Lot : 5
Kategori : Defter
Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Refet Bele, Abdülhalik Renda, Yusuf Akçura, Ruşen Eşref, Ziya Hurşit, Mihail Frunze, M. Frunze, İ. Abilov ve daha nicelerinin yazı ve imzalarının yer aldığı hatıra defteri
2 Ocak 1922 tarihinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen davette, Yeni Gün gazetesinin yazı işleri müdürü Kemal Salih (Sel) Bey´in katılımcılara yazdırdığı, içinde Mustafa Kemal Atatürk´ten Frunze´ye, Fevzi Çakmak´tan Refet Bele´ye, birçok Türk ve Sovyet diplomatının ve dönemin ünlü muhabir ve yazarlarının, günün anlamıyla ilgili yazılarının ve imzalarının yer aldığı hatıra defteri… 27 sayfası yazılı, 10x15 cm...

Defterde, 29 adet imza yer almaktadır. 

Daha fazla ayrıntı için lütfen tıklayınız.

Lot Detayları

Defterdeki yazı ve imzalardan bazıları:

Sayfa 1:

Türkiye’nin mevcudiyet ve istiklâline hürmet eden milletlere, Türkiye halkı derin ve samimi muhabbeti izhâr ve ispatta kusur etmez. Mustafa Kemal (Atatürk)

Sayfa 2:

Tüm kalbimle saygıdeğer “Yeni Gün” gazetesinin Doğu halklarının bağlarının kuvvetlenmesine çalışmasını diliyorum. Angora 19 1/2 22. M. Frunze

Sayfa 3:

Şarktaki samimiyeti gösteren bu gece bizim için cidden büyük bir kıymet ve ehemmiyete hâizdir. Fevzi (Çakmak)

Sayfa 4:

Bu gece, ittihad-ı şarkın onaylandığı gecedir. Bu sayede şark müttefiklerinin birlik ve istikrarı fazlasıyla sağlamlaşacak, açgözlü ve hırslı muhaliflerimiz zayıf ve güçsüz kalacak. Sultan Ahmet

Sayfa 7:

Gazeteciler, her yerde karşına çıkan korkunç insanlardır, ancak yaptıkları iş bizim ortak davamızın yararına ise o zaman onlara tam bir başarı diliyorum. Anders

Sayfa 12:

Türk-Ukrayna Antlaşması’nın Türk halkının kaderini Yüce Sovyet Federasyonu halklarının kaderleriyle sonsuza dek birleştirecek tarihsel zincirin yeni bir halkası olduğuna eminim. V. Mikhailoff

Sayfa 13:

Felâhımız Şarktan… Mehmet Hilmi

Sayfa 16:

Mazlum milletlerin itilaf ve ittihadı kadar samimi, tabii kuvvet olamaz. İstiklâl ve muhafaza-i mevcudiyeti için kan döken Türkiye halkı ile beraber bütün kavaid-i insaniyeye riayet eden Şark milletleri mümessillerinin bir arada bulunmasını hürmet ve meserretle karşılamaktayım. Mahmut Celal

Sayfa 17:

Frunze Yoldaşın bize yaşattığı ziyafet gecesini bizim için unutmak mümkün değildir. Çünkü bu içtimada milletlerin ruhları üzerinde icrây-ı tesir eden gizli hal yok idi. Her şey açık ve samimi idi. Bu da Şark ruhundan doğmuş zalime isyan eden kuvvetlerin ittihadı idi. Lazistan mebusu Osman Nuri

Sayfa 18:

Avrupa’ya karşı müşterek menâfi-i siyasiye ve iktisâdiyemizi müdafaa için yegâne vasıta Şark milletlerinin aralarında samimi revâbıt-ı siyâsiye ve iktisâdiye vücuda getirmektir. Bu akide-i siyâsiyenin öteden beri taraftarı olduğum için Ukrayna ile aramızda bu revâbıt-ı samimânenin hayyiz-i husule isâlini kemal-i meserretle karşılamaktayım. Hasan Hüsnü

Sayfa 19:

Bismillahirrahmanirrahim. Bir aralık bazı hokkabazlar, Güneş Garp’ten doğuyor, diye bizi aldatmaya uğraştılar. Hiç kanun-ı ilâhi değişir mi? Maddi ve manevi güneş daima Şark’tan doğdu, doğuyor ve doğacaktır. Biz, daima Tanrı’ya tapınan Şarklılar, işte bu gecede, burada, bu doğuşu selamlamaya toplandık. Akçuraoğlu Yusuf

Sayfa 21:

Ben Doğu’nun oğluyum. Emperyalistlerin binlerce yıldır köleleştirmiş olduğu bir halkın çocuğuyum. Dünyada yaşanmakta olan iki devrim: Biri Rusya’da, diğeri Türkiye’de, bu devrimlerin her ikisi de Doğu halklarının kurtuluşunun garantisidir. Türkiye’de bulunduğum sırada gördüklerim, bu sözlerin anlamına duyduğum inancı teyit etmektedir. Yusuf İbrahim

Sayfa 22:

Bismillahirrahmanirrahim Zulmü ortadan kaldıran bütün Rusya’nın yanında Ukrayna da bulundu. Aralarında bu gece bulunmakla müftehirim. Kendileriyle yoldaşlık etmek birinci emelimdir. Numan

Sayfa 24:

Türkiye ve Ukrayna halkının kardeşliği umum Şark milletlerinin hürriyet ve istiklâlini temine çalışanların kuvvetini arttıran mühim bir hâdise-i tarihiyedir. Kâzım

Sayfa 25: Dünyada en cezri bir inkılâba muvaffak olan bütün Rusyalar Heyet-i İttihadiyesine mensup Ukrayna Cumhuriyeti Sefaret-i Fevkaladesinin resmi ziyafetinde bulunmakla müftehirim. Tolstoy, Bakunin ve Kropotkin’in senelerden beri hazırladıkları efkâr-ı umumiyenin böyle tezahüratını gördükçe hissiyatı-ı cezriyyem galeyana geliyor. İnşallah bütün cihan bu esere iktizâ-yı hulûlde ve kati inkılâbını saha-yı husûle çıkarır. Celal Nuri

Sayfa 26:

Azizim Benden ne istiyorsunuz? Ben de burada herkes gibi memnunum. Ruşen Eşref

Sayfa 27:

Garb âlem-i siyâseti mahrum olduğu böyle samimi ziyafetlere gıpta etsin!.. Lazistan Mebusu Ziya Hurşit

Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede