Osmanlıca Ahmed Haşim'in "Göl Saatleri", Evkaf Matbaası, 63 sayfa, haliyle, 11x14 cm

Şair ve yazar Ahmet Haşim Bağdat'da 1884 tarihinde doğdu. Eski ve saygın bir aile olan Alûsizâde'lere mensuptur. Sanat hayatı Galatasaray'da öğrenci iken başlamıştır. Burada şiir zevkini geliştiren ilk tesir, edebiyat öğretmeni Ahmet Hikmet'ten gelir. Ahmet Haşim'in nesri şiirinden çok farklı bir karakter gösterir. Şiirindeki müphemiyete, vuzuhsuzluğa, aşırı santimantalizme mukabil, nesirde açık, berrak, nisbeten sade ve bazen nüktedan, hattâ müstehzî bir ifâdesi ve üslûbu vardır. 4 Haziran 1933'de İstanbul'da vefat etmiştir.