Anasayfa /
III. SALON MÜZAYEDESİ
III. SALON MÜZAYEDESİ
III. SALON MÜZAYEDESİ, 02.06.2024 saat: 14:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 14:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 15 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 240 Ürün
Lot: 7 > Fotoğraf
Fotoğrafta yer alan komutanlar: General Esat Paşa, Albay Mustafa Kemal, Albay Fahrettin, Yüzbaşı İzzettin, Yarbay Nazmi, Yarbay Rüştü ve Albay Kemal.
Lot: 11 > Efemera
1907 yılında Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü´nü kuran Nurizade Ziya Songülen'in eşi Erna Hanım tarafından Gazi´ye gönderilen mektup zarfının üzerinde "Moustapha Kemal Pacha - Président de la Grande Assembleé Nationale" (Mustafa Kemal Paşa - Ulusal Meclis Başkanı) ibaresi yer almaktadır. Mektubun çevirisi: 

"27 Ekim 1920, Ankara
Ekselans, 
Bana ilgileneceğinize dair söz verdiğiniz üzere, Konya Düyun-u Umumiyye-i Osmaniye müfettişi ve eşi hakkında sizi meşgul etmek cüretini gösteriyorum. Bilgiğiniz üzere,  kocam bu zata kefildir ve meslek itibariyle Konya'dan bir menfaati olamaz. Bu adam ve eşinin Antalya üzerinden, Konya'dan İstanbul'a dönmelerine izin vermek üzere Konya'daki yetkililere emir verirseniz, size minnettar kalırım; tabi ki, bu hususta hiçbir mahsur görmemeniz gerekir.
Ekselans, zatınıza yüksek ve samimi takdirlerimi sunarım.
Erna Val. Nurizade"
Lot: 12 > Kitap
"Büyük Reisimize, naciz müellifin şükran ve ihtiram takaddümesi. Ankara, Büyük Millet Meclisi 24 Eylül 39" ithafıyla imzalıdır.
Lot: 16 > Efemera
Lot içeriği: 1) "Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti" antetli kağıt üzerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmış ve imzalanmış, Edirne, Tekirdağ, Çatalca ve Gelibolu bölgelerinde mebus namzetleri listesi. 2) Mustafa Kemal Atatürk´ün ıslak imzasını taşıyan, Edirne Levası´nda mebus namzeti olarak Cafer Tayyar Bey´in seçildiğini bildiren tebrik telgrafnamesi. 3) İstanbul Telgraf Merkezleri´ne gönderilen, Edirne Mebusu Cafer Tayyar Bey´in Mustafa Kemal Atatürk´e göndereceği telgraflardan ücret alınmaması gerektiğine dair evrak. 4) Telgrafa ait şifre dokümanı. 
Lot: 17 > Efemera
Gazetenin orta kısmında Osmanlı Devlet arması ve armanın etrafında, "Sıyrıldı bulut veche hilal oldu nümayan / yoktur biliniz müfehherata payan." dizeleri yer almaktadır. Bu dizelerin altında, "Allah kavuşturdu bizi şanlı hilale / Matemli, siyah günlerimiz erdi zevale / Vatan´ın çeşm-u dil-i canına tab-ı efgansın / Ey büyük ordu necat-ı aver sensin" yazılıdır.
Lot: 21 > Efemera
Beyannamede, Mustafa Kemal Atatürk ve Kuva-yı Milliye vatan haini olarak addedilmiş, Yunan Kuvvetleri´nin Osmanlı Devleti´nde asayişi sağlamak için İtilaf Devletleri ve padişah tarafından görvlendirildiği yazılıdır. Halkın buna göre Yunan kuvvetlerine karşı gelmemesi, verilen emirlere irayet etmesi, Mustafa Kemal Atatürk ve Kuva-yı Milliye´nin ülkeden def edilmesi için Yunan kuvveleri ile iş birliği içerisinde olması öğütlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve Kuva-yı Milliye ile ilişiği olup da bundan vazgeçmek isteyenlerin affedileceği, aksi takdirde yakalananların meydanda kurşuna diziliceği ile beyanname sonlandırılmıştır.
Lot: 22 > Efemera
Mektup, Sultan Mahmud tarafından dergahlarına postnişin olarak oturtulan Nakşi şeyhinin, Bektaşiler´in Müslüman değil Hristiyan olduğunu iddia ederek halk arasında fitne çıkardığını bildirmek için kaleme alınmıştır. Mektubun son kısmında, babaganın ve Bektaşi dergahının son postnişini Salih Niyazi Dedebaba´nın mührü yer almaktadır. Bunun yanı sıra mektupta "Fuat Paşa icab eden muameleyi yapmıştır." notu yer almaktadır.
Lot: 25 > Afiş
Afiş; Sultan Abdülmecid döneminde basılmış, Sultan Abdülaziz tahta çıktıktan sonra tasviri elle en üste eklenmiş ve afişin tamamı suluboya ile renklendirilmiştir.
Lot: 28 > Nişan
Nişanın altın göbeğinde Sultan İkinci Abdülhamid tuğrası, tuğranın hemen altında 1295 (1878) tarihi, göbeği sarmalayan yeşil emaye çeper üzerinde ise "İnsâniyyet - Muâvenet (Yardım) - Hamiyyet (yurtseverlik)” sözcükleri yer almaktadır. Beş kenarlı yıldız formundaki nişanın kolları kırmızı emayedendir ve kurdeleye yine kırmızı emayeden ay-yıldız dekorlu bir çengelle bağlanmaktadır. Kurdelesi beyaz zemin üzerine kırmızı-yeşil şeritlidir. Yıldız kolları arasında yer alan floral desenler çeşitli değerli taşlarla süslenmiştir. *Kutusu dönem malzemeleri kullanılarak yakın bir tarihte yapılmıştır.
Lot: 29 > Efemera
"Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî Hazretlerinin Başkadını Bedrifelek Kadınefendi Hazretlerinin Hayratıdır 1330"
Lot: 30 > Efemera
"Haşmetli asaletli mürüvvetli Dost-ı Vâlâlarımız Hazretleri Birader-i muhteremelerinin zevcesi Kontes Trapani´nin bu kere bir kerimesi dünyaya geldiği ifadesine dair reside-i dest-i halisanem olan bir kıta name-i meveddet-alâme-i hükümdairleri meal-i malum-ı muhibbanemiz olmuştur. Cenab-ı haşmmetmeab-ı fehimanelerine derkar olan muhabbet-i samimiyeniz iktizasınca hanedan-ı asalet-nişanlarına ait olan vukuat-ı hayriyeden hissedar olduğumuzdan bu keyfiyet dahi mahzuziyet-i kamilemizi mucib olduğunun beyan-ı ibraz ve tekid-i meveddete vesile-i hasene ittihaz olunmakla bad-ez-in dahi icra-yı şeraite mevâlâ nigarime himmet eylemeleri memul-i halisanemdir. 6 Recep 1275 (9 Şubat 1859) Es-Sultan Abdülmecid Han Padişah-ı Devlet-i Âl-i Osman"
Lot: 33 > Afiş
Afiş üzerinde, Sultan Beşinci Mehmed Reşad´ın tuğrası ve hemen onun altında Mu´min Suresi´nin 38. ayeti "Fe ittebi’ûni ehdikum sebîle-reşâd" yazılıdır. Alt kısımda meşrutiyeti öven bir dörtlük, hilal içerisinde "Hatıra-ı Meşrutiyet" yazısı ve "Millet-i Osmaniye´nin ilk meşrutiyet padişahı Sultan Mehmed Reşad Han Hamis Efendimiz Hazretleri´nin Ayet-i Celile´de muktebes ve mübeşşir Tebrik-i Cülus-ı Meyâmin-i Menus-ı Hazret-i Hilafetpenahileri" yazısı yer almaktadır.
Lot: 38 > Fotoğraf
23 Ocak 1913 günü, Enver Paşa, İttihadçı arkadaşları ve peşlerine takılan coşkun halk tabakası, kabine toplantı halindeyken Bâbıâlî´nin önüne dayanmıştı. Amaç, Edirne´yi Bulgarlara teslim edeceği söylentileri tüm şehri saran Kamil Paşa Hükümeti´ni devirmekti. Enver ve aralarında Yakup Cemil´in de bulunduğu fedailer Bâbıâlî´nin içine girince, gürültüleri duyan Sadaret Yaveri Ohrili Nafiz Bey silahıyla müdahale etmeye teşebbüs etmiş fakat fedailerin kurşunuyla can vermişti. Müzayedemizde imzalı fotoğrafını sunduğumuz Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa´nın yaveri Kıbrıslı Tevfik Bey de kargaşanın ortasına atılarak kurşunların hedefi haline gelmiş fakat canını vermeden önce son anda ateşlediği silahıyla İttihatçılar’ın fedailerinden Mustafa Necib Bey’i öldürmeye muvaffak olmuştu. Tüm bu gürültü patırtı üzerine kabine toplantısından çıkarak İttihatçılar´ın üzerine doğru hakaretamiz ifadelerle yürüyen Nazım Paşa, Yakup Cemil´in silahından çıkan kurşunla yere serilmiş ve artık önlerinde hiçbir engel kalmayan, üstelik halkın desteği de arkalarında olan İttihatçılar, Kamil Paşa Hükümeti´nin istifasını Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa´dan silah zoruyla alıp saraya götürmüş ve oradan Mahmud Şevket Paşa´nın sadaret fermanı ile çıkmıştır... Fotoğraf, "Muazzez Basriciğime yadigar-ı meveddet" ithafıyla imzalıdır.
Lot: 41 > Afiş
Afişte, Osmanlı İmparatorluğu´nu temsilen Sultan Mehmed Reşad, Sadrazam Said Halim Paşa ve Harbiye Nazırı Enver Paşa yer almaktadır. Bu isimlere Colmar von der Goltz´u, yani Goltz Paşa´yı da dahil edebiliriz.
Lot: 47 > Efemera
Yaka kartının kenarında bulunan kırmızı şeritler, yaralı askerin nakil olunup olunamayacığını gösterir. Kart üzerinde, yaralının ismi, rütbesi, kıtası, tedavisinde kullanılan ilaçlar ve tedavi sonrasında dikkat etmesi gerekenlerin yazılması için boşluklar bırakılmıştır. Son kısımda tedaviyi gerçekleştiren hekimin ismi, rütbesi ve kıtası için bir boşluk bırakılmıştır.
Filtreler
Toplam : 240 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede