ARALIK ÖZEL

ARALIK ÖZEL, 22.12.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 298

MÜKEMMEL OSMANLI LÜGATİ, Ali Nazîma & Reşad, Feridiye Matbaası, İstanbul 1318, 999 s., 14x18 cm

"İnşa-yı Osmanide müstamel Arabi, Farsi kelimat ve tabirat ve ıstılahatı hâvidir [Osmanlı yazı dilinde kullanılan Arapça, Farsça kelime, deyim ve terimleri içermektedir]" Dış cilt sırtı ayrıktır.

Mekteb-i Bahriye öğrencisi Tophaneli Mahmud Muhtar´a ait fotoğraflı hesap ve hüviyet cüzdanı, 1340-1341, 10x15 cm

Cüzdan içerisinde öğrencinin beden ve sağlık bilgileri, detaylı ve imzalı izin günleri dökümü, maaş ve istihkak bilgileri, ayrıntılı not dökümleri, ahlaki durumuna ilişkin değerlendirmeler mevcuttur. Cilt sırtı ayrıktır.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı cildinde MUSAVVER TÂRÎH-İ HARB, Vecihi ve Rüfekası, İkdam Matbaası, İstanbul 1315, 301 s., 24x33 cm

"... 1314 sene-i hicriyye ve 1313 sene-i rumiyye ve 1897 sene-i Efrenciyesinde Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile Hükümet-i Yunaniye arasında sernümâ-yı zuhur olub tarih-i millimize bir mebhas-i mühimm-i muzafferiyet bahş ve ilave eyleyen vak´a-i ahireye dair kısım alınmışdır." Sayfa sıralamasında karışıklık mevcuttur. Bazı sayfaları kurşunkalemle çizilmiştir.

ZİRÂAT VE TİCÂRET MUHTIRASI, Salih Zeki, İlhami ve Fevzi Matbaası, İstanbul 1926, 485 s., 13x18 cm

Atatürk, İsmet Paşa ve Salih Zeki´nin fotoğraflarının yer aldığı ilk sayfalar ile künye sayfası ( ilk altı safa) fotokopidir.

Türk bayrakları asılı bina önünde dua ederken poz veren devlet erkânı, bando takımı ve minikler, paspartu: 30x36 cm

Paspartu üzerinde Osmanlıca, "Karesi Mutasarrıfı Mehmed Ali Ayni" yazılıdır. Çeşitli illerde mutasarrıflık ve valilik yapan Mehmed Ali Ayni, başarılı memuriyet hayatı yanında yazdığı ve tercüme ettiği kitaplar, açtırdığı okullarla ilim ve kültürün ülkenin en uzak köşelerine kadar yayılmasında da katkı sahibi olmuştur.

Koruyucu Melek ve Gazi Atatürk tasvirli kapağıyla RESİMLİ PERŞENBE (No: 58), 1 Temmuz 1926, 31x46 cm

Manşet: "Gazi´yi feci suikasddan koruyan iki melekü´s-sıyanesi [koruyucu melek] vardır. Biri zafer, biri de inkılâbdır." Görsel altı yazısı: "Harici düşmanlardan biraz ferah bulmuş, huzur ve sükun içinde inkılâbımızı yaparken birbirimize girmek, kendi halaskârımızı kendimiz öldürmek gelecek neslin ve tarihin afvetmeyeceği bir günahdır."

Mustafa Kemal Atatürk´e selam duran askerî kıta

Arkasında, "11.11.1938 Perşembe saat 9.5 geçe öldü İstanbulda" yazmaktadır.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ZABITLARI (Gizli Celse - Tahlili Fihrist), 24 s., 26x32 cm

"Bu tahlili Fihrist Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde saklı bulunan ve daktilo ile yazılmış olan metinlere göre alınmıştır."

1332 MUHTIRALI TAKVÎM-İ SAÂDET, İstanbul 1332, 7x14 cm

Necati Memduh 1916-17 Muhtıralı cep takvimi, Vezneciler. Sonunda dönemin devlet büyükleri, kabineden bulunan kimselerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı albüm bulunmaktadır.

1316-17 Sene-i Kameriyyesine Musâdif TAKVÎM-İ EBUZZİYA, 324 s., 7x14 cm

Ebuziya Takvimi, 1900-1901 senesi cep takvimi. Önemli günlerin vurgulandığı botanik bahçe işleri, günün zevkini yansıtan şiirler. Çiçekçilik, aşçılık, sağlığa dair notlar, mevsime göre yenecek balıklar hakkında kısa bilgi notları, Osmanlı sultanları albümü, önemli ve denizcilik bakımından tehlikeli günler yer almaktadır. 324 s. 301 ila 309. sayfaları eksiktir.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı saray işi ipek cilbent, 16x24 cm

Önemli evrakların sunum ve korunmasında kullanılmaktadır.

Ay yıldızlı ve tuğralı cildinde cildinde TÂRÎH-İ CEVDET, Ahmed Cevdet, Matbaa-i Amire, 1275-1294, 17x24 cm

12 ciltten oluşan eserin dokuz cildi müzayedemize sunulmuştur; Üç cildi eksiktir. Baskı hatalı sayfası vardır.

Meşrutiyet temalı ve Sultan Reşad tuğralı mükâfat cildinde GÖK BAYRAK, Leon Cahun, çev. Galib Bahtiyar, Türk Yurdu Kitabhanesi, İstanbul 1330, 376 s., 17x24 cm

Yahudi asıllı Fransız gezgin ve şarkiyatçı David Leon Cahun, tarihî roman ve araştırmalar yayınlamış, bilhassa 1876 yılında yayınladığı Gök Bayrak adlı bu romanı ile Türkçülük fikrinin gelişimini etkilemiştir. Cahun´un, Türklerin cesaretini ve güzel ahlaklarını destansı bir dille anlattığı bu eseri, döneminde büyük yankı uyandırarak Türkçüler için başvuru ve ilham kaynağı haline gelmiştir. Cahun´un, Atatürk tarafından da okunduğu ve onu etkilediği söylenmektedir.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı cildinde MEVZÛÂTÜ´L-ULÛM (1. Cilt), Taşköprüzâde Ahmed Efendi, çev. Kemaleddin Mehmed Efendi, İkdam Matbaası, İstanbul 1313, 844 s., 17x24 cm

Taşköprüzâde Ahmed Efendi´nin ilimler tarihi ve tasnifine dair Arapça biyo-bibliyografik ve ansiklopedik eseri Miftâhu’s-Saâde´nin, oğlu Taşköprüzâde Kemaleddin Mehmed Efendi tarafından ilavelerle Türkçeye tercüme edilmiş halidir. Sayfalarında leke mevcuttur.

II. Abdülhamid tuğralı ve ay yıldızlı cildinde AHSENÜ´L-KASAS (Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf- 3. Kısım), [Giritli] Sırrı Paşa, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1309, 470 s., 16x23 cm

Osmanlı devlet adamı Giritli Sırrı Paşa, başarılı yöneticilik hayatının yanı sıra ilim ve edebiyat dünyasında da gerek bizzat eserleriyle gerek hamilik yoluyla kayda değer katkılar sağlamıştır. Arapça ve Farsçayı iyi bilen, nesirde üslup sahibi olan Sırrı Paşa, yazılarında tasavvufi konulara ağırlık vermiş, "Sırrî" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden ötürü döneminin edipleri tarafından başarılı bir şair olarak nitelendirilmiştir. İç sırtı ayrıktır.

Osmanlı armalı ve ay yıldızlı cildinde ŞERH-İ MESNEVÎ (2. cilt hariç 6 (7) cilt), şerh eden: Ankaravî, Matbaa-i Amire, 1289, 19x27 cm

"Tekmile-i Cild-i Sâlis [6. Cildin Devamı]" başlığını taşıyan 7. ciltte 209 ilâ 216. sayfalar eksiktir. 2 cildinin de fihrist sayfalarında eksiklik mevcut.

Osmanlı armalı ve deri sırtlı cildinde TERCÜME VE ŞERH-İ MESNEVÎ-İ ŞERÎF (5. ve 6. Cilt), Ankara Valisi Âbidin Paşa, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1306, 349+384 s., 17x24 cm

Mevlânâ Celâleddin Rumî´nin tasavvuf anlayışını içeren ve İslam kültürünün önemli eserlerinden biri olan Mesnevî´ye Âbidin Paşa tarafından yapılan bu şerh, son dönemdeki meşhur Türkçe şerhlerdendir. Paşa´ya şöhret kazandıran ve her şeyden ziyade bu eseriyle tanınmasını sağlayan çalışma, Mesnevî´nin 1. cildinin şerhi olup toplamda 6 ciltten oluşur ve daha çok Sarı Abdullah Efendi, Bursevî ve Ankaravî şerhlerine dayanır.

Deri cildinde Arapça TEFSÎRU´L-KÂDI BEYZÂVÎ (Envârü´t-Tenzîl ve Esrârü´t-Te´vîl), Matbaa-i Osmaniye, 1329, 815 s., 25x32 cm

Şîraz başkadılığı yaptığı için "Kâdı" diye de anılan Beyzâvî, İslami ilimlerin hemen tüm dallarında birçok eser kaleme alarak "allame" unvanı kazanmıştır. Tefsir sahasında muhtasar özelliği ile önemli bir yer tutan bu eserinde ise Âlim, kendisinden önceki başlıca tefsir kitaplarını ustalıkla özetlemiş ve tefsirciliğini gözler önüne sererek ayetlere yorumlar getirip dil kurallarına dayalı açıklamalar da eklemiştir. Üzerinde çok sayıda şerh ve haşiye yapılacak kadar takdir gören bu eser defalarca basılmıştır.

Deri cildinde Arapça HÂŞİYETÜ ŞEYHZÂDE ALÂ TEFSÎRİ´L-KÂDI BEYZÂVÎ (3. Cilt), 1263, 520 s., 25x36 cm

Tefsir âlimi ve fakih Şeyhzâde, asıl şöhretini Beyzâvî´nin Envârü´t-Tenzîl ve Esrârü´t-Te´vîl adlı önemli tefsirine yazdığı bu haşiye ile kazanmıştır. Önce muhtasar olarak kaleme alınıp daha sonra genişletilen bu eser, Kâtip Çelebi´nin değerlendirmesine göre söz konusu tefsir üzerine yazılan haşiyelerin en hacimlisi ve en anlaşılırıdır.

Deri cildinde GÜLİSTÂN ŞERHİ, Sa´dî-i Şîrâzî, şerh eden: Sûdi Efendi, 1293, 512 s., 22x33 cm

Sadi Şîrazi´nin ünlü Farsça eseri Gülistân, çoğunlukla günlük hayatta karşılaşılan olaylar dikkate alınarak ahlaki ve edebi sonuçlar çıkarılabilen hikâye ve nüktelerle süslenmiş; Farsça ve Arapça şiirlerin yanı sıra ayet, hadis ve atasözlerine de yer vermiştir. Bu önemli eseri şerh eden Boşnak asıllı Osmanlı âlimi ve şarihi Sûdi Efendi ise özellikle Fars dili ve edebiyatı konusunda döneminin başarılı âlimlerinden biri olup Arapça ve Türkçeden de eserler tercüme etmiş ve İbrahim Paşa Sarayı´ndaki Gılman-ı Hassa´ya hocalık yapmıştır.

Tuğralı deri cildinde Arapça ŞERHU´D-DÜRRÜ´L-MUHTÂR FÎ TENVÎRİ´L-EBSÂR (2 cilt bir arada), 1277, 316+302 s., 21x30 cm

Hanefi fakihi Alaeddin Haskefî tarafından ortaya konan bu eser, Şemseddin Muhammed et-Timurtaşî´nin fıkha dair Tenvîrü´l-Ebsâr adlı eserinin şerhidir. Hanefi mezhebindeki sahih görüşlere yer vermesi ve birçok fıkhi meseleyi özet halde içermesi sebebiyle ilgi görmüş ve üzerine çeşitli haşiyeler yazılmıştır. Mıklebi kısmen yırtık, birkaç sayfası ayrıktır.

Deri cildinde KİTÂB-I MUHAMMEDİYYE, Yazıcızâde Mehmed Efendi, Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 1298, 478 s., 21x27 cm

Mevlidlerde yer alan bütün bölümleri içeren ve Osmanlı dinî ve tasavvufi kültürünün oluşmasına katkıda bulunan bu manzum eseri ile ünlenen Yazıcıoğlu Mehmed Efendi, Osmanlı döneminin mutasavvıf şairlerindendir.

TEFSÎRU TİBYÂN VE TEFSÎRU MEVÂKİB (3. ve 4. cilt bir arada), Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, İstanbul 1321, 398+344 s., 21x28 cm

Tefsîru Tibyân, Ayıntabî Mehmed Efendi tarafından kaleme alınan, Kur´ân-ı Kerîm´in ilk Türkçe matbu tefsiridir. Tefsîru Mevâkib ise İsmail Ferruh Efendi´nin, Hüseyin İbn Ali el-Kaşifî´nin el-Mevâhibü´l-Aliyye adlı Farsça tefsirinden hareketle yazdığı bir tefsirdir. Son birkaç sayfası tamirlidir.

El yazması ED-DEVRETÜ´L-ARŞİYE Fİ´L-AHKÂMİ´L-FERŞİYE, Mehmed [Niyazi] el-Mısrî, müstensih: Cerrah Ahmed el-Malatyavî, 1307, 18 s., 12x20 cm

Asıl adı Mehmed olup Mısır´da geçirdiği ilim hayatından hareketle Niyâzî-i Mısrî olarak tanınmaya başlayan mutasavvıf şair, vaazlarında söylediklerinden ötürü mahkûm edildiği uzun bir sürgünlük hayatından sonra Bursa´ya dönmüş, ertesi yıl Avusturya seferine katılmak üzere müridleriyle hazırlıklara başlamıştır. Ancak sözlerinin halk ve ordu üzerinde etkili olup büyük bir fitne kopacağı ileri sürülerek sadrazam tarafından engellenen şair, Limni´ye sürgün edilmiş ve orada vefat etmiştir. Şiirleri bütün tarikat çevrelerinin beğenisini kazanan Niyazi Mısrî´nin bu eseri ise burçlar, kıyamet alametleri ve haşir gibi konuları içermektedir.

Muhteşem deri cildinde, BEYÂN-I AKD-İ ŞEDD-İ FUKARÂ, 15 s., 9x13 cm

Şed, fütüvvet ve tarikat ehline özgü tasavvufi bir gelenektir. Tarikat mensupları düzenlenen özel bir törenle şed [kemer, kuşak] kuşanarak bununla, seyrüsülûk yoluna bağlanıp hizmete adandıklarını bildirmiş olurlar.