Matbu Kur'ân-ı Kerîm, Mahmud Celâleddin'in talebesi Baltacızâde Hüseyin Efendi'nin talebesi Mustafa b. Ahmed Necib b. Mustafa ketebeli, 1268 târihli, Nuruosmaniye İmamı el-Hac Hâfız Ahmed Efendi tarafından kontrol edilerek basılmış

cetvel ve süslemeler orijinaldir, 11x7 cm