme alınmış ve değişik vezinlerde 58 kıtadan oluşan manzum bir Farsça-Türkçe sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelimelere yer verdiği için çok tutulmuş ve okullarda okutulmuştur.