Lot : 49
Kategori : Kitap
Akif Paşa´nın isyan çığlığı...
TEBSIRA-İ AKİF PAŞA, 1330, Matbaa-i Ebuzziya, 86 sayfa, 18x12 cm...
Müellif bu eseri hâriciye nazırı iken 1252 yılında nezârette vukû bulan bir hadise üzerine görevinden azledilmesine sebep olan Pertev Paşa´ının kötü biri olduğunu belirtmek amacıyla kaleme alır. Müellif 23 senedir bu devlette görev aldığını ifade ederek kendisi hakkında yapılan komplo hakkında işin aslını bildiğini ifade eder. Eserin girişinde bunu şu şekilde ifade eder: " Yirmi üç seneden berü bâb-ı âliyede bulunduğumdan ma´lûmât-ı sahiha olarak bu münasebetle bi´l-iktiza paşa-yı merkûmun ala tarîki´l-icmâl derc olunan bazı ahvâl ve efâline bizden sonra hayırhavân-ı devlet ve ğayr ... dîn ve millet bi´l-ittila´ hayır ve şerden kanğîsiyle tezkiri münâsib ise öylece yâd etmek üzere keyfiyet-i hâli bî-ğarazâne ve bî-tarafâne kaleme alınur...". Salim Pilav ise eser hakkında şunları ifade etmektedir: "Kelime anlamı itibariyle insanın gözünü açacak bilgi, açıklama manasındaki eser, Âkif Paşa´nın en önemli ve dikkat çeken eserlerindendir. Nesrimize katkıları bakımından üzerinde önemle durulan eser, Âkif Paşa´nın Dâhiliye nazırlığından azledilmesine sebep olan Churchill Hadisesi üzerine yazılmıştır. Paşa, bu eserde söz konusu hadisenin iç yüzünü kendi bakış açısına göre anlatmış ve Pertev Paşa´yı jurnallemiştir. Eser uzun süre unutulmuş, ancak Namık Kemal ve Ebüzziya Tevfik´in gayretleriyle ortaya çıkarılmıştır." Eser bir mukaddime ve iki mebhas üzere tertip edilmiştir.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede