HÜSN-İ HAT VE EL YAZMASI

HÜSN-İ HAT VE EL YAZMASI, 08.11.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 250

Sülüs Hurufât Meşki, 21x9 cm

Üzerinde, Osmanlıca "19 Kanun-ı Sani 1321 Pazar Günü" yazılıdır

Nesih Yazı Sureler, 2 varak, Tezhipli, 10x13 cm

Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk beş ayeti, Yasin Suresi'nin ilk 8 ayeti

Arapça El Yazması İki Risale, 12 varak, 17x22 cm

Risalelerden ilki, Cüneyd-i Bağdadî''nin seçkin ariflerin tevhidine dair yazdığı risale olup, diğeri ise Zekeriyyâ el-Ensârî tarafından kaleme alınan ve tasavvuf terimlerinin açıklandığı risaledir. *Cüneyd-i Bağdadî, ilk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olmanın yanı sıra tasavvuf terimlerini, usul ve esaslarını tespit ederek tasavvufun ortaya çıkışını sağlayan büyük sûfîlerden biridir. Görüşlerini yansıtan en bilindik sözü ise, "Tasavvuf ilmi, Kur'ân ve hadisle sınırlıdır" sözüdür. **Zekeriyyâ el-Ensârî, Şafii fakihi olup kaynaklarda "şeyhülislam, el-imam" gibi lakaplarla anılmış ve hemen bütün dinî ilimler alanındaki geniş bilgisi ile tanınmıştır.

Ebu Hâmid el-Gazzâlî'ye Ait Arapça Risale, 4 varak, 16x21 cm

Hemen tüm dini ilimlerde eser vermiş olan Gazzâlî, daha çok filozoflara yönelttiği eleştiriler ve müderris ve mutasavvıf kimliği ile öne çıkmıştır.

Nesih Silsiletü'z-Zeheb Meşk Yazı, 29x44 cm

Silsiletü'z-Zeheb, Resulullah'tan Hz. Ebu Bekir yoluyla feyz ve ilim alarak gelen büyük alimler silsilesidir.

Arapça El Yazması Dua Mecmuası, 32 syf., 16x21 cm

İçerisinde Şeyhülislam Ebu's-Suûd Efendi'nin hizbi de [duası] bulunmaktadır.

Arapça El Yazması Alâka Metinleri ile Fıkh-ı Ekber, 1312, 23 varak, 17x24 cm, haliyle

Alâka, Arapça belagat ilmine dair bir kitaptır. Fıkh-ı Ekber ise Ebu Hanife tarafından akaid konusunda kaleme alınan bir eserdir.

Arapça Risale Mecmuası, 32 varak, 8x15 cm, haliyle

İçerisinde Adudüddin el-Îcî'ye ait Risâletü'l-Vaz'iyye ile İsâgûcî Risalesi gibi dilbilimine dair birkaç risale bulunmaktadır.

Arapça Yazma Dinî Hikâyeler, 197 syf., 15x19 cm

Örnek olarak; İsmail ve Üzeyr Peygamberler, Hz. Muhammed'in kızı Zeyneb ve Firavun'un boğuluşuna dair olmak üzere manzum ve mensur hikayeler içermektedir.

Osmanlıca El Yazması Tefsir ve Öğüt Kitabı, 1195 tarihli, 111 varak, 13x18 cm, haliyle

İlk sayfasında kitabın, Sâatnâme olduğu yazmaktadır ve baştan eksik sayfası mevcuttur.

Osmanlıca-Farsça-Arapça Yazma Metin ve Şiir Mecmuası, 32 varak, 14x20 cm, haliyle

İçerisinde şiir, öğüt, fetva ve özlü söz türünde metinler yer almaktadır.