El Yazması


Currency Converter:

Toplam Ürün : 888
Açılış Fiyatı : 80.00₺

Hat- Eski dönem talik ve sülüs meşk.

Farsça talik mail kıta: "Bir gönül yapmak hacc-ı ekberdir. Binlerce Kabe yapmaktan bir gönül almak daha iyidir. Kabe Hz. İbrahim'in binasıdır. Gönül ise Yüce Allah'ın nazargahıdır". Sülüs yazı, hadis: "Müminin kalbi Beytullahtır.

Açılış Fiyatı : 3,500.00₺

Yeniçeri Ocağına Es Seyyid Osman'ın 1229 yılında aşçı olarak kabul edilmesine dair altın tezhipli icazet, Osmanlı tarihi açısından çok nadir nitelikteki bu belgenin tam çevirisi aşağıdadır. 29x41 cm

Bais tasriri huruf budur ki; Atabe-i devlet-i aliye-i osmani ve nazargahı esrar-ı evlay-i rabbani dergahı ali yeniçerilerin meyanelerinden (içlerinden) 44. bölüğün kışlasına rağbet ve zümremize ilhaka hamişker ve yoldaşlığa talip ve ragıp olan bais-i tezkere kıdvetü'l guzaat vel mücahidin tahir ibn-i ibrahim nam kimesne 1229 senesi mahir recebül ferdin 15. günü tarihi ile bilcümle ortamız zabitlerinin rey ve marifetleri ile soframıza yağmurluk vazetmekle düsturu'l amel tutulmak için iş bu sofa tezkeresi tahrir ve defterimize badel kayt ve yedumuma ileyhe işbu sened-i mutebere ita olundu. Hıyni iktizada ibraz oluna tahriren fi evasıtı şehri recebi el mürecce. Aşçı Es Seyyid Osman

Açılış Fiyatı : 500.00₺

Es-seyyid Osman Rüşdi ketebeli sülüs-nesih hat, 20x39cm

Osman Rüşdi Efendi, Halil Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta hıfzını ikmal ettikten sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a girip mektebin sülüs ve nesih muallimi Hafız Mehmed Raşid Efendi’den aklam-ı sitte meşkederek icazet aldı. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 1845 tarihli Kur‘an-ı Kerim’i bulunan Osman Rüşdi Efendi'nin, Mühendishane şakirdanından Seyyid Mehmed Salih Efendi ve Ali Zihni Efendi’ye sülüs ve nesihten icazet verdiği tespit edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 500.00₺

Önlü arkalı Kamil Akdik hocanın sülüs meşki, 26x16cm

Arka yüzünde "Hacı Kamil Akdik Üstadım'ın karalamasıdır. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten tilmiz-il merhum hafız ül Kuran Ahmed Hamdi el Edremidi." yazılı