Lot : 84
Kategori : Kitap
Müteferrika ve sonrası...
Tam takım Müteferrika (21 kitap, 27 cilt)... Türk matbaacılığının Gutenberg'i olan İbrahim Müteferrika'nın kurduğu matbaada basılan 21 eserin tamamı...

1. Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (Lugat-ı Vankulu)

2. Tuhfetü'l-kibar fi esfari’l-bihar

3. Tercüme-i tarih-i seyyah

4. Hadis-i nev (Tarih-, Hind-i Garbî)

5. Tarih-i Timur

6. Tarih-i Mısri’l-kadim – Tarih-i Mısri’l-cedid

7. Gülşen-i hulefa

8. Grammaire Turque

9. Usûlü'l-hikem fi nizami’l-ümem,

10.Füyuzat-ı mıknatısiye

11.Kitab-ı Cihannüma

12.Takvimü’t-tevarih,

13.Tarih-i Naima

14.Tarih-i Raşid

15.Tarih-i Çelebizâde

16.Ahval-i gazevat der diyar-ı Bosna

17.Nevalü'l-fudala ve lisanü'l-acem (Ferheng-i Şuurî)

18.Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (2. tab’ı)

19.Tarih-i Samî ve Şakir ve Subhî

20.Tarih-i İzzî

21.el-Fevaidü'ş-şafiye ala irabi’l-kafiye

 

*Detaylı açıklamalara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Lot Detayları

1.

Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (2 cilt takım), Ebu Nasr İsmail b. Hammad el-Cevherî, Mütercim: Mehmed b. Mustafa el-Vanî, 1141 (1729), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1. cilt: 666 sayfa, 2. cilt: 756 sayfa, 33x22 cm…

“Vankulu Lugatı” ya da “Lugat-ı Vankulı” ismiyle meşhur olan bu eser, Ebu Nasr İsmail b. Hammad el-Cevherî’nin “Tacü’l-Luga ve Sıhahu’l-Arabiyye” adıyla da bilinen Arapça sözlüğünün Türkçe tercümesidir. İbrahim Müteferrika matbaasında basılan ilk eserdir.

Orijinal kitabın sonundaki 11 sayfalık eserin fihristi ile “hata-sevab cedveli” eksiktir.

 

2.

Tuhfetü'l-kibar fi esfari’l-bihar, Kâtib Çelebi, 1141 (1729), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 75 yaprak, 4 harita, 1 şekil, 27x19 cm…

1000 adet basılan ve 1645’te başlayan Girit Seferi münasebetiyle kaleme alınan bu eserde 1656 yılına kadar gelen Osmanlı deniz savaşları anlatılmıştır.

Orijinal kitabın baş tarafındaki, eserin dibace yazısı ile İbrahim Müteferrika’nın Sultan III. Ahmed’e ithaf yazısı ve muhtelif şahıslara ait takriz yazılarını muhtevi ilk üç yaprağı eksiktir.

 

 

3.

Tercüme-i tarih-i seyyah der zuhur ağvaniyan ve sebeb-i inhidam-ı Devlet-i Şahan-ı Safeviyan, Krusinski, Mütercim: İbrahim Müteferrika, 1142 (1729), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 97 yaprak, 21,5x15 cm…

Isfahan’ın kuşatılması, Safevi Şah Hüseyin’in esir alınması gibi tarihi olayları konu alan ve 1200 adet basılan eser, Judasz Tadeusz Krusinski adlı, Polonyalı bir misyoner tarafından Latince kaleme alınmış, İbrahim Müteferrika tarafından tercüme edilmiştir.

 

4.

Hadis-i nev (Tarih-, Hind-i Garbî), Mesudî Emir Muhammed b. Emir Hasan es-Suudî, 1142 (1730), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 91 yaprak, resimler, 1 cedvel, 3 harita, 20,5x15,3 cm…

Osmanlılara Amerika'nın Keşfi ve Coğrafi Keşifler hakkında ayrıntılı bilgi veren ilk eser… 500 adet basılan bu eser, aynı zamanda Türkçede basılan ilk resimli kitaptır. Kitap içindeki gravürler elle renklendirilmiştir.

 

5.

Tarih-i Timur Gûrkân, Acaibü'l-makdur fi nevaibi’t-Timur, Şehâbeddin İbn Arabşah, Mütercim: Nazmizâde Hüseyin Murtaza, 1142 (1730), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 129 yaprak, 21,3x16,3 cm…

Daha çok “Tarih-i Timur” adıyla bilinen eser, İbrâhim Müteferrika’nın bir önsözüyle ve 500 adet basılmıştır

 

6.

Tarih-i Mısri’l-kadim – Tarih-i Mısri’l-cedid (2 cilt) Süheylî Ahmed b. Hemdem, (harita) İbrahim Müteferrika, 1142 (1730), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 51 – 65 yaprak, 20,5x14,5 cm…

Tarih-i Mısri’l-kadim: Hz. Âdem’den Çerkez hükümetlerinin sonuna kadar Mısır yöresinde meydana gelen olayların kısaca anlatıldığı bir eser, 500 adet basılmıştır.  

Tarih-i Mısri’l-cedid: 1621 yılına kadar Mısır’da geçen olayları anlatan eser İbn Zünbül’ün Fetḥu Mıṣr adlı eserinin Türkçe tercümesidir. 500 adet basılmıştır. Kitabın orijinalindeki bakır kalıp Mısır haritası eksiktir.

 

7.

Gülşen-i hulefa, Nazmizâde Hüseyin Murteza b. Ali, 1143 (1730), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 130 yaprak, 29,3x19,3 cm…

Bağdat Valisi Ömer Paşa’nın talebi üzerine kaleme alınan ve 500 adet basılan eserde, kuruluşundan itibaren 1130 (1718) yılına kadar Bağdat tarihi anlatılır.

 

8.

Grammaire Turque ou methode courte & Facile pour apprendre la Langue Turque: Avec un Recueil des noms, des verbes & des manieres de parler les plus necessaires a scavoir avec plusieurs dialogues familiers (Türkçe – Fransızca), Jean-Baptiste Daniel Holderman, 1730, Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 194 sayfa + 9 yaprak, 21,3x15,5 cm…

Önemli bir kısmı Avrupalılarca satın alınmış olan eser, 1000 adet basılmıştır.

 

9.

Usûlü'l-hikem fi nizami’l-ümem, İbrahim Müteferrika 1144 (1732) Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 48 yaprak, 21,3x14 cm…

Sultan I. Mahmud’a sunulan ve Müteferrika Matbaası’nın dokuzuncu kitabı olarak yayımlanan eser siyasetnâme türünde bir çalışmadır ve daha çok devlet düzeni ve askerlik sanatıyla ilgilidir. 500 adet basılmıştır.

 

10.

Füyuzat-ı mıknatısiye, İbrahim Müteferrika 1144 (1732), Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 23 yaprak + 1 levha, 20,5x13,5 cm…

Adı “Mıknatısın Yararları” anlamına gelen bu eserle İbrahim Müteferrika, mıknatıs kullanılarak neler yapılabileceğini göstermek istemiştir. Bu yapılabileceklerin başında kıble taşının bulunması ve gemicilikte rotanın tayini ifade edilmiştir. 500 adet basılmıştır.

 

11.

Kitab-ı Cihannüma, Katib Çelebi, 1145 H (1732), Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 698 + 26 sayfa + 38 planş (şekil / harita), 32x19 cm…

Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliği taşıyan Cihannümâ, değişik ilim sahalarına ilgi duymuş olan Kâtib Çelebi’nin en önemli eserleri arasında yer alır. İçinde 40 adet harita ve çizim vardır. Bunların bir kısmını bizzat İbrahim Müteferrika tarafından çizilmiştir. 500 adet basılan kitabın fihrist kısmının ilk iki sayfası ile son iki sayfası ve iki planşı eksiktir.

 

12.

Takvimü’t-tevarih, Katib Çelebi, 1146 (1733), Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 247 + 6 sayfa, 29x18 cm…

Hz. Âdem’den başlayıp 1648’e kadar gelen vakaların, bu arada müellifin Arapça Feẕleke’sinin bir nevi kronoloji cetvelidir. 500 adet basılan eser, yabancı dillere de çevrilmiştir. Kitabın Dibace kısmının 1. sayfası ile fihrist kısmının son sayfası eksiktir.

 

13.

Tarih-i Naima (2 cilt), Mustafa Naima, 1147 (1734) Darü’t-Tıbaati’l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası) 1. cilt: 701 +23 sayfa, 2. cilt: 711 + 35 sayfa, 33x19,5 cm…

Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir yere sahip olan eser, uzunca bir giriş ve kronolojik düzenlenmiş metinden oluşmakla birlikte, renkli tasvirleri ve romanvari anlatımı, nükteli, imalı ifadeleri ve olayların iç yüzünü anlatmada gösterdiği titizlikle büyük ilgi çekmiş, başka hiçbir tarihe kısmet olmayan bir şöhret kazanmıştır. Her iki cilt de 500’er adet basılmıştır.

Kitabın sonundaki ilave sayfalarda yazarın, Hasan Paşa’nın eşkıya tedibindeki başarısını övmek için, Edirne Vak‘ası’na dair kaleme aldığı Vak’a-i Feyzullah Efendi vardır.

 

14.

Tarih-i Raşid (3 cilt), Raşid Efendi, 1153 (1741), Darü’t-Tıbaa-i Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1. cilt: 277 + 15 yaprak, 2. cilt: – 194 + 3 yaprak, 3. cilt: 114 yaprak, 30x19,5 cm…

Râşid Efendi’nin vak‘anüvisliği döneminde (1126-1135/1714-1723) kaleme aldığı Vekāyi‘nâme’si Naîmâ tarihinin devamı mahiyetinde olup 1071-1134 (1660-1722) yılları arasındaki olayları kapsamaktadır. Üç cilt de 500’er adet basılmıştır.

 

15.

Tarih-i Çelebizâde, Âsım Efendi Küçükçelebizâde İsmail, 1153 (1741), Darü’t-Tıbaa-i Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 158 yaprak, 31,8x21,5 cm…

Tarih-i Raşid’in zeyli olarak kaleme alınmıştır. Eserde Raşid tarihinin devamı olarak 1722 – 1729 yılları arasındaki olaylar anlatılmaktadır. 500 adet basılmıştır. Eserin orijinalindeki 5 yapraklık fihrist kısmı eksiktir.

 

16.

Ahval-i gazevat der diyar-ı Bosna, Ömer Bosnevî, 1154 (1741), Darü’t-Tıbaa-i Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 62 yaprak, 20,5x14,5 cm…

Bosnalı âlim, müellif ve tarihçi Ömer Efendi’nin günümüze ulaşan tek eseridir. Eserde Sultan I. Mahmud ile Avusturya İmparatoru VI. Karl zamanında meydana gelen savaşlardan, Avusturya kuvvetlerine karşı Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın savunmasından bahsedilmektedir. İbrahim Müteferrika, kitabın son kısmına eserin değerini belirten bazı düşünceler ve müellifin hayatı hakkında kısa bilgiler eklemiştir. 500 adet basılmıştır.

 

17.

Nevalü'l-fudala ve lisanü'l-acem (2 cilt), Halepli Hasan Şuurî, 1155 (1742), Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1. cilt: 454 yaprak, 2. cilt: 451 yaprak, 32,5x19,5 cm…

Hasan Şuuri’nin on iki yılda yazdığı, Ferheng-i Şuurî adıyla meşhur olan bu değerli eser, Anadolu’da yazılmış sözlük geleneği içinde, ihtisas sözlüğü olarak şiiri konu alması nedeniyle Osmanlı âlimlerinin ve kendinden sonra gelen sözlükçülerin sıkça kullandığı bir başvuru kaynağıdır. 500 adet basılmıştır.

 

18.

Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (2. tab’ı), Ebu Nasr İsmail b. Hammâd el-Cevherî; [mütercim] Mehmed b. Mustafa el-Vanî, 1169 (1756) Darü’t-Tıbaati’l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1. cilt: 372 + 3 yaprak, 2. cilt: 430 + 2 yaprak, 33x20 cm…

Vankulu Lugatı adıyla tanınan eserin Müteferrika Matbaası’ndaki ikinci basımıdır.

 

19.

Tarih-i Samî ve Şakir ve Subhî, Mustafa Sami, Hüseyin Şakir, Mehmed Subhî, 1198, (1784) Darü’t-Tıbaa (Mehmed Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası), 238 + 8 yaprak, 33x21 cm…

Eser, 1148 (1732) – 1156 (1743) yılları arasındaki olayların tarihini anlatır.

 

20.

Tarih-i İzzî, Süleyman İzzi,1199 (1785), Darü’t-Tıbaa (Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası), 288 + 9 yaprak, 32x22 cm…

 

21.

el-Fevaidü'ş-şafiye ala irabi’l-kafiye (Arapça), Güzelhisarlı Zeynizâde Hüseyin b. Ahmed, Darü't-Tıbaa (Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası), 1200 (1786), 748 + 11 sayfa, 21,5x13 cm…

Osmanlı döneminde medreselerde Arap nahvi öğretiminde okutulan klasik eserlerden birisi olan İbnü’l-Hâcib’in (ö.1249) “el-Kafiye” adlı eserinin cümle tahliline dair bir eserdir.


Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede